zondag 31 augustus 2008

Fries boek: Achter de skêrm

Deze keer eens aandacht voor een boek over relatief recente geschiedenis, namelijk die tijdens WO II. En ook nog eens in het Fries:

Achter de skêrm

Skriuwer: Einte Prins

Achter de skêrm is basearre op it wiere ferhaal van twa Dútsers dy’t yn ‘e simmer fan 1939 mei in jacht foar de wâl fan Moddergat foar anker gienen. Hja waarden letter fertocht fan spionaazje. De Nederlânske ynljochtingestsjinst GS-III komt harren op it spoar, As in reade tried rint troch dit boek it leafdesferhaal fan ien fan dy Dútsers mei in (troud) frommeske út dit fiskersdoarp

Siden: 188

Bân: hurd

Priis:€ 14,-

ISBN/EAN: 978-90-74918-59-6

To keap: http://www.kffb.nl/ en Dokkumer boekhandel

Geen opmerkingen: