zaterdag 29 september 2012

Symposium OKS over (on)beheersbaar erfgoed

Op vrijdag 2 november 2012 vindt vanaf 9.30 uur in het Fries Museum te Leeuwarden een symposium plaats dat wordt georganiseerd door de Ottema-Kingma Stichting. De titel is (on)beheersbaar erfgoed: zonder kennis geen keuze.

Programma Ottema – Kingma symposium 2 november 2012
Dagvoorzitter: Prof.dr. Johan ter Molen
Ottema-Kingma symposium i.s.m. Afdeling Kunstgeschiedenis Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen.

9.30 uur Ontvangst en inschrijving
10.30 Welkom
Mr. Douwe de Vries (voorzitter Ottema-Kingma Stichting)
Welkom in het Fries Museum, Mevrouw drs. Saskia Bak, (algemeen directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof)
Opening
Prof.dr. Johan ter Molen (Ottema-Kingma leerstoel, Radboud Universiteit Nijmegen)
10.45 Inleiding
Mevrouw mr.drs. Jannewietske de Vries, (Gedeputeerde voor o.a. Cultuur in de Provincie Fryslân)
11.00 Onbeheer(s)baar Erfgoed
Prof.dr. Paul Schnabel, (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag)
11.45 Trias Museica: beheren, onderzoeken, presenteren
Drs. Arnoud Odding, (directeur Rijksmuseum Twenthe)
12.15 Discussie: hoe beheersbaar is (on)beheersbaar?
12.45 Rondleiding door de nog lege nieuwbouw van het Fries Museum, afgewisseld met lunch in de
museumhal 

14.00 Dilemma’s rond katholiek kerkelijk erfgoed in Fryslân
Prof.dr. Sible de Blaauw, (Radboud Universiteit Nijmegen)
14.15 Protestants cultureel erfgoed op drift
Sytse ten Hoeve, (oud-museumdirecteur en publicist over Friese kerken)
14.30 Raadhuizen en andere overheidsgebouwen: hun interieurs en inboedels
Dr. Eloy Koldeweij, (senior specialist interieurs Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Amersfoort)
14.45 Verenigings- en Genootschapscollecties: waarheen?
Mr.drs. Antoon Ott, (directeur Artilaw, Amsterdam)
15.00 Theepauze
15.30 Zicht op waardevolle Friese interieurs: een inventarisatietraject
Dr. Johan de Haan, (senior-adviseur Monumentenbeleid Bureau Rijksbouwmeester, Den Haag)
15.45 Forumdiscussie met de sprekers uit het dagprogramma
Referenten mevrouw prof.dr. Marlite Halbertsma (Erasmusuniversiteit Rotterdam)
en prof.dr. Peter Hecht (Universiteit Utrecht en Vereniging Rembrandt)
16.30 Afrondend betoog
Prof.dr. Marlite Halbertsma
16.50 Afsluiting door de dagvoorzitter Prof.dr. Johan ter Molen
17.00 Borrel


Datum Vrijdag 2 november 2012 vanaf 09.30 uur
Plaats Fries Museum, Leeuwarden, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
Aanmelden
U kunt zich als deelnemer aan dit symposium via digitale aanmelding met een e-mailbericht naar:
congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl o.v.v. OKS symposium 2 november.
Graag aanmelden vóór 19 oktober aanstaande! Wij sturen u dan tijdig uw bevestiging voor dit symposium. Registratie van de aanmeldingen geschiedt in volgorde van de datum waarop wij uw congresbijdrage (H 30,-) hebben ontvangen. Samen met de bevestiging ontvangt u een routebeschrijving met parkeeraanwijzingen.
Kosten euro 30,- (incl. lunch en afsluitende borrel) over te maken op de bankrekening van de OKS: ABNAMRO Bank 45.05.44.508 onder vermelding van ‘symposium 2012’ en de naam/namen van de deelnemer(s).
Inlichtingen Voor meer informatie kunt u de website (www.oks.nl) raadplegen of contact opnemen via
congreskunstgeschiedenis@let.ru.nl
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met congresorganisatie kunstgeschiedenis,
telefoon (024) 361 26 23; vragen naar Heleen Regenspurg.

vrijdag 28 september 2012

Friese volkstellingen 1830-1850 online bij mormonen

De mormonen in Salt Lake City hebben weer een aardige verzameling scans online gezet op Familysearch. Zo ook van de diverse gemeenten in Friesland. Naast 19e eeuwse Bevolkingsregisters vallen vooral de Volkstellingen op. Recent heeft Tresoar de Friese volkstelling van 1744 gedigitaliseerd (de transcriptie moet nog live gaan) maar de mormonen hebben nu scans van Volkstellingen uit bijvoorbeeld 1830, 1840 en 1850 online gebracht. In sommige gevallen (Dokkum) ook inwoners in 1808 en 1811 of wijkregisters 1830-1900.
Enige nadeel is dat er geen zoekfunctie in het systeem zit, simpelweg omdat het scans (plaatjes) betreft en geen transcripties! Dat wordt dus bladeren achter de pc!
Voor de basisgemeenten van Noordoost-Friesland hierbij de belangrijkste op een rijtje:

Dokkum:

woensdag 26 september 2012

Suggesties voor de Fryske Akademy

Met enige regelmaat doe ik een rondje langs de Friese digitale velden. Dan kijk ik of er wat nieuws te zien is op sites waarvan ik denk dat ze interessante informatie bieden op het gebied van cultuurhistorie, genealogie, streekhistorie of een combinatie daarvan.
Een daarvan is de site van de Fryske Akademy. Maar eerlijk gezegd stelt de informatie me elke keer weer een beetje teleur. En dat terwijl de online wereld voor de Akademy zoveel kansen biedt. Aangezien ik ook niet al te negatief wil zijn, hierbij maar eens een aanzet tot verbetering.
Laten we eens beginnen met de doelstelling van de FA:
‘Het in stand houden van een werkgemeenschap die zich toelegt op het beoefenen van wetenschap aangaande Fryslân, het Friese volk en de Friese cultuur in de breedst mogelijke betekenis van het woord.’
Waar liggen dan de mogelijkheden, zonder dat er nu direct grote budgetten moeten worden aangesproken?
- Digitaliseren van publicaties
- Gebruik van sociale media
- Initiatieven waarbij het (Friese) publiek betrokken kan worden (Crowdsourcing)
Natuurlijk wordt er al het een en ander online gedaan, maar dat is mijns inziens voor een achtenswaardig instituut als de Fryske Akademy te mager.

Digitaliseren van publicaties
Jazeker, er is een pagina met online publicaties van de Fryske Akademy. Niet makkelijk te vinden en de laatste tijd ook niet of nauwelijks aangevuld maar zeker de moeite van het bekijken waard.
Maar wat zou het toch mooi zijn als (stap voor stap) de Genealogyske Jierboeken gedigitaliseerd zouden worden. Op papier zijn ze namelijk voor een groot deel uitverkocht maar voor vele sneupers erg interessant!
Er zou eventueel voor gekozen kunnen worden om een betaalde versie op DVD uit te brengen maar het online beschikbaar stellen, zoals het Fries Genootschap doet met de Vrije Fries, lijkt meer voor de hand te liggen. Digitale versies als losse pdf's verkopen zou ook nog kunnen. Hetzelfde geldt voor de publicatie It Beaken en boeken die reeds uitverkocht zijn zoals Skiednis fan Eastdongeradiel.

Er is ooit een aantal edities van het blad voor donateurs, Ut de Smidte, online gezet. Echter, tot voor kort stond er al meer dan een jaar een versie van begin 2011 online. Het online zetten mag best een paar maanden later dan de versie voor leden, maar een jaar later maakt het min of meer waardeloos. Goed om te zien dat de meest recente 2012 versie nu wel online staat.
Er zijn vele werkgroepen/wurkferbannen bij de Fryske Akademy, alleen is de presentatie van elke zeer summier. Daar zou je veel meer mee kunnen doen.

Gebruik van Sociale Media
De Fryske Akademy heeft een Twitter-account. Dat is een goed begin. Met enige regelmaat verschijnt er een bericht. Maar echt gebruikt voor het opbouwen van een netwerk wordt het nog niet. Als je, zoals ik, een DM stuurt naar het Twitter-account met een vraag, krijg je geen antwoord/reactie.
Maar als daar wat meer routine in zit zou je verdieping kunnen zoeken via een blog of Facebook account.

Regelmatig zie ik pagina's op de FA website die bestaan uit een pdf of Word-bestand. Dat is niet alleen gebruiksonvriendelijk en slecht voor de vindbaarheid van Google, het komt ook niet professioneel over. Vraag anders een vrijwilliger om mee te helpen de website te onderhouden. Dat kan makkelijk vanuit huis.

Crowdsourcing
En als je echt een mooie (online) slag wilt slaan en bv de Friese taal wilt promoten dan zul je er voor moeten zorgen dat het Fries in Google Translate wordt opgenomen. Het grootste voordeel daarvan is het enorme bereik en het gemak om Nederlandstalige websites in 1 klap (via 1 knop) in het Fries te vertalen. En er zijn al heel wat exotischer talen dan het Fries in deze Google dienst opgenomen!
Je hebt mogelijk vrijwilligers nodig voor het aandragen van Friese woorden voor nieuwe technologieën, maar daar is vast de nodige belangstelling voor. Probeer het gewoon uit, dat kost bijna niks!
En als het scannen van publicaties zelf een probleem is zou je het publiek ook kunnen vragen/toestemming geven om zelf gedigitaliseerde publicaties online te zetten.

zaterdag 22 september 2012

Arjen Dijkstra gepromoveerd op Between Academics and Idiots

Het was een prachtige ceremonie, vrijdagmiddag 21 september 2012, in de Martinikerk te Franeker. Terwijl in de schaduw van de kerkbanken de grafstenen van Franeker academici als Sixtinus Amama en Holwarda te ruste lagen, werd op het kerkaltaar de Dokkumer Arjen Dijkstra aan een academisch kruisverhoor onderworpen. Als promoverend historicus aan de Universiteit van Twente was het hem gelukt, bij grote uitzondering, de ceremonie te laten plaatsvinden op een historische, relevante plek, de Franeker binnenstad, waar het academische leven van vele Friese wetenschappers zich afspeelde.
Het proefschrift heeft de intrigerende titel Between Academics and Idiots, A cultural history of mathematics in the Dutch province of Friesland (1600-1700). Een hoofdrol in de publicatie is weggelegd voor Adriaan Metius. Maar zoals het een oprechte sneuper betaamt bewandelt Dijkstra diverse zijpaden, daarbij de betrokkenen uit Noordoost Friesland niet vergetend. Zo komt de fameuze Metslawierder dominee Balthasar Bekker aan de orde, evenals Ulrikus Huber en Abraham de Grau.
Hoewel ook in Franeker het academisch onderwijs primair in het Latijn werd gegeven werd er in het geval van de wiskunde ook in het Nederlands onderwezen om studenten die het Latijn niet beheersten te kunnen opleiden tot praktische beroepen als landmeter en ingenieur. De in het Latijn onderwezen academici noemden de laatsten spottend idiotae (ongeletterden). In de Franeker wiskundehoogleraren werden deze idiotae met de academici verenigd. En in het onderwijzen waren ze ook nog eens heel goed. Ondanks de ondertitel van Culturele geschiedenis van de wiskunde in Friesland is het volgens sommigen meer een sociale geschiedenis.
Na volgende week komt het digitaal beschikbaar via de website van de Universiteit Twente, later dit jaar (begin volgend jaar) komt de handelseditie (voor de echte fans).
Zie ook de berichtgeving in het Friesch Dagblad of maak online een bezoek aan Academisch Franeker aan de hand van Arjen Dijkstra. Nog niet zo lang geleden was hij ook een van de organisatoren van het congres over David Gorlaeus. Het wordt tijd om hem eens te vragen een mooi artikel voor De Sneuper te schrijven!
Overigens is Arjen Dijkstra uit Dokkum iemand anders dan ons bestuurslid Arjen Dijkstra uit Nes, waarvan acte!

Meer over De Franeker Universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw vindt u in het boek van Uitgeverij Verloren.

Nabrander: Hoe symbolisch moet het geweest zijn dat Arjen na deze middag tussen de academici 's avonds kon constateren dat in zijn woonplaats Haren een stelletje idioten na een oproep via Facebook de boel kort en klein sloegen!

dinsdag 18 september 2012

Sneuper 107 met coverartikel 13e eeuwse sarcofagen

Deze week valt Sneuper 107, september 2012, weer bij onze leden op de mat. Het coverartikel van de heer Piet Heinsbroek behandelt deze keer de unieke 13e eeuwse grafplaten in de kerk van Westergeest.

Een prachtig stuk over een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog, Frans Bosmans, die in Dokkum is begraven werd geschreven door Kees Bangma.
Uniek zijn ook de brieven aan de familie van VOC commandeur Jan de With en zijn vrouw Wikjen Minnema. Hieruit kwamen de families Van Haersma de With en Mulier, bekend van sportpionier Pim Mulier, voort. Geert van der Veer schreef er een interessant artikel over.

Inhoudsopgave:

HISTORIE & STREEKGESCHIEDENIS
- Grafplaten in de kerk van Westergeest, Piet Heinsbroek
- Frans Bosmans: voor altijd in Dokkum, Kees Bangma (soldaat uit Belgie tijdens Eerste Wereldoorlog)

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS
- Jan de With & Wikje Minnema, Geert vd Veer
- Avercamp & Schrader, Andre Staal

RUBRIEKEN & COLUMNS
- COLUMN: Je mutte mar hoare..., Ale Hansma
- BONIFATIUSBEELDEN: De eerste Europeaan, Lammert de Hoop
- HERALDIEK: Heraldiek als hulpwetenschap, Rudolf Broersma
- DIACONIEREKENINGEN: Kiestra - Ferwerda, Piet de Haan

DIGITAAL & ACTUEEL & VARIA
- Digitaal verhaal: website en blognieuws, Hans Zijlstra
- Wat staat er te geschieden (agenda)

Wilt u ook meegenieten van de interessante verhalen uit onze regio, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden als lid (slechts 15 euro per jaar) via dit online formulier.

zondag 16 september 2012

Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis in oprichting

Het 23e internationale congres voor genealogie en heraldiek vindt dit jaar in Maastricht plaats. Van 24 t/m 28 september worden tijdens het congres vele lezingen gegeven in diverse talen en op woensdag 26 september is er een gratis toegankelijke genealogische markt, Famillement geheten.

In de schaduw van dit internationale initiatief ontwikkelt zich momenteel het idee van een internationaal museum voor familiegeschiedenis. Initiatiefnemer Leo Barjesteh Van Waalwijk van Doorn dingt mee in het project om het voormalige Ursulinenklooster in Eijsden, dat binnenkort leeg komt te staan, een nieuwe bestemming te geven. Met groot enthousiasme en dito voortvarendheid is al een indrukwekkende lijst van Partners en Sponsors opgebouwd. Zo werkt het CBG mee, evenals organisaties op het gebied van kunsthistorie/portret-iconografie (RKD) en DNA en genetische genealogie.
Waar het thema op het congres in Maastricht nog Grenzen in genealogie en heraldiek is, daar heeft het museum de ambitie die grenzen te overstijgen en een rijk pallet aan nationale en internationale stamboomonderzoeken, historische foto's en verhalen voor het voetlicht te brengen. Een sympathiek initiatief dat alle steun verdient!

vrijdag 14 september 2012

Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.

Op vrijdag 12 oktober start een bijzondere expositie in museum Admiraliteitshuis: Social media vroeger: Poesiealbums vanaf 1830.
Naar aanleiding daarvan schreef directeur Ihno Dragt wederom een kleurrijk boek vol informatieve achtergrondverhalen. Een veelheid aan unieke foto's van Dokkumers, die met name uit het Remonstrants/ doopsgezinde netwerk kwamen. Dragt heeft het boek voorzien van een wetenschappelijk doorwrochte onderbouwing met een notenapparaat van maar liefst 161 noten.
Voor- en achterzijde van boek Social Media in 19e-eeuws Dokkum
De titel van het boek is lichtelijk anders dan die van de tentoonstelling: Social Media in 19e-eeuws Dokkum. Vijf vriendenalbums uit 1830-1850.
Twitteren, Facebook, LinkedIn en dergelijke zijn onderdelen van de sociale media die tegenwoordig zo belangrijk geacht worden.
Uiteraard had men die niet in het 19e-eeuwse Dokkum, maar de vriendenalbums kunnen wel degelijk als voorlopers ervan beschouwd worden.
Vijf van dergelijke losbladige albums worden hier behandeld. Ze werden aangelegd in de periode 1830-1850. Het is de tijd waarin de Belgische onafhankelijkheidsoorlog plaatsvond. Maar ook is het de tijd die Biedermeier genoemd wordt, met veel nadruk op burgerlijke gezelligheid en vrouwelijke handwerken.
De albums met hun versjes, motto’s, handwerkjes en tekeningen hoorden hoofdzakelijk tot het domein der jongedames. Toch is er ook een bij van een Dokkumer jongeman. Voor de meesten geldt dat ze met het album begonnen vanaf een jaar of vijftien en dat ze ermee ophielden zodra ze gesetteld waren. Ze kregen het album niet van hun ouders, maar van hun schoolhoofd. Ga maar netwerken, lijkt de opdracht geweest te zijn.
Een verbindend element tussen de albums is dat ze ontstonden in een doopsgezind of progressief hervormd milieu: Dokkums upper ten met burgemeesters, statenleden, notarissen, predikanten.
Het betreft koopmansdochter Geeske Fockema; Carolien Schonegevel, dochter van een rechter; haar nicht Bet van der Herberg; de predikantendochter Nans Hugenholtz; en Petrus van Steenwijk, die zelf wijnhandelaar werd.
De meer dan 150 album-contribuanten uit het hele land, veelal met genealogische gegevens, zijn terug te vinden via een namenindex. Maar ook de rol van de kostschoolhouders, de herkomst van de versjes (o.a. van Hieronymus van Alphen, de doopsgezinde dichteres Francijntje de Boer, de Bijbel) en de vele familieanekdotes, inclusief het enkele zwarte schaap, maken deze publicatie voor een breed publiek interessant.

En zoals u inmiddels van ons gewend bent hebben we de namenindex van het boek voor u op onze site gezet. Zo kunt u gelijk zien of er een familielid in voorkomt!
Het rijk geïllustreerde boek van 152 pagina's is verkrijgbaar in Museum Admiraliteitshuis voor 24,95 of te bestellen via info@museumdokkum.nl

En nog veel meer recente boeken van de hand van Ihno Dragt waarin objecten uit het museum worden verbonden met verhalen ziet u op de boekenpagina van Museum Admiraliteitshuis.

Het boek wordt uitgegeven door de stichting Historia-Doccumensis, die ook andere standaardwerken over Dokkum gepubliceerd heeft.
Op 21 september wordt het boek aangeboden aan het aloude en nog immer bestaande Dokkumer leesgezelschap Ledige Uren Nuttig Besteed (LUNB).

maandag 10 september 2012

Nieuw boek: De Verdwenen schepen van de Dongeradelen

Jan Braaksma heeft een prachtig boek gepubliceerd over bijzondere scheepstypen die vooral in de Dongeradelen voorkwamen. Hij schrijft: De tweemast Vissersnik, de tweemast Schokkeraak en de tweemast Blazeraak, drie scheepstypen gebruikt door de vissers van Wierum, Peasens en Moddergat oftewel de Dongeradelen, verdienen een betere plek in onze maritieme geschiedenis. Ze worden maar amper vermeld in de maritieme literatuur. Als ze worden vermeld is dat vaak nog in de opmerkingen. Deze drie schepen die alle drie hun basis hebben in een type schip (Snik, Schokker en Blazer) die wel een plek in onze maritieme geschiedenis hebben gekregen.
Toch zijn er eeuwen lang vissers geweest die met deze schepen hun dagelijks brood verdienden, er in weer en wind hun leven mee in de waagschaal stelden en er soms het leven bij in schoten. Zij lieten daarbij dierbaren achter, die niets anders konden doen dan hulpeloos, in storm en ontij op de zeedijk, wachten totdat het schip van hun mannen uit de storm te voorschijn kwam of totdat ze het verschrikkelijke nieuws kregen totdat het schip van hun mannen verloren was gegaan. De wanhoop die dat moet hebben gegeven. Ondanks dat alles waren deze mensen veerkrachtig genoeg om door te gaan. Door hun schepen te verbeteren zodat de risico's kleiner werden. Of door met een nieuw type schip te beginnen in de hoop dat de vangsten beter zouden worden waardoor hun families het beter zouden krijgen.
Deze kleine hechte gemeenschap in het Noord-Oosten van Friesland waar het nieuws van de wereld maar mondjesmaat binnen sijpelde en waar werkelijk grote rampen moesten gebeuren om de rest van het land er op te wijzen dat daar ook mensen woonden. (De Ramp van Moddergat in 1883 en de Ramp van Wierum van 1893, en zie ook het boek over Wierum, HZ)

Dit boek gaat over de schepen die deze groep mensen gebruikten en ontwikkelden.

Het is geen gemakkelijke taak geweest om de schepen in dit boek boven water te krijgen. Vooral de Visserssnik heeft zich diep in de waddenklei ingegraven en het vergt de nodige trekkracht om haar uit de klei te krijgen. Maar met behulp van informatie, voor een deel afkomstig vanuit de Duitse wadden, is er toch een goed beeld ontstaan.
De Schokkeraak geeft minder moeite. Dit scheepstype is circa vijftig jaar jonger en mede daardoor is er een veelvoud aan informatie beschikbaar waaronder een geschreven bestek. Een wrak, gevonden in de Noordoostpolder, levert aanvullende informatie op.
Van de Blazeraak is een aantal geschreven bestekken bewaard gebleven. Als we deze bestekken samen met de spaarzaam overgeleverde foto's bezien, kunnen we een goed beeld van dit scheepstype reconstrueren.

Ik hoop dat met dit boek deze drie scheepstypen en de mensen die er mee werkten hun plek in de maritieme geschiedenis krijgen die ze hebben verdiend. Hoewel er best wel parallellen te trekken zijn met de Nederlandse ontwikkelingen op dit gebied was het voor deze groep mensen toch een aparte eigenzinnige reis door 300 jaar maritieme ontwikkelingen. Een reis die drie mooie schepen aan onze geschiedenis toevoegde.

Het fraai gebonden boek van 148 bladzijden is online te bestellen bij de maritieme uitgeverij Lanasta: http://www.lanasta.com/Shop/product/141/verdwenen-schepen-dongeradelen.html

Uiteraard zijn in het museum Fiskershuske in Moddergat nog vele zaken uit de geschiedenis van de vissersdorpen te bekijken.
De index van het boek met scheepstypen (klik voor vergroting):

vrijdag 7 september 2012

Lezingen kunst- en cultuurgeschiedenis in Museum Admiraliteitshuis


Vanaf 27 september biedt museum het Admiraliteitshuis in Dokkum lezingen aan op het gebied van kunst- en cultuurgeschiedenis. Beeldend kunstenaar en oud-docent Cees Booij vertelt op vijf avonden over vijf verschillende onderwerpen.
De onderwerpen en data zijn:
·        27 september, Vermeer, gebruikte hij een camera?
·        18 oktober, Rembrandt, gebrek aan goede smaak?
·        8 november, G.H.Breitner, fotograaf en schilder van Amsterdam
·        29 november, Post-modernisme, een visie op de moderne tijd
·        20 december, Hugo van der Goes, bespreking van de ‘aanbidding der herders’

De lezingen zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en kost 40,00 euro voor 5 bijeenkomsten of 10 euro voor een losse bijeenkomst. De lezingen zijn in het museumcafé van museum het Admiraliteitshuis in Dokkum.

Aanmelden voor de lezing kan door een e-mail te sturen naar info@museumdokkum.nl.

In januari 2013 start een cursus inleiding kunst- en cultuurgeschiedenis, gegeven door Cees Booij. Deze 10-weekse cursus kost 100 euro en wordt gegeven op woensdagavond.

Ook meldt het museum:
Reddingboot L.A. Buma III in Moddergat verhuisd
Vervolg van restauratieproject in Zoutkamp

Afgelopen week is de roei- en zeilreddingboot L.A. Buma III verhuisd van de werf in Moddergat naar de Sloepenloods bij visserijmuseum Zoutkamp in Zoutkamp.

In juni 2011 is begonnen met de restauratie van de roei- en zeilreddingboot L.A. Buma III, die dienst deed in Moddergat van 1911 tot 1942. Van juni 2011 tot eind augustus 2012 is in Moddergat gewerkt om de boot kaal te maken van niet originele  onderdelen en de juiste vorm terug te krijgen in het historische casco.

Het restauratieproject wordt afgemaakt in Zoutkamp waar in de Sloepenloods een plek is gecreëerd om de reddingboot van ruim honderd jaar oud weer zeewaardig te maken.

Een boek over het reddingbootstation van Moddergat met daarin beschrijvingen en reddingen van de L.A. Buma III (132 p.) is te verkrijgen in museum ’t Fiskershúske in Moddergat voor de prijs van € 21,50.

Voor meer informatie over het restauratieproject L.A. Buma III kunt u contact opnemen met Jacob Bosma van museum ’t Fiskershúske of met het bestuur van Stichting Historische Visserij Zoutkamp, 0595-401122

zondag 2 september 2012

Dokkum in Kadastraal Perspectief en andere bronnen online

De schoolvakanties voor de regio Noord zitten er op maar de Historische Vereniging Noordoost Friesland heeft niet stilgezeten. Er zijn weer enkele interessante bronnen voor genealogisch en streekhistorisch onderzoek gedigitaliseerd en toegevoegd aan de rubriek Archief/Indexen op onze website. De bestanden zijn als pdf online gezet, wat in eerste instantie wat zwaar kan zijn voor het downloaden maar daarna heeft u dan ook een prachtig bestand met historische gegevens, dat via Ctrl F prima te doorzoeken is.
Via Reinder Postma ontving ik een overzicht van Lotelingen in Kollumerland voor het leger van Napoleon. Dit is in feite een verrijkte versie van een overzicht wat wijlen Jan Paasman maakte voor de site Friezen onder Napoleon bij Tresoar.
Via een online antiquariaat schafte ik het Friestalige boekje Nammen út âlde Liifrinteregisters yn Fryslân (1624-1809) aan dat ooit door de ongehoord actieve genealoog R.S. Roarda werd gemaakt. De pdf is een verzameling scans van de toelichting en namenlijsten die geheel Friesland bestrijken. Wanneer in vroeger tijden stad en provincie geld nodig hadden werd er vaak een lijfrentelening uitgeschreven. In 1575 begint de stad Leeuwarden daar al mee en in 1624 schrijft de provincie Friesland haar eerste lijfrentelening uit tegen een rentepercentage van 14%. Bij Tresoar moeten zo'n 40 lijfrenteregisters bewaard zijn gebleven, waarvan de oudste van 1663 is. Vanaf 1750 wordt de beschrijving uitvoeriger met ouderdom en namen van deelnemer en soms ouders of alleen moeder. Kijk ze maar eens rustig door deze namenlijsten van Friese lijfrente-inschrijvers.
Maar de mooiste bron heb ik voor het laatst bewaard: de tekst van de publicatie van de neven Eimert Smits Dokkum in Kadastraal Perspectief. Deze tekst bevat vele namen van huiseigenaren en bewoners van panden in de stad Dokkum. De uitklapbare panoramische tekeningen van straatbeelden/gevels zitten er niet bij. Daarvoor kunt u nog steeds het boek met CD en de genoemde geveltekeningen aanschaffen via stichting Historia Doccumensis. Hiermee heeft u de bewoners en gegevens van alle panden en percelen in de binnenstad van Dokkum van het Kadaster van 1832 tot ongeveer 1970 in een luxe bewaarcassette met: een CD-rom met 970 pagina’s tekst en 85 oude ansichtkaarten, een overzichtskaart met de kadasternummers van 1832, 76 straatwandbeeldtekeningen van de toestand in 1945 en een overzichtskaart. En dat alles in een fraaie bewaarcassette met groot formaat 22 x 31 x 4 cm.
Prachtig om te zien hoe bekende Dokkumer middenstandsfamilies vaak decennialang in het zelfde pand hun nering uitoefenden of zich steeds verder ontwikkelden met nieuwe handel en uitbreidingen. En bovenal een prachtige bron om uw genealogie mee aan te vullen.
Veel sneupplezier en als u op basis van deze bronnen een mooi verhaal of artikel hebt ontvangen we deze graag voor publicatie in De Sneuper! En die kleurenuitgave ontvang je natuurlijk vier keer per jaar als je lid bent of wordt (dat kan eenvoudig online via dit aanmeldformulier)!
Bovendien bent u dan welkom op onze komende ledendag, in het teken van Eendenkooien, op zaterdag 13 oktober in Engwierum en Ee.
Het bijbehorende boek over de Friese kooiker Jacob Bodes kunt u nader bekijken en bestellen via http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2011/11/levensloop-van-de-friese-kooiker-jacob.html

Update: De Stichting Historia Doccumensis wilde niet dat de pdf met tekst van Dokkum in Kadastraal Perspectief online blijft staan, dus hebben we deze per 24 oktober 2012 (helaas) weer van de site moeten verwijderen. Ik ben persoonlijk van mening dat het voor de verkoop van de publicatie juist goed zou zijn, maar daar geloofden de heren niet in.