zaterdag 30 januari 2010

Heer en Feer: Schiermonnikoger historie

Met enige regelmaat publiceert onze Historische Vereniging Noordoost Friesland artikelen over de eilanden Schiermonnikoog en Ameland in het verenigingsblad De Sneuper. Zo hadden we in het decembernummer 94 van 2009 een artikel over een stranding van Moddergatster vissers op Schiermonnikoog en een winterse oversteek van J.H. Haverschmidt naar Ameland.

Waar wij af en toe aandacht besteden aan deze bijzondere eilanden, daar richten zich ook eilander historische verenigingen specifiek op hun eigen eiland. Ik weet dat dit op Schiermonnikoog al jaren de Cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer is. Met enige regelmaat zocht ik via Google of ze ook een website hadden maar dat leek tot voor kort helaas niet het geval. Daar is echter nu verandering in gekomen. De vereniging heeft een aardige website, waarop onder andere de inhoudsopgaven van het verenigingsblad staan vermeld en tentoonstellingen op het eiland. Zo is er nu een exhibitie over letterlappen, waarvan diverse uit de 18e eeuw.

Op Ameland wordt het blad Pollepraat gepubliceerd, waarin ook genealogische en historische onderwerpen aan de orde komen. Op internet is hier echter nauwelijks iets over te vinden. Wel heeft Gens Nostra in de laatste nummers inhoudsweergaven van het blad (uit 2002) gepubliceerd. Daarin bijvoorbeeld de stranding van het fregat De Valk in 1799 en een brief van commandeur Hidde Dirks Kat aan zijn vrouw in 1778 vanuit Straat Davis. En uiteraard zijn er ook her en der losse webpagina's over bv de Volkskunst van Ameland , Amelander families, of Amelander musea. Mocht iemand de nummers van Pollepraat uit 2002 hebben dan houd ik me aanbevolen voor een scan van bovengenoemde 2 artikelen!
Het lijkt me sowieso de moeite waard om de Schiermonnikoger en Amelander publicaties in een ruilabonnement met De Sneuper te nemen.

maandag 25 januari 2010

Friezen in de VOC

Vorige week was ik bij NGV Amstelland voor een lezing over VOC-Opvarenden. Projectleider Van Velzen lichtte toe hoe de online database is opgebouwd en wanneer het invoeren van de scheepssoldijboeken van alle 6 VOC-kamers gereed is. Interessant ook om te horen dat de Heren XVII (17) binnen het samenwerkingsverband zodanig was geformeerd dat voorkomen werd dat de Kamer Amsterdam de overmacht zou krijgen.
Het was al weer even geleden dat ik op de site gezocht had naar Friezen uit plaatsen in Noordoost Friesland, zoals Dokkum, Wierum, Kollum, Paesens en Veenwouden.

Op de Sneuper website heb ik al jaren een pagina waarop ik informatie over Friezen in de VOC verzamel. In oktober 2005 waren er ongeveer 250 Dokkumers ingevoerd in de database. Houd er daarbij wel rekening mee dat alle spellingsvarianten die mogelijk zijn ook in het bestand voorkomen. Voor Dokkum kun je dan ook het beste zoeken op Do*um, voor Kollum op *ollum en *ollem (het kan met een C of een K zijn), voor Veenwouden op Veenw* (dan krijg je ook Veenwoudsterwal!) en voor Paesens bv op P*sens.

Inmiddels nadert het project met de Opvarenden in de VOC zijn voltooiing. Binnen enkele maanden zullen de overige boeken uit de periode 1700-1800 van met name de Kamer Amsterdam zijn ingevoerd. Ook worden nog de scheepssoldijboeken uit de 17e eeuw ingevoerd. Hiervan zijn helaas maar enkele tientallen bewaard gebleven. Vervolgens zal er nog een controle-slag plaatsvinden, ook om de plaatsnamen te uniformeren. Dat maakt het mogelijk om goede analyses te maken.

Wat staat er momenteel in de database? In ieder geval meer dan 500 Dokkumers! En die kun je ook nog eens met 1 druk op de knop exporteren naar een Excel-bestand. Het aardige is verder dat de reizen ook gekoppeld zijn aan een andere database, die van Dutch-Asiatic Shipping, zodat de data van vertrek, aankomst op verversingspunt Zuid-Afrika en aankomst in Batavia of bv Ceylon direct zichtbaar worden. Ook wordt aangegeven of de opvarende een maand- of schuldbrief had. Hierin staat vaak ook weer interessante informatie (die je wel zelf op het Nationaal Archief in Den Haag moet opzoeken), zoals familieleden of verwanten die geld incasseerden.

Hieronder 3 voorbeelden, van Ee, Dokkum en Paesens.
Cornelis Kras Ee Unie 1790
Arnoldus Mekeeren Ee Opperdoes 1723
Dirk Theunisz Ee Jacoba 1726
Dirk Dirksz Ee Reigersdaal 1738
Dirk Dirksz Ee Goidschalxoord 1738
Jan Gerritse Ee Gouverneur-generaal 1760
Jan Gerritse Ee Schoonzicht 1760
Jan Geurtse Ee Gouverneur-Generaal Maatsuijker 1787

De bovengenoemde Arnoldus komt uit de familie Van Meekeren en overleed na 4 jaar in dienst van de VOC zoals uit de detailgegevens blijkt:
Datum indiensttreding: 25-04-1723 Datum uit dienst: 27-04-1727
Functie bij indiensttreding: Adelborst Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Opperdoes Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Opperdoes Vertrek: 25-04-1723
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-09-1723
28-10-1723
Inventarisnummer: 5810
Folio: 94 Aankomst: 10-01-1724
Batavia
DAS - en reisnr.: 2539.3

Gerrit Stienstra of Stinstra uit Dokkum bracht het er wel levend vanaf. Ook zijn moeder wordt genoemd in de VOC-gegevens:
Datum indiensttreding: 09-01-1715 Datum uit dienst: 00-00-1722
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Loosdrecht Waar uit dienst: berbices
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Moeder: Maijke Stenstra uit Dockum

Gegevens van de vaart

Schip: Loosdrecht Vertrek: 09-01-1715
Kamer: Amsterdam Kaap: 20-04-1715
23-05-1715
Inventarisnummer: 5665
Folio: 70 Aankomst:
Ceylon
DAS - en reisnr.: 2233.1


Gegevens van de terugvaart

Schip: BERBICES Vertrek: 22-11-1721
Kamer: Amsterdam Kaap: 14-02-1722
10-04-1722
DAS - en reisnr.: 6515.5


Aankomst: 05-08-1722

En als laatste voorbeeld de reis van Pieter Tjepkes, de zoon van Tjepke Thomas uit Paesens:

Gegevens van Pieter Tiebkes uit Pesens

Datum indiensttreding: 20-05-1754 Datum uit dienst: 00-00-1756
Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Sloten Waar uit dienst: delft
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Moeder: Pietje Pieterse uit Pesens

Gegevens van de vaart

Schip: Sloten Vertrek: 20-05-1754
Kamer: Amsterdam Kaap: 04-09-1754
24-09-1754
Inventarisnummer: 6315
Folio: 94 Aankomst: 06-12-1754
Batavia
DAS - en reisnr.: 3622.3


In de DTB zijn over hem meer gegevens te vinden, Trouwregister Hervormde gemeente Paesens 1712-1810. Allereerst zijn ouders:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 november 1729 in Paesens
Man : Tjiepke Tomis afkomstig van Paesens
Vrouw : Pyttje Pytters afkomstig van Paesens.

Zijn waarschijnlijke doop:
Herv. gem. Nes en Wierum, doop 1653-1811.
Dopeling: Pyter
Gedoopt op 17 februari 1732 in Nes
Kind van Tjiepke Tomas en niet genoemde moeder.

En mogelijk zijn huwelijk: Trouwregister Hervormde gemeente Morra Lioessens 1698-1810.
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 augustus 1780 in Morra
Man : Pytter Tjipkes afkomstig van Morra
Vrouw : Janke Jacobs afkomstig van Anjum

Dit zou zelfs zijn overlijden kunnen zijn: register van overledenen Dokkum en Oost- en
Westdongeradeel 1806-1812.
Overleden: Pieter Tjipkes, oud 76 jaar
Datum : 22 oktober 1809
Plaats : Ezumazijl
Opm. : De overledene was weduwnaar, laat drie kinderen na en was gealimenteerd.

woensdag 20 januari 2010

Gedenksteen Ezumazijl terug uit Fries Museum

Enkele jaren geleden hield de Historische Vereniging Noordoost Friesland haar afdelingsvergadering in Anjum/ Ezumazijl, waarbij een bezoek aan de sluis op het programma stond. De heer Faber (peilbeheerder van Wetterskip De Waadkant) gaf ons een rondleiding door de machinekamer en gaf uitleg over de werking van het gemaal.

In de kelder van het gemaal liet hij zien hoe 5 oude gedenkstenen opnieuw waren ingemetseld. Het verslag met foto's van de gedenkstenen plaatsten we op de Sneuper website.

Faber vertelde toen ook dat er nog een zesde steen moest zijn bij het Fries Museum, maar bij navraag vertelden ze hem van niets te weten.

Inmiddels hebben we al eens vaker zoekgeraakte stenen online teruggevonden die in alle goedheid door het Fries Museum waren veiliggesteld. U herinnert zich wellicht de gevelsteen uit 1613 van het geboortehuis van Foeke Sjoerds.

Nu keek ik onlangs eens op de site van ons lid Hessel de Walle onder de plaatsnaam Ezumazijl (tenslotte ook de bron van mijn achternaam) en toen verbaasde het mij al dat daar een gedenksteen uit 1671 werd beschreven. De transcriptie begint met:

Voor de nakomelingen. In den jare 1671 is deze Ezumazijl gelegd onder directie van Georg Wilko van Schwartzenberg en Hohenlandsberg heer van Vischhuizen en Wiarden, grietman over Dongeradeel oostzijde der Paezens en gedeputeerde staat van Friesland en jr. Philippus van Humalda raadordinaris in den hove van Vriesland, beide wegens de landeigenaars daartoe gecommitteerd zijnde de eerste steen gelegd den 27 junij des avonds tusschen vier en vijf uur, door Wilko van Holdinga vriheer toe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, heer van vischhuizen en Wiarden, old in 't agtste jaar en jr Frans van Humalda, old in 't elfde jaar.

Dit leek me al de ontbrekende zesde gedenksteen van Ezumazijl. Maar ik kon er niet wijs uit worden waar die steen zich nou bevond.

Bij een aanvullende zoekopdracht op de site het Geheugen van Nederland op zoekwoord Ezumazijl komt de steen ook weer naar voren onder de titel Gedenksteen Ezumazijl, echter zonder transcriptie. Wel staat als bron vermeld: BRK000007 (bouwfragment), Strijd tegen het water, Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen. Opmerking: bruikleen: collectie Fries Museum, Leeuwarden.

Aha! De steen leek dus door het Fries Museum aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen uitgeleend te zijn!

Voor de zekerheid mailde ik even met Hessel de Walle met de vraag waar hij de foto die op zijn site staat dan gemaakt had. Hessel mailde terug dat de foto door een vriend recent bij de sluis van Ezumazijl gemaakt was.

Zelf was ik voor het laatst half juni 2008 in Ezumazijl na een bezoek aan Oer de Seedyk in Moddergat. Toen was de steen er nog niet, want dan zou het mij wel zijn opgevallen. Verdere navraag bij redacteur Reinder Tolsma leerde dat hij ook foto's van de steen had die hij na een bezoekje met zijn schoolklas in februari 2009 had gemaakt. Dus toch!

De steen is weer terug uit het depot van het Fries Museum (of uit de bruikleen aan het Zuiderzeemuseum) en staat nu op de plaats van herkomst. Ergens tussen 15 juni 2008 en februari 2009 moet dat gebeurd zijn. In de 'commissiekamer' van het gemaal van Ezumazijl hangt ook nog een ingelijste transcriptie van de steen.

Heeft de eerdere commotie over de gevelstenen uit Ee dan toch een beetje geholpen en is dit voortschrijdend inzicht van het Fries Museum? Feit is in ieder geval dat de stichtingssteen van de Ezumazijl uit 1671 nu, voor iedereen zichtbaar, weer op een historisch relevante en correcte plek is. Chapeau! Of toch niet?

Voor de volledigheid toch maar even gebeld met de heer Faber, de inmiddels gepensioneerde peilbeheerder die naast de sluis woont. Wat blijkt? Hij werd inderdaad een jaar of 2 geleden gebeld door iemand van het Zuiderzeemuseum met de mededeling dat ze een (gerestaureerde) steen van de Ezumazijl in huis hadden. En of Faber die in Ezumazijl terug wilde hebben. "Ja natuurlijk" was het antwoord. De steen werd afgeleverd en in overleg met een aannemer werd een stenen nis ontworpen bij de sluis waaronder de steen enigszins beschermd zou staan. Het Wetterskip had een vergunning aangevraagd maar deze werd door de gemeente Dongeradeel afgekeurd omdat het ontwerp niet door een architect was gemaakt! En zo nog een paar onzinnige voorwaarden voor het plaatsen van een steen. Glas en roestvrij staal zijn geen serieuze optie. Vervolgens besloot het Wetterskip de vergunningaanvraag maar in te trekken. En zo lag de steen buiten maar te wachten op een beter lot. Uiteindelijk heeft Faber dan maar met een hijskraantje de steen tegen de buitenmuur van het gemaal gezet. Maar dit is natuurlijk geen blijvende oplossing.
Bij deze een oproep aan Wetterskip De Waadkant en gemeente Dongeradeel: ga toch even serieus om tafel zitten en regel doortastend dat dit prachtig stuk cultureel erfgoed uit 1671 een fatsoenlijke plek krijgt!

Update oktober 2015: Wethouder Pytsje de Graaf heeft mij toegezegd het z.s.m. te regelen. Gerrit Bouma, ons oud-bestuurslid, van Wetterskip Fryslan meldt dat het echter nog op subsidie e.d. moet wachten. Inmiddels is het een gebed zonder end aan het worden.

Update maart 2017: Wethouder Braaksma heb ik bezocht op het Dokkumer stadhuis. Hij zal zijn best doen het nu eindelijk eens te regelen.

Update maart-juni 2018: Steen zou weer gerestaureerd zijn (en lag in Leeuwarden bij Wetterskip). Woordvoerster Wetterskip Fryslan belooft het te bespreken en idealiter te combineren met boottochtje pommeranten over Suder Ie. In de LC lees ik dat het boottochtje heeft plaatsgevonden. Van de woordvoerster heb ik in al die weken, na herhaaldelijk vragen per email en inspreken voicemail, nooit meer iets vernomen. Schandalig!

zondag 17 januari 2010

Genealogysk Jierboek 2009 met veel Noordoost Friesland

De Fryske Akademy brengt elk jaar het Genealogysk Jierboek uit. Vorige week ontving ik jaargang 2009. En deze keer zijn er veel artikelen met een link naar Noordoost Friesland.
Ynhâld
- Mr J.T. Anema - Het Friese geslacht Van Sinderen. Het betreft hier de familie Van Sinderen die enkele generaties in Dokkum vooraanstaande posities innam zoals dominees en een zilversmid. Dominee Ulbe (Ulpianus) van Sinderen vertrok naar Nieuw Amsterdam/New York. In 2002 publiceerden we in de Sneuper een brief uit 1806 vanuit New York naar Dokkum, als reactie op de brief uit 1753 van Dokkum naar New York door Hotse van Sinderen, die ook hier online staat. Ook de silhouetportretten van Trijntje van Sinderen en haar man Harmannus Jansz van Assen staan al jaren op de Sneuper site.

- Onno Hellinga - Hanya fan Holwert. In dit Friestalige artikel wordt een parenteel beschreven dat begint met Binnert Hanya die in 1453 te Holwerd genoemd wordt. Als laatste wordt Douwe van Aylva, grietman van Westdongeradeel, genoemd die trouwde met Luts van Meckema. De Haniastate in Holwerd speelt een centrale rol in de families Hanya, Rennerda, Herema en van Aylva.

- Nico L. van der Woude - Boeren op Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent Nazaten van Arent Saekes (ca. 1571 - ca. 1624). Het betreft hier voorouders van Van der Woude uit Smallingerland en Opsterland met plaatsen als Boornbergum en Kortehemmen, tot ca. 1850.

- Menno de Lange en Reid van der Leij- Parenteel van Keimpe Feitzes (1680-1769), die boer op het Nieuwland onder Ryptsjerk was. Hij had een omvangrijk nageslacht met 13 kinderen, 59 kleinkinderen en 241 achterkleinkinderen. Achternamen die in 1811 werden aangenomen in mannelijk lijn zijn Westra, Fokkema, Visser, Van den Berg, Van der Kooi, Van der Meer, Keimpenaar, Kempenaar, Kimstra, Kemstra en Kimsma. In vrouwelijke lijn gaat het om Van der Veen, Veenstra, Dijkstra, Humalda, Wybrandi e.a.

- Mr O. Schutte en Drs Ype Brouwers - Kwartierstaat Van der Mey in parentelen. De familie Van der Mey behoort tot de inpolderaars van Het Bilt aan het begin van de 16e eeuw. De inpolderaars kwamen met name uit Zuid-Holland, vandaar dat in deze gemeente nooit echt Fries is gesproken. In het enorme artikel van ruim 160 pagina's wordt de familie, ook met diverse links in Noordoost Friesland, in beeld gebracht. Persoonlijk vind ik het een interessante familie omdat een zijtak van mijn eigen genealogie een familie Van der Meij bevat waarvan we vermoeden dat ze gelinkt zijn aan deze familie. Maar we weten nog steeds niet hoe. Dus mocht u het weten hoe de volgende personen met deze kwartierstaat verbonden zijn, laat het me weten!
1. Jan Lolkes van der Meij, geb. Ternaard 20.9.1788, guardenier, overl Niehove 12.1851.
2. Lolke Jans (wagenmaker) ged. Nes 26.2.1764, overl. voor 1792, tr. Ternaard 4.5.1788 (neemt te Ferwerderadeel de naam Van der Meij aan)
3. Gaatske Gerbens de Vries, Ternaard 19.12.1760, overl. voor 1810 (hertr. Ate E. v.d.Woude)
4. Jan Jochums, ged. Ee 12.8.1725, Mr. Wagenmaker, tr. Nes 11.5.1754
5. Antje Lolkes, Er is ook een Antje Lolkes in Westernijkerk bij Holwerd, gehuwd met een Jan Jans van der Meij. Dezelfde dame ?
kinderen: Lolke 2x, Jochum 2x, Jantje, Doede
6. Gerben Folkerts trouwt 22 juli 1759 in Ternaard
7. Antje Lieuwes
kinderen: Folkert, Gaatske, Lieuwe, Dirk, Johannes, Douwe, (Trijntje, Sybren, Harmen uit tweede huwelijk met Antje Sijbrens)
8. Jochum Geerts 1686 x 1708 te Ee
9. Janke Jans
10 ?? Lolke Lieuwes x 1725
11. ?? Jantje Goslings
kinderen: geen Antje ??, Lieuwe, Femke
12. Folkert Gerbens x 1736
13. Trijntje Dirks
kinderen: Gerben, Durk
16. Geert Jochums, huwt 1679 te Ee
17. Klaaske Pieters
24. Gerben Folkerts
25. Aafke Douwes
Het patronym van Antje Lieuwes (7) geeft een mogelijkheid bij Lieuwe Gosses x Trijntje Beerts van der Meij, zie 8/9-4 in het artikel in het Jierboek.

- Pieter Fokkes Visser - De grafkelders op het kerkhof te Oudwoude. Ons Sneuper-lid Visser onderzocht de grafkelders van de familie Van Heemstra, die lang Fogelsanghstate te Veenklooster bewoonden en de familie Van Limburg Stirum. Bijzonder is dat bij de Van Heemstra's ook de koetsier, zijn vrouw en 2 kinderen en de tuinman begraven zijn! Audrey Hepburn stamt ook uit deze familie Van Heemstra. Haar moeder was barones Ella van Heemstra.

- Fryske Rie foar Heraldyk - Wapenregistraasjes. Ook tegenwoordig laten families nog wapens registreren en dat wordt dan ook in het Jierboek gepresenteerd.

U kunt Genealogysk Jierboek 2009 bestellen bij Afuk.

woensdag 13 januari 2010

Friezen in Signalementenregister Amsterdam 1880-1917

Het Stadsarchief Amsterdam stelt sinds enige tijd via haar website het Signalementenregister beschikbaar. Dit is een database waarin deAmsterdamse politie van 1880 tot 1917 bijhield welke gevangenen elders in het land waren vrijgelaten. Van de vrijgelaten gevangenen werden een foto en gegevens opgenomen in het register ter ondersteuning van handhaving van orde en veiligheid. Er staat een behoorlijk aantal Friezen in dit register!
Je moet eerst wel een account aanmaken met inloggegevens en als je een bijbehorende foto digitaal wilt hebben moet je een klein bedrag online overmaken. Maar dat lijkt me zeker de moeite waard!
In het standaardzoekscherm kun je als extra veld Locatie toevoegen. Op geboorteplaats Dokkum kreeg ik 6 resultaten en op Kollum 2 resultaten (Leeuwarden zelfs 61).

Zelfs kleinere plaatsen in Noordoost Friesland als Ternaard, (Ooster)Nijkerk, Aalzum, Veenwouden, Ferwerd, Driesum, Grijpskerk en Engwierum leverden 1 resultaat op. Maar je kunt ook op alleen achternaam zoeken. Probeer het eens uit en laat weten of je iets nieuws gevonden hebt!
Voor andere bronnen met interessante criminaliteitszaken en foto's van Friezen, zie mijn eerdere blogartikel Crimineel interessant.
En natuurlijk niet te vergeten de kleurrijke transcriptie van het boek van R.S. Roarda over Achttiende Eeuwse criminaliteit in de Wouden.

vrijdag 8 januari 2010

Historische Lezing Veenwouden 21 januari

Symen Schoustra meldt het volgende:

Binnenkort gaan de “Historische Lezingen in de Bibliotheken” van start. Dit is een nieuw initiatief, gericht op mensen die meer willen weten over onze eigen geschiedenis.

Op donderdagavond 21 januari vertelt Jacob van der Vaart (van de Fryske Akademy) over de “Lânskipsskiednis fan de Mieden”.

Ongeveer 1000 jaar geleden vestigden de eerste permanente bewoners zich in de miedengebieden van de Noordelijke Wouden. Zij kwamen uit de kleistreken en trokken via de aanwezige veenriviertjes de moerassen binnen, om deze te ontginnen. Deze pioniers legden de basis voor de huidige indeling van de dorpsgebieden en de verkaveling in lange stroken.
Deze avond gaat met name over het ontstaan van het landschap en de dorpen van het gebied tussen Burgum en Dokkum.

Dr. Jacob van der Vaart is mede-auteur van het boek “De Mieden – een landschap in de Noordelijke Friese Wouden”. Hij zal zijn verhaal houden in het Fries. De lezing begint om 20:00 uur en is voor iedereen toegankelijk. Plaats: Openbare Bibliotheek, De Wylgen 2 te Veenwouden. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd, maar koffie en thee is gratis. De zaal is open om 19:45.

Meer weten? Ga naar http://www.ontdekdebieb.nl/ Klik op het kaartje op “NoordOost Fryslân” voor
alle informatie. Aanmelden kan ook telefonisch: 0519-292278.

De reeks “Historische Lezingen in de Bibliotheken” is een initiatief van de Fryske Akademy in samenwerking met de Friese bibliotheken. De lezing in Veenwouden is de eerste in een reeks van vier, over heel verschillende onderwerpen uit de Friese geschiedenis. Medewerkers van de Fryske Akademy gaan naar bibliotheken in vier verschillende plaatsen om een lezing te houden. Met name geïnteresseerden die geen lid zijn van de bibliotheek worden hiervoor uitnodigd. Bezoekers krijgen na afloop een ’tiplijst’ van historische boeken, die in de bibliotheek geleend kunnen worden.

woensdag 6 januari 2010

Sneuper Henk Aartsma geïnterviewd

Verenigingen als de onze drijven voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger en sneuper van het eerste uur is Henk Aartsma, bestuurslid en PR man van de vereniging. In de rubriek De Vrijwilliger in de Nieuwe Dockumer Courant wordt hij aan de tand gevoeld.

zondag 3 januari 2010

Lezingen in Friesland en online

Een van de belangrijkste lessen van de opkomst van internet is dat het delen van informatie leidt tot nieuwe inzichten en het verbeteren van de oorspronkelijke kennis. Een abc'tje zou je zeggen maar nog al te vaak houden mensen informatie voor zichzelf. Uit angst voor, ja wat eigenlijk? Plagiaat heb ik wel eens horen zeggen: ze gaan er met mijn jarenlange onderzoek vandoor alsof het van henzelf is.
Maar juist dat pleit ervoor luid en duidelijk en op tijd je eigen onderzoek te delen met anderen. Die dan vervolgens je kunnen helpen met aanvullende informatie of verbeteringen. En ja, misschien zelfs wel eens je informatie kopiëren en bij hun eigen gegevens plakken. Zonder bronvermelding niet netjes, maar eigenlijk de ultieme bevestiging van je kwaliteiten. Je kunt natuurlijk je onderzoek alleen in grote lijnen presenteren en voor details verwijzen naar je contactgegevens. Prima lijkt me.

Onze vereniging heeft van de laatste jaren een aantal aardige presentaties online staan, kijk maar eens op http://www.slideshare.net/sneuperdokkum
Bijvoorbeeld de lezing van Anton Musquetier over het archief van het Provinciaal Bestuur Friesland. Laten er op zijn live gehouden lezing 75 bezoekers zijn afgekomen, online heeft hij toch al weer rond de 500 extra bezoekers gehad. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de lezing van de heer Herrema over de vlasteelt in Friesland of de lezing van Bary over katholieke linnenweversfamilies in Noordoost Friesland.
Bij deze roep ik dan ook op:
  • NGV Friesland (op zaterdag 30 januari is er in Leeuwarden een lezing 'Vader onbekend'),
  • Tresoar (op 18 februari spreekt bij Tresoar Bauke vd Pol over de broers Canter Visscher in India)
  • Fries Museum (ik heb met interesse het online verslag gelezen van het symposium dat met en bij de Waddenacademie is gehouden in december 2009),
  • Fries Scheepvaartmuseum,(woensdag 20 januari lezing Ontdekking van de Sneker schilder Jan Buiteveld, door Sietse ten Hoeve)
  • Historia Doccumensis (op 10 februari is er een lezing in de doopsgezinde kerk 'Dokkum, keerpunt in de Elfstedentocht')
  • Fryske Akademy (op vrijdag 29 januari is er een symposium van de Wurkgroep Maritime Skiednis)
  • en al die andere interessante Friese verenigingen en organisaties: plaats de tekst en/of powerpointslides van lezingen na afloop online! Laat het ons weten. En als u niet weet hoe dat moet: mail me!