zaterdag 18 juli 2009

Symposium Friese adelshuizen en hun bewoners vrijdag 16 oktober

In een recent bericht meldde ik het in een bijzin, maar omdat er wat onduidelijkheid over is kom ik er nog even op terug. Op vrijdag 16 oktober is er een symposium getiteld “Friese adelshuizen en hun bewoners in vergelijkend perspectief” in It Aljemint van de Fryske Akademy, naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Paul Noomen, Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners. Klik op de afbeelding hiernaast voor details van het programma.

Sneuper Hessel de Walle meldt verder dat voor iedereen die het boek "Friezen uit vroeger eeuwen" gekocht heeft, de database inclusief aanvullingen en wijzigingen direct doorzoekbaar gemaakt is via http://www.walmar.nl/inscrzonder.asp Voor directe toegang heeft hij alleen nog uw ip-adres van uw computer nodig, op te vragen via http://www.ipee.nl/
Stuur dat even in een e-mailtje naar Hessel de Walle en het wordt geregeld.

In het nieuwste nummer van Fryslan, het blad van het Koninklijk Fries Genootschap, nr. 2, juli 2009, wordt gemeld dat de ledenvergadering op 30 juni heeft ingestemd met de plannen om het blad te vernieuwen en uit te geven met uitgeverij Waanders. Helaas geen spoor van een mededeling over het tegelijkertijd verbeteren van de website. Daar wordt nu nog als meest recente nummer een exemplaar van 2008 genoemd...
Wel weer aardige artikelen over o.a. Hessel van Martena, wiens vermeende portret in Museum Martena waarschijnlijk een portret van een onbekende Hongaar of Pool is. Dit nadat een bezoeker van het museum het portret herkende van een dito kniestuk in het gemeentemuseum Helmond (in een kasteel gevestigd)! Kijk, dat vind ik nou een leuke vondst.
Ook de drie Friese portretjes uit 1815 van Marten Ruurds Oosterhof, Hiltje Heeres Westra en Ruurd Martens Oosterhof uit Dronryp, in een artikel van Rients Faber, zijn van een simpele schoonheid.
Verder nog een uitgebreid artikel over de boerderijontwerpen van W.C. de Groot en een artikel over Friese kerkdorpen.

dinsdag 14 juli 2009

In het blauwe licht van God

Vorige week bestelde ik een boek dat is samengesteld door Jaap Hellinga: In het blauwe licht van God.
In dit door de Friese Pers Boekerij uitgegeven boek worden ruim 50 verhalen verteld die verborgen lagen in de archieven van Leeuwarden, Sneek, Dokkum en Harlingen.

In november berichtten we op dit blog al over dit interessante boek voor Sneupers, maar toen had ik het nog niet gelezen. Er blijken een paar hele leuke verhalen in te staan die zich in de regio Noordoost Friesland afspelen of er een link mee hebben. Zo is er een artikel met dezelfde naam als het boek, waarin beschreven wordt hoe de 47-jarige dominee Adriani zijn 25-jarige bruid Jitske Spoelstra in 1931 vermoordde door verdrinking in de zee bij Ameland.
Ook bij Ameland en Schiermonnikoog de stranding van de Liberty Glo in 1919 die een rijke hoeveelheid juttersgoed gaf, zoals flessen ossentong, bontmantels, damesondergoed en zijden jurken. De visserskinderen van Moddergat konden zich in het nieuw steken! Visserman P.K. Visser uit Moddergat redde van de Engelsmanplaat drie Amerikanen, vier Spanjaarden en een IJslander.
Een met medewerking van wijlen Sneuper-lid en Napoleonkenner Jan Paasman uit Burgum gemaakt artikel over Jelle Djurres Radelaar getuigt van de wrede tijd in de oorlog van Napoleon met de Russen rond 1812.
De knecht van Eelko van Haersma in Ryptsjerk, Johannes Steinmitz, werd krankzinnig in 1755.

En armendokter Hendrik Jan Smit te Metslawier voelde zich rond 1905 te goed om de volgens hem vieze patiënten te helpen uit o.a. Niawier.
Of de eenzame dood van Jacob Bleeker uit Hollum op het Wad in 1917, waarvan zijn medelopers toch wel een beetje de schuld kregen.
De koppige en wrokkige landbouwer Straatsma uit Birdaard die op drift raakte in Dokkum in 1894.

En last but not least het verhaal van De wijnhandelaar en zijn broer, waarin Douwe Petrus van Steenwijk uit Dokkum wordt beschreven die als gediplomeerd heel- en vroedmeester rond 1825 in Ommerschans terechtkwam en aan drank en verdriet ten onder ging. Wil Schackmann deed voor zijn boek De Proefkolonie ook al onderzoek naar deze bijzondere verschijning. Al met al dus een aanrader dit boek!

zaterdag 11 juli 2009

Overzicht alle boeken in Nederland tot 1800

De Walburg Pers kondigt een nieuw boek aan: Boekenwijsheid, waarin 30 gerenommeerde wetenschappers mooie, oude en belangrijke boeken onder de aandacht brengen.

In Museum Meermanno in Den Haag is van 3 oktober 2009 t/m 10 januari 2010 de gelijknamige boekententoonstelling te zien. Behalve de keuze van de auteurs zijn ook vele andere boeken uit de 16e t/m 18e eeuw te bekijken.

Dit alles naar aanleiding van het gereedkomen van het project Short Title Catalogue, Netherlands (STCN) van de Koninklijke Bibliotheek, een Nederlandse bibliografie van 1540-1800. In bijna 200.000 titels is de volledige boekproductie van de machtige Republiek in kaart gebracht.

En wat dacht u verder van deze gedigitaliseerde bijbel uit de vierde eeuw (rond 350 na Chr.), de Codex Sinaiticus ?

donderdag 9 juli 2009

Vrije Kolonistendag op zondag 1 november 2009

Onze bekende Wil Schackmann uit Groningen geeft een vooraankondiging van een interessante dag voor Sneupers.

Op zondag 1 november 2009 wordt in Frederiksoord een Vrije Kolonistendag gehouden.

Bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in de landbouwkoloniën voor armen die de Maatschappij van Weldadigheid rond 1820 oprichtte in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord.

Het evenement vindt plaats in vier dicht bij elkaar gelegen lokaties: museum De Koloniehof, het gebouw Inforium, hotel Frederiksoord en Huis Westerbeeksloot. Er zijn lezingen, talkshows en documentaires over de koloniën, en het Drents Archief is aanwezig met archiefmateriaal voor mensen die onderzoek willen doen.

Huis Westerbeeksloot, zetel van de Maatschappij van Weldadigheid en voormalig woning van stichter Johannes van den Bosch, is opengesteld voor bezichtiging evenals enkele leegstaande koloniewoningen.

Men kan in koloniaal uniform op de foto en deelnemen aan een rondrit of -wandeling over het kolonieterrein. Gedurende de dag is het koloniale geld het gangbare betaalmiddel en er wordt naar gestreefd daarvoor ook Rumfordse soep en aardappelbrood aan te bieden. Zittingen van de 'Raad van Politie en Tucht in de Vrije Koloniën' worden door een toneelgroep nagespeeld.

Nazaten van kolonisten kunnen deze dag voor het eerst informatie krijgen over de exacte lokatie waar de hoeve van hun voorvader stond (of misschien nog steeds staat).

De Vrije Kolonistendag duurt van 11:00 tot 17:00 uur en wordt georganiseerd door de Maatschappij van Weldadigheid, het Drents Archief, Wil Schackmann (auteur van De Proefkolonie) en de gemeente Westerveld in het kader van het project 'Duusternis en Laokeblad'. De toegang is gratis.

Vanaf begin september zal nadere informatie over het programma te vinden zijn op het internetadres http://www.kolonistendag.nl/

dinsdag 7 juli 2009

Kapitein Hendrik Toxopeus vrij van piraten

Gisteren zag ik het eindelijk op het nieuws: de Zoutkamper kapitein Hendrik Toxopeus is vrijgelaten door de Somalische kapers. Deze hadden zijn Belgische baggerschip Pompeï voor de kust van Somalië, in de buurt van de Seychellen, overvallen en hem ruim twee maanden lang met de gehele bemanning gekidnapt. Toxopeus stamt uit een roemrucht geslacht met sterke banden met de zee. Bekend zijn o.a. de laatste strandvoogd van Rottumeroog, Hendrik Toxopeus, en redder/zeeman Klaas Toxopeus en diens broer Mees Toxopeus.

Eigenlijk is het al een eeuwenoude onhebbelijkheid aan de Afrikaanse kusten om rijkbeladen Westerse schepen te kapen en te beroven. In de 17e en 18e eeuw werden daarbij de bemanningsleden, vaak Christenslaven genaamd, ook nog eens op slavenmarkten in Algiers of Tripoli verkocht. De Noordafrikaanse kust werd niet voor niets Barbarije genoemd. De diaconieboeken in o.a. Friesland spreken herhaaldelijk van collectes voor het vrijkopen van burgers die 'bij den Turck' gevangen waren. Gemakshalve werden de Afrikanen ook maar Turk genoemd. Wisten de mensen veel. Het ging niet om geringe aantallen. Conservatieve schattingen spreken van zeker 50.000 Christenslaven tot enkele miljoenen. Daar hoor je nooit iemand over tijdens herdenkingen van de afschaffing van de slavernij...

maandag 6 juli 2009

Schaafsma ontving oorlogsonderscheiding Yad Vashem

Sneuper Christiaan Schaafsma meldde onlangs dat zijn grootvader Sierk Schaafsma, gemeente-ontvanger te Dantumadeel, postuum is onderscheiden met de Yad Vashem medaille.
Hij kreeg deze met zijn echtgenote voor de verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Leest u het complete verhaal op het blog van Christiaan Schaafsma.

Update: N.a.v het artikel http://sneuperdokkum.blogspot.com/2009/07/schaafsma-ontving-oorlogsonderscheiding.html op uw site heeft Radio 5 ondergetekende en de oudste zoon om een interview gevraagd.
Dit in het kader van "Wat blijft..." waarin wordt teruggekeken op overleden familieleden of kennissen en de vraag wordt beantwoord "wat blijft" in de herinnering van de nabestaanden.

De uitzending van dit interview met ondergetekende (kleinzoon en zoon van overleden Jan Schaafsma) en Tjeerd Schaafsma (oudste zoon) zal plaats hebben op Radio 5 a.s. zondag van 14.00-14.15.

Het interview vond o.a. op locatie af, bij het huis aan de Headwei 77 in Damwald alwaar de hele geschiedenis heeft plaats gevonden en op de algemene begraafplaats van Damwald waar Sierk Schaafsma en Anna Schaafsma-Dijkhuis begraven liggen waar een interview met ondergetekende plaats vind. Daarnaast een interview met de oudste zoon Tjeerd Schaafsma die aan de lijve het verzetsverleden van de Schaafsma's heeft ondervonden.
Aanvullende informatie ook op de RKK site (want het is een KRO/RKK uitzending):
http://www.katholieknederland.nl/watblijft/detail_objectID715717.html

Christiaan Schaafsma
Groningen