donderdag 29 oktober 2009

Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur

Als lid van Vereniging Hendrick de Keyser ontvang ik af en toe een Bericht voor de Leden. Hierin worden de laatste ontwikkelingen op restauratiegebied toegelicht en panden die gereed zijn te huur aangeboden.
Het viel me deze keer op dat nog steeds een prachtig pand in Dokkum, het Kollumer Veerhuis, aan de Keppelstraat 40, te huur staat.

Een prachtige kans voor een rechtgeaarde Sneuper die flauw is van zijn nieuwbouwhuis of weer terug wil naar het Heitelân. Stadse allure gecombineerd met historische waarden. Als ik niet in Amsterdam zou wonen zou ik er graag intrek in nemen. Laat het even weten hoe het bevalt als u het gaat huren!

Vanaf het Kollumer Veerhuis vertrok het trekschip dat in Dokkum lang dienst heeft gedaan. Hedentendage kunnen gezelschappen nog steeds ook de Dokkumer trekschuit De Herinnering huren voor rondvaarten door de grachten van Dokkum (via VVV of Admiraliteitshuis). Voor een echte Historische Sensatie kunt u via het project Dockumer Roem ook nog het Hellinghûs, een Dokkumer sjees, de Muziektent of draaiorgel De Granaet huren!

maandag 26 oktober 2009

Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd

Het archief van de bekende familie Meindersma te Ee, over de periode 1691-1933, waarin ook archiefstukken van verwante families, zoals Sijbenga te Oosternijkerk en Douma te Ee zijn opgenomen, is in de jaren 2008 en 2009 geordend en toegankelijk gemaakt. De inventaris is nu onder toegangsnummer 247 gereed en daarmee is een belangrijk archief van families van landbouwers en bestuurders in de voormalige gemeente Oostdongeradeel voor onderzoek beschikbaar.
Het zwaartepunt van dit archief ligt in de 19de eeuw en begint in feite met bakker Eelke Wiggers Meindersma (1761-1819), die in 1792 als weduwnaar van Fetje Douwes Vlieg te Ee trouwde met Eelkjen Reinders, weduwe van Johannes Sytses. Meer info vindt u op de site van Historisch Informatiecentrum Noordoost Friesland, het voormalige streekarchivariaat. Overigens ligt er ook nog een deel van het Meindersma archief bij Tresoar in Leeuwarden!

Een genealogie van deze familie Meindersma vindt u op de site van Bouke Meindersma.

Via ons lid Ciska Hoekstra kon onze historische vereniging voor het archief scans maken van oude fotos uit prachtige oude foto-albums van de familie Alberda uit Ee, met links naar o.a. de families Meindersma (Ee), Terpstra en Hartmans (Oosternijkerk). Deze zullen in de nabije toekomst deels in De Sneuper gepubliceerd worden.

donderdag 22 oktober 2009

Sonttol registers 1557-1850 online

Er is weer nieuws over de voortgang van het project Sonttolregisters.

Deze Deense archieven bevatten de registratie van schepen die de tol in de Sont passeerden. Hieronder waren vele Friezen, waarmee het een interessante historische bron is voor zowel historici als genealogen.

In de komende jaren worden de namen in de registers verwerkt in een database en doorzoekbaar gemaakt. Voor de ongeduldigen onder ons zijn echter nu al alle scans van de omvangrijke periode 1557-1850 online beschikbaar! Het vergt een beetje kennis van oud schrift en interpretatie van oud-Deens, maar zo ingewikkeld is dat niet. Een voorbeeld van hoe je dit onderzoek aanpakt staat op het blog van Richard Keijzer.

Totaal zijn er zo'n 1,8 miljoen doorvaarten vastgelegd met daarin de naam van de schipper, zijn thuishaven en soort goederen die hij verscheepte. Een voorbeeld van de database voor het jaar 1760 met Friese schippers is ook al beschikbaar.

Het project wordt gesteund door Tresoar en Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie over dit onderwerp zie ook ons blogartikel van november 2008 over Dokkumer schippers in de Sonttolregisters.

woensdag 21 oktober 2009

Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland

Zaterdag 17 oktober 2009 vond in Birdaard (Burdaard) de ledendag plaats van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Voorzitter Jan Walda uit Niawier heette de leden van harte welkom. Na de koffie begonnen de activiteiten met een lezing van Haije Talsma over de geschiedenis van Birdaard.

Na de lunch splitste de groep zich op om een rondleiding te krijgen door het kleurrijke Ruurd Wiersma Hus en de molen De Zwaluw.

Een fotoreportage van de dag vindt u op de fotowebsite van de Sneuper.

Henk Aartsma leverde een variant met foto's die in een YouTube filmpje zijn verwerkt.

maandag 19 oktober 2009

Dominee Hebelius Potter was reislustig

Na een weekje afwezigheid zag ik dat collega-blogger Gelkinghe op zijn blog een stukje had over een verslag van de Dokkumer dominee Hebelius Potter die in 1808 een uitstapje naar Schiermonnikoog maakte. Potter vertrok uiteraard vanuit de oude veerhaven van Oostmahorn, van waaruit ook nu weer, sinds de bouw van Esonstad, een veerboot naar het waddeneiland vertrekt.
Bron voor het verhaal is het door Hebelius Potter gepubliceerde boek - Wandelingen en kleine reizen door sommige gedeelten van het Vaderland, deel I (Amsterdam 1808), pag. 38 - 49. En zie ook het vervolg in deel II.

Dit volgde op een (mislukte) reis naar Zuid-Afrika, met een tussenstop op het eiland Sint Helena, waarvan hij de brieven publiceerde die online staan bij Google Books: Lotgevallen en ontmoetingen op eene mislukte reize naar de Kaap de Goede Hoop in de jaren 1804, 1805 en 1806.
Gelkinghe vraagt zich nog af of er ook onderzoek is gedaan naar de periode van ds. Hebelius Potter in Peins. In de inleiding op zijn boek over de mislukte reis naar de Kaap, zegt hij namelijk met zoveel woorden dat hij daar een akelige periode achter de rug had. Als u iets weet mail ons hier dan even over.
Overigens stond op onze website al een tijdje een transcriptie van Piet de Haan van Hebelius Potter die een begrafenis te Ferwerd beschrijft.
En prachtige historische wandelingen kunt u nog steeds in Noordoost Friesland maken via het project Historische Wandelpaden.

zaterdag 10 oktober 2009

Collectie Pieter Nieuwland online

Andrys Stienstra van Tresoar meldt het volgende:
Vanaf vandaag is de Collectie Pieter Nieuwland op internet te raadplegen, het resultaat van meer dan 40 jaar archiefonderzoek.

De website bevat op dit moment een collectie persoonskaarten (ruim 47.000 personen), de Speciekohieren van de gemeente Tietjerksteradeel 1748-1805 en een genealogisch bestand met ongeveer 19.000 personen. Bij alle bestanden zijn uitgebreide toelichtingen. De website zal in de nabije toekomst nog worden uitgebreid met o.a. het Nedergerecht van Tietjerksteradeel.De nu gepubliceerde bestanden zijn van grote waarde voor de genealogie inFriesland. Op de studiezaal van Tresoar is met name GEN 900-902 een veel geraadpleegde bron in boekvorm, de nu gepubliceerde digitale vorm daarvan bevat veel meer gegevens en is bovendien veel gemakkelijker (thuis!) te doorzoeken.

Meer dan dertig jaar was Pieter Nieuwland één van de vertrouwde gezichten op de studiezaal van het Rijksarchief en later van Tresoar. Als medewerker en de laatste jaren als hoofd van de studiezaal heeft hij een groot aantal mensen op weg geholpen met archiefonderzoek in het algemeen en met stamboomonderzoek in het bijzonder. Bij zijn afscheid van Tresoar in november 2005 verscheen de door hem samengestelde gids voor stamboomonderzoek 'Friezen gezocht'.

De website is te vinden op http://www2.tresoar.nl/nieuwland

vrijdag 9 oktober 2009

Kerk van de Friezen in Rome

Wie voor een stedentrip naar Rome gaat zal in eerste instantie denken aan de bekende attracties als het Forum Romanum, Colosseum, Vaticaanstad en de Sixtijnse Kapel.
Er is echter ook een goed verstopt juweeltje: de Kerk van de Friezen.

Elke zondagochtend wordt in de Kerk van de Friezen de Heilige Mis in de Nederlandse taal gevierd. Aanvang: 10.30uur.

De kerk heeft zijn naam te danken aan het feit dat in vroeger tijden, toen de kerstening door de missionarissen Willibrordus en Bonifatius speelde, de bewoners van de kuststreken allemaal Friezen waren: van Duinkerken tot Denemarken. Leest u op de site de uitgebreidere uitleg.

woensdag 7 oktober 2009

Sailing Letters Journaal II in aantocht

Dirk Tang, projectmanager van Sailing Letters, meldt middels de Nieuwsbrief Sailing Letters van oktober 2009, nummer 7, dat er hard gewerkt wordt aan een tweede Sailing Letters Journaal. Het krijgt de titel 'De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West' en wordt uitgegeven bij de Walburg Pers.
Dit Journaal zal geheel gewijd zijn aan de relatie met 'De West'. Op maandagmiddag 23 november, 14.00 uur wordt het gepresenteerd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
In het Journaal zullen bijdragen staan over Suriname, Essequebo, Demerary en de Antillen. Alles gebaseerd op brieven uit de 17e en 18e eeuw. Bij het boek wordt weer een DVD geleverd met de scans van de originele brieven.

Het eerste Sailing Letters Journaal is ook voorzien van een DVD. Dit Journaal had als titel 'De dominee met het stenen hart'.
Update: Brieven zijn hot momenteel. Ook een site met brieven van Vincent van Gogh is online gegaan.
Update 2: De Brief van de Maand oktober 2009 bij het project van de Universiteit Leiden, Brieven als Buit, gaat over vijftig brieven waarin een rampzalige orkaan beschreven wordt die tussen 9 en 20 oktober 1780 grote schade heeft aangericht in het Caraïbisch gebied.

dinsdag 6 oktober 2009

Klokmakers te Dokkum

In 1709 trouwde te Dokkum de klokmaker Lourens Harmens. De vermelding in het trouwregister van de Hervormde gemeente Dokkum, 1709, DTB nr:195, 1700 - 1722: Bevestiging huwelijk van 17 februari 1709. Man: Lourens Harmens, Dokkum. Vrouw: Romkjen Wigbolts, Kollum. NB: hij is klokmaker.

Waarschijnlijk werd Lourens in 1679 geboren, getuige deze vermelding in het doopboek:
Dokkum, doopjaar 1679. Dokkum, Doop Herv. gem. 1674-1730. DTB: 186. Dopeling: Louwrens. Gedoopt op 9 februari 1679 in Dokkum.
Zoon van Harmen Louwrens en niet genoemde moeder.
En in 1751 trouwde voor het Gerecht de Dokkumer Sjoerd Windt:
Bevestiging huwelijk op 14 november 1751. Man: Sjoerdt Windt afkomstig van Dokkum. Vrouw: Johanna Pauwels afkomstig van Dokkum. Opmerking : hij is burgerluitenant en horlogemaker.

Ook nu nog zijn er ambachtmensen in Dokkum die zich bezighouden met de fijne mechaniek van uurwerken. Tegenwoordig maakt Wybe van der Gang in Dokkum furore met horloges die concurreren met Zwitserse topmerken. Van der Gang maakt exclusieve horloges voor echte liefhebbers.

donderdag 1 oktober 2009

Letterhoeke Tresoar online

Tresoar promoot niet erg dat hun nieuwsbulletin Letterhoeke ook online staat. Ik ging weer eens kijken wat er beschikbaar was en vond de twee tot nu toe in 2009 uitgekomen nummers (in pdf in kleur).

Jaargang 5, 2009, nummer 1:
met o.a. een interview met Jan de Vries over Jacob Benckes, het Obe Postma Selskip, een Vegelin van Claerbergen wapenbrief uit 1507, het Talmahuis Veenwouden archief 1928-1990 en de Sonttolregisters, waarvoor NWO een flink bedrag doneerde om Tresoar en RijksUniversiteit Groningen een wetenschappelijke analyse en online database te laten maken.

Jaargang 5, 2009, nummer 2:
met o.a. Friesland Day in New York, Fries film archief naar Tresoar, Fedde Schurer biografie, het geheim van de houten tafel / akte van Tolsum ontrafeld en nog veel meer.

Ook kreeg ik via de email van Tresoar een nieuwe Friesland Zoals het Was, oktober 1929.

En nu u toch zo lekker aan het klikken en online lezen bent: neem eens een kijkje over de grote plas hoe ze in New York “De Nieu Nederlandse Marcurius” maken voor de geinteresseerden in de Nederlandse historie van de Big Apple, zoals in het september 2009 nummer.