dinsdag 8 juni 2010

Oude foto's van Alberda familie te Ee

In Sneuper 96, maart 2010, publiceerden we een lijst met namen van mensen die voorkomen in een oud foto-album van de familie Alberda uit Ee. Via een van onze leden kreeg de Historische Vereniging Noordoost Friesland het aanbod de foto's te scannen en het album zelf in het Streekarchief te bewaren. Het zijn oude foto’s (voor en na 1900) en het mooie daarbij is dat van de meeste foto’s de namen bekend zijn. Niet alleen gaat het om foto’s uit de Alberda-familie. Ook zijn er foto’s bij van de dominee, de schoolmeester, vriendinnen enz. uit hun tijd. Inmiddels zijn al zeker vijf leden van onze vereniging verblijd met een digitale kopie van éen of meerdere oude foto's uit deze collectie, die de eigen genealogie verlevendigen. Wie belangstelling heeft voor een bepaalde foto uit de lijst hieronder kan deze aanvragen bij onze vereniging.

U begrijpt wel dat, vanwege de werkzaamheden die zitten in het zoeken en versturen van zulke foto’s, dit niet massaal kan gebeuren. Heeft u ook foto’s of dia’s die de moeite waard zijn, laat het dan weten, we scannen en documenteren ze graag. Uiteraard hebben leden voorrang en mocht u dat nog willen worden dan kunt u zich hier makkelijk online aanmelden.

Hieronder volgt de namenlijst van de beschikbare Alberda-foto’s:

Aisma (Geertje)
Alberda (Eelkje Jans, Eelkjen en Melis, Emke, Etje J., Fetze, genealogie, Heiltje J., Jan J., Jan Tj., Jan Jans, kinderen, Maaike, Maaike en Emke, Martha, Martha en Nieske, Melis, Melis J., Melis Jans, Tjalling, Tjalling Jans, Trijntje
Alberda-de Jong (Sijke)
Alberda-Jousma (E/Hille)
Alberda-Meindersma (Eelkje, Tjalling en Fetze)
Alberda-Terpstra (Jan, Sijke)
Alberda-Wassenaar (Jan, Tjipke)
Althuizius (Jan, Joh.)
Beek (Ernst)
Beintema (Johannes Douwes, K.D., Sikjen Tjallings)
Bergmans (Grietje, relaties)
Boer de (dr)
Boerderij
Boersma (Petronella)
Boersma-Alberda (Reinder, Maaike)
Bos (Anna)
Botma (Folkert Easges, Folkert Jacobs, Jan Korn., Kornelis, Nynke Korn.)
Botma-Jousma (Eelkje)
Botma-Terpstra (Anna)
Buitendijk (dominee, mevr.)
Bulthuis Raard (meester)
Castelein (Anne)
Dijkstra (Baukje Pieters, Gerrit P., Tjitske)
Douma (Anna, Grietje, Grietje Sybrens, relaties, W.J.)
Dreijer (Jantje)
Faber (Trijntje)
Feddema (Jantje)
Ferwerda (Pietje)
Fokkema (Tet en Jan)
Gereformeerde school (Ee groep III)
Gorter (J. en W.)
Groenewold (dominee)
Groenewold-Bos (Trijntje)
Hania (Sijke)
Hannema (Berend, Maaike Melis)
Hartmans (Berend Johannes, Dirk Dirks, Hartman, Maaike, Maaike Melis, Riemke Popes, Tjitske,Trijntje)
Hartmans-Alberda (Maaike, Melis)
Heeringa (B.J., Ids B.)
Hiemstra (Emke, Emkje J., Ettje J., Ettje of Baaije, Gosse Jans, Jan Gosses, Jantje G., Jantje Gosses, Pier G., Sijke G., Sijke Gosses, Tjitske G., Ytje)
Huizinga (Itje)
Humalda (Dirk)
Idsardi (Anna Maria, Betje, Former Jans, Jan F., Jan Fr., Jatje, Nienke, Nynke, Rienk, Rienk Idzes)
Idsardi-Hiemstra (Baaije)
Idzinga (Petronella)
Jaarsma (Marika [Maaike?])
Jansma (Maaike)
Jong (Sijke)
Jong de (Cobe, Emke, Frans, Frans Minnes, Imco Minnes, J.F., Jaap Minnes, Jacob Fr., Jacoba Jacobs, Jan F., Jan Fr., K [Sietse], Klaas, Klaas Jac., Minne, Minne Fr., Renske Minnes, Coba)
Jong de-Jong de (Jacobje)
Jong de-Alberda-Douma (Klaas, Jan, Tj., Douwe P.)
Jonge de (NN)
Jousma (Janke, M., Maaike, Pytje, Sibe Hilles, Siebe Hilles)
Jousma-Alberda (E.)
Koldijk (NN., S.)
Krol (Ate B., Gerrit B., Klaas B., overzicht, Tjeerd B.)
Laatste jachtdag 1895
Meindersma (A. en E., Abe, Anne, Douwe Fetzes, Douwe Johannes, Eelke Fetzes, Eelkje,Eelkje F., Eelkje Fetzes, Geertje Idzes, Ids P., Jan P., Pieter Fetzes, Taetske, Tiete Pieters, Tietje, Tietje en Ane)
Meindersma-Alberda (Jantje)
Meindersma-Sevart (Pieter F., Wilhelmina)
Meinsma (Harm, Trijntje)
Miedema (Jantje, Tjallina)
Mossel, van der (Gerrit Sjoerds)
Mporinanx (familie)
Obma (Jacob Hendriks)
Pauwels (Minke)
Poëziealbum (Namen)
Poortinga (Dirk)
Postma (relaties, Trijntje)
Pouwels (Mina)
Prins (Ytje Piers)
Puma (Griet)
Reinding (Ymkje)
Rienks (Baukje)
Romar (Idske)
Roos (Elisabeth)
Roos, de (Lysbeth)
Spriensma (Tjerk)
Streekstra (Berber)
Sytsma (Nienke)
Terpstra (Aaltje, Aaltje en Trijntje, Anna, Berend Willems, Broer, Doet, Gosse, Gosse Br., Hiltje, Jan, N.N., Nynke, Sietske Y., Sijke, Sjoukje, Taetske, Tietje Berends,Tjets, Wytse Br.)
Veenstra (Jantje)
Visser (Aaltje, Anna, Trijntje)
Weiland (Jifke, Trijntje)
Wieringa (Siebe)
Wiersma (Klaas)
Woude, van der (Jan P.)
Wynia (Naentske N.)
Yntema (meester)
Zijlstra (Abeltje Aants, Eke Aants)
?………… (onderwijzer)

Bovenstaande lijst van op portretten afgebeelde personen laat zien hoe belangrijk het is om op foto’s steeds de namen en data te schrijven of op een andere manier te bewaren wie de afgebeelde personen zijn. Foto’s met personen kunnen nog zo oud of mooi zijn, als de namen niet bekend zijn, zijn ze feitelijk onbruikbaar.
Overigens stonden in Sneuper 30, december 1994, ook foto's van de Alberda familie, aangeleverd door mevrouw Y. Hiemstra-Alberda: Jan Jans Alberda (1790-1864), Sikjen Tjallings de Boer, Melis Jansz Alberda met Sijke Franses de Jong, Jan Tjalling Melisz Alberda met Sijke Broers Terpstra. Ook hierbij behoorden foto's van de aangetrouwde families Beintema, Hartmans en Meindersma.

Laat de schenking van deze fotocollectie een aansporing zijn voor anderen die ook over dergelijke collecties beschikken om deze ter bewaring af te staan aan een archiefbewaarplaats. Uiteraard nadat de foto’s eerst zijn ingescand waardoor ze eventueel gemakkelijk gepubliceerd kunnen worden terwijl de originele foto’s niet verder in kwaliteit achteruit gaan!

Geen opmerkingen: