woensdag 29 december 2010

Geheim van Tolsum: website en boek

In de recente publicatie van de Fryske Akademy van Ut de Smidte 2/3 las ik een stukje over het Geheim van Tolsum. Het is gewijd aan het Romeinse schrijfplankje uit de collectie van het Fries Museum. Dit schrijfplankje is gevonden in 1914 tijdens commerciële afgravingen van de terp vlakbij Tolsum (onder Franeker). Het schrijfplankje is het oudste, geschreven document van Nederland (23 februari 29 na Chr).

Het Fries Museum en Tresoar lieten in 2007 in een gezamenlijk project de tekst op het schrijfplankje opnieuw onderzoeken door prof. A. Bowman , dr. R. Tomlin (Universiteit Oxford) en prof. K.A. Worp (Universiteit Leiden). Tijdens dit nieuwe onderzoek wordt al snel duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is. Tot ieders verrassing, inclusief van de onderzoekers zelf, blijkt er een geheel andere tekst op het schrijfplankje te staan. De tekst blijkt een schuldverklaring tussen de slaaf Carus (of: Andecarus) (schuldeiser) en een schuldenaar van wie de naam onbekend is. Bekijk de site van het Geheim van Tolsum en bestel het boek!

vrijdag 24 december 2010

Sneuper 99 van december 2010

Deze week is Sneuper nummer 99 uitgekomen. Het is het laatste nummer met Reinder Tolsma als hoofdredacteur. Reinder is een van de oprichters van blad en vereniging 20 jaar geleden, toen nog als Vereniging van Amateur Archiefonderzoekers. En aangezien hij 20 jaar het maximum voor een functie vindt houdt hij er helaas per 2011 en Sneuper 100 mee op. Op 9 april 2011 zal dit jubileumnummer met foto's gepresenteerd worden. Namens de gehele redactie nogmaals bedankt voor alles! Uiteraard zal Reinder, met zijn encyclopedische kennis van de historie van Noordoost Friesland, nog wel de nodige bijdragen aan de Sneuper gaan leveren. Ook is hij nog zeer druk met deel 2 van onze boekenreeks met Oral history in Noordoost Friesland, Op de Praatstoel.

Het Sneuper nummer 99 is weer van hoog niveau. U vindt er de volgende artikelen in:
Genealogie:
209, Groeten uit Amerika (deel 11: R. en A. Sipma), K. Postma. Over de familie Ritske Aukes Sipma en Sipke Aukes Sipma.
218, Kwartierstaat van ‘Beppe Lutske’ van der Ploeg (1879-1958), F.H. Blom
224, Mijn Favoriete Voorouder: Anna F. Grottinga (1523-1598), M. Bruining
Streekgeschiedenis
230, Strandingen op Engelsmanplaat, P. Hillebrand. O.a. driemastschoener Sirene in 1847
236, De dam van Berkhout, A. Staal. Over de dam naar Ameland.
242, Friese matrozen op avontuur in VOC, 1786, H. Zijlstra. Het betreft Jan Hendriks Overbeek, Hans Pieters, Marten Dirks en Aldert Harmens.
245, Jan Braak timmerde aan de weg bij de VOC, H. Zijlstra. De Kollumer Jan Braak was van 1764 tot 1774 in dienst van de VOC als wagenmaker en voorlezer in de Hospitaalse Kerk in Batavia.
250, Groene Kruis en het badhuis te Dokkum (1902-1995), E. Smits
254, Kamminga over kleding, 1943, D.J. Kamminga. O.a. over de familie Demes, blauwververs en de oprichters van de Dokkumer Vlaggencentrale.
260, Stuurman in de sloot, P. de Haan. Over Pieter Pieters Edes, zoon van een Amelander.
263, Graaf Macchetti in Dokkum, D. Westerhof. De Italiaan overleed in 1622 te Dokkum of Bolsward.
266, Dokkum en de koloniën, deel 3, W.Schackmann/R.Tolsma. Over o.a. Douwe Petrus van Steenwijk
Varia
241,265, Vragen, diverse
244, Getuigenverhalen, persbericht
253, Online-bronnen, H. Zijlstra
271, Waren voorvaderen Roel Kooistra kooikers?, G. Mast

Om ook (naast ruim 450 anderen) lid te worden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, kunt u zich eenvoudig online aanmelden. Het kost slechts 15 euro per jaar, waarbij u naast ons kwartaalblad De Sneuper bovendien de dubbel-cd met Sneuper 1 t/m 75 er gratis bij krijgt! Uiteraard bent u dan ook welkom op onze ledendagen in het voor- en najaar en kunt u medeleden vragen stellen over uw stamboom of kwartierstaat. En nog steeds is kopij voor De Sneuper altijd welkom via ons email-adres.

Let ook op de bijgesloten folder: Binnenkort boek: Wierum en haar bewoners. 1650-nu. Voorjaar 2011, voorintekenen met 5 euro korting, voor 42,50 bij Jan de Jager.
En zet alvast in de agenda: ledenvergadering voorjaar 2011 op zaterdag 9 april in de Posthoorn te Dokkum, met uitreiking van jubileumnummer 100 van de Sneuper!

woensdag 22 december 2010

Jas deelnemer Kollumer Oproer 1797 in Oudheidkamer Mr. Andreae

Een jas, of eigenlijk een jak van Binne Jans uit Eestrum is onlangs door een afstammeling van deze boer, die leefde van 1765 tot 1838, geschonken aan Oudheidkamer Mr. Andreae te Kollum.

Er is al vaak gepubliceerd over het Kollumer Oproer van 1797, zowel in de Sneuper als op onze websites.
Zo hebben we een Namenindex van de deelnemers aan het Oproer, Het is daarom ook leuk om eens een stuk historisch textiel te zien uit deze periode, waarover binnenkort een speciale tentoonstelling in de Oudheidkamer zal worden georganiseerd.
Diverse Sneupers doen onderzoek naar een van de oproerkraaiers, Salomon Levi, de stamvader van de familie De Bruin die in de omgeving van Zwaagwesteinde vele nakomelingen had.
Over de mysterieuze opstandelingenleider Johann Christian Sperling schreven we al eerder op dit blog.
Sneuper Taeke vd Leij geeft ook achtergrondinformatie. Hij wees mij ook nog op de vermeldingen in Google Books van Jan Binnes. In het Nederlandse Jaarboek kom je dan uit op pagina 135, maar terugbladeren naar pagina 114 levert een goed relaas op over het oproer.

maandag 20 december 2010

11en30 NGV Friesland met themanummer Armoede

De NGV afdeling Friesland is er deze keer vroeg bij met jaargang 16, nummer 1 van januari 2011. Ik had hem vandaag, 20 december, al in de bus. Het 36 pagina's tellende blad op A5 formaat bevat een aantal interessante artikelen met een link naar ons werkgebied Noordoost Friesland. In het artikel Armenzorg en Dorpsleven vertelt Leo Jagersma over de rijke bron voor genealogen, de diaconieboeken. Hieruit geeft hij een beschrijving van het leven van de familie van Jelle Clases uit Kuikhorne in de 18e eeuw. Vader Claas Jelles, schoenlapper en schuitevoerder, overleed in 1701 en liet weduwe Jisck Eelkes achter, die op de diaconie aangewezen was. Jelle moet voor een gebroken been geholpen worden door Mr. Johannes Noordenbos en krijgt na enkele gewelddadigheden 3 jaar werkhuis. Hij werd met duimijzers en scheenschroeven gemarteld om te bekennen! Uiteindelijk woont hij als 91-jarige in Veenwouden, waar hij het kerkhof onderhoudt voor de diaconie.
Dineke Paetzel-Veenstra stelt de vraag Wanneer ben je arm? Dit op basis van een vondst in het Dokkumer archief van de boedelinventaris van Gerben Tyssens. Hij was een zoon van Tys Gerbens uit Brantgum. De dorpsrechter van Brantgum, H. van der Meer beschreef op 24 oktober 1789 de boedel van pauper Gerben. Dat levert een leuk inkijkje in de inboedel van die tijd met een kakstoel, stoven, ketels, hangijzer etc.
In Grootmoeder Cornelia wordt het harde bestaan geschetst van de katholieke zeemansvrouw Cornelia Metz van Ameland die op haar 35e haar man verliest. In het gerestaureerde huisje van deze in 1866 geboren vrouw woont nu een achterkleindochter.
Tineke Slof schreef over Arme Grietje. Het gaat over Grietje Sjoeks Jongsma, dochter van Sjoek Klazes en Wiskje Eelkes uit Tibma onder Ee. Niet alleen worden haar ouders als ze 1 jaar oud is al veroordeeld voor het stelen van een schaap, ook zelf wordt ze enkele malen betrapt. De ongehuwde Grietje wordt zelfs van moord op haar pasgeboren kind verdacht, waarvan de geboorte als Woudreis wordt beschreven! Uiteindelijk trouwt ze toch met Gooitsen Sjoerds, op 20 augustus 1775 te Surhuisterveen. En zo zijn er nog een paar mooie genealogische bijdragen te lezen in dit nummer van 11en30.

zondag 19 december 2010

Regionaalnet.nl zet historie Dantumadeel online op de kaart

Sneuper Jan Kooistra meldt ons enthousiast het volgende: Stichting Regionaal komt met nieuwe website: http://www.regionaalnet.nl/

Deze sinds kort opgerichte stichting met als doelstelling het digitaal opslaan van de geschiedenis van de gemeente Dantumadeel is nu in de lucht. De stichting hoopt op deze wijze het publiek erbij te betrekken d.m.v. zelf aan deze site hun medewerking te verlenen. Door het per E-mail toezenden van oude foto’s, documenten, ansichtkaarten enz. Op de site zijn de eerste dorpen al huis aan huis op de foto gezet, de andere dorpen volgen nog. Niet alleen zijn er duizenden foto’s uit het verleden te bekijken, maar ook wie er vroeger in uw huis hebben gewoond.

De laatste maanden is er keihard gewerkt om u in de donkere dagen voor kerst u mee te laten genieten van de regionale geschiedenis. Zoals gezegd, staan de eerste dorpen reeds in de schijnwerpers, van de anderen dorpen zijn er inmiddels ook enige gegevens zichtbaar. Dit is voor u de gelegenheid om alles voor het nageslacht op te laten slaan. Alle documenten zullen tegen kopiëren beveiligd zijn. Diverse instellingen en dorpsbelangen hebben reeds materiaal aangeleverd wat nog verwerkt moet worden. Alles zal t.z.t. voor u op het scherm verschijnen, uiteraard zullen uw aangeleverde materialen daarbij niet mogen ontbreken. Help mee aan de totstandkoming van een digitaal archief!

vrijdag 17 december 2010

Familie-album Noordhuis uit Ee met zoekplaatjes

Onze secretaris Jan de Jager kreeg een serie oude foto's uit de erfenis van de familie Noordhuis en Keizer uit Ee.
Deze foto zijn gered uit de vuilcontainer, anders waren ze verdwenen. Van een aantal zijn de namen bekend, maar van vele niet. Wel bekende namen staan in de rechter kolom naast de foto.

U kunt ze online bekijken op http://picasaweb.google.com/noordhuisfoto/WieHerkentDezeMensen#

Een prachtige foto waarvan wel enkele namen bekend zijn is deze uit 1926, met een bordje met de tekst Neerlands beste zonen: boven Eeltje Zeilmaker, Pieter Lubberts Visser, Jaap R Hoekstra, midden Martinus van der Velde, NN, Wytze P Wouda en NN onder Boele A Douma. Of deze kleurrijke foto met daarop Willem Hoekstra, Jacob Haaima, NN,Cornelis Hoekstra, Geert Kerkstra, Pieter Lubberts Visser, Johan Detmar, Wytze Wouda, NN naast de auto Gerben Visser en de boerderij is van Pieter D Douma.
 
Graag reacties, met vermelding van het fotonummer, naar de mail van Jan de Jager.

donderdag 16 december 2010

Kentekens Friese auto's 1906-1951 met foto's

De site van Tresoar met nummerbewijzen van auto's en motoren uit de periode 1906-1951 heeft nu bij 2.500 kentekens foto's geplaatst. Daar zitten hele mooie tussen, en uiteraard ook diverse uit Noordoost Friesland.
Het eerste kenteken, B-1, werd in tweede instantie uitgegeven aan Auke Spyksma uit Birdaard. Van de auto van Pieter Lubberts Visser uit Ee is bijgaande foto in de database opgenomen. Hij gebruikte de auto als taxi. De mensen uit Ee waren er blijkbaar vroeg bij want ook Jarl Ruinen, Andries Brouwer en Gerrit Jans Wijkstra hadden een laag nummer. Als u zelf een foto herkent of er een beschikbaar heeft dan kunt u dit aan de database laten toevoegen. Bij commentaar kan dat direct!

woensdag 15 december 2010

Friesenmuseum Wyk op het eiland Föhr


Grotere kaart weergeven
Op het Duitse waddeneiland Föhr staat in de plaats Wyk een klein maar interessant maritiem museum. Het Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum betreed je door een onderkaak van een Blauwe Vinvis. Het oudste huis van het eiland hoort ook bij het museum en stamt uit 1617!
In 10 zalen wordt de Walvisvaart en scheepvaart onder de aandacht gebracht, tezamen met eilander klederdrachten en diverse animaties.
Onderdeel van het museum is verder ook een archief met o.a. oude maritieme handschriften, een foto-archief en bibliotheek. Dus misschien leuk voor een actief weekendje weg!

zondag 12 december 2010

Moddergat in de picture

Theo Peenstra, redacteur van Dorpvandedag meldt via de mail het volgende:

Moddergat is dinsdag as. het dorp van de dag op het weblog Dorpvandedag! Er verschijnt dan een kort bericht over het dorp op het blog.
Dorpvandedag (http://dorpvandedag.blogspot.com/ ) is een weblog dat aan wil tonen dat topografie leuk is. Op het weblog wordt iedere dag een dorp tot dorp van de dag verkozen. Dat gebeurt aan de hand van een wekelijks thema. Deze week is het thema van Dorpvandedag "holen en gaten" (toelichting, zie bericht van zaterdag 11 december). Het gekozen dorp wordt kort beschreven, met daarbij een weetje of bijzonderheid (vaak historisch-geografisch), een foto en een link naar de ligging op de kaart.

Topografie zonder context is saai en lastig te onthouden, door verbanden te leggen wordt het gemakkelijker te onthouden en leuker. Al heeft de een heel andere associaties met een bepaalde plaats dan de ander. Het Doel is om dat te laten zien. Het Middel is het blog, een extra R(h)eden is dat je door het blog veel mogelijkheden hebt om zelf verder te associëren op grond van de foto, kaart en links. Doel, Rheden en Middel waren daarom ook de eerste dorpen op het blog. De berichten zijn kort en niet uitputtend, maar bevatten vaak links naar bronnen met meer informatie, zoals bijv. websites van historische verenigingen.

Het kiezen van de dorpen gebeurt aan de hand van een thema. De ene week is dat inhoudelijk (er is een overeenkomst tussen de dorpen in ligging, functie, aanwezige voorzieningen o.i.d), zoals vissersdorpen, tuindorpen of dorpen met een watertoren; de andere week is dat op naam, zoals dorpen met een x in de naam of dorpen die eindigen op -gat of -hol.

Verzoeken van lezers worden verzameld en komen als thema in een week in 2011 terug. Het idee om mogelijke plaatselijke geinteresseerden te attenderen op het blog ontstond omdat een journalist van De Stentor enkele weken geleden een artikel met een link plaatste (zie http://www.destentor.nl/regio/kampen/7527192/Wilsum-dorp-van-de-dag.ece  ).

Het dorp van de dag is gemakkelijk te volgen door volger te worden op het weblog, door het toe te voegen aan uw favorieten of door dorpvandedag te volgen op twitter (@dorpvandedag).

Via het blog kwam ik op de site van Man Bijt Hond, die in 2001 van Boerenhol naar Moddergat door Noordoost Friesland kwamen en aanbelden in Burdaard, Niawier, Rinsumageest, Dokkum en Moddergat waren. Zie de Uitzending Gemist filmpjes, te beginnen bij Moddergat natuurlijk.

donderdag 9 december 2010

Kaartcollectie Tresoar online uitgebreid

Tresoar beschikt over een uitgebreide collectie kaarten en atlassen van diverse soort. Een deel van de collectie is inmiddels gescand en is digitaal te raadplegen.

Naast de eerste Kadasterkaarten uit 1832 (Minuutplans) zijn kortgeleden ook de kaarten uit 1887 (Netteplans) gescand en op de site van Tresoar geplaatst. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het toegankelijk maken van historisch kaartmateriaal, wat een rijke bron kan zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van zijn dorp of huis.

In 1811 bepaalde Napoleon dat ook in Nederland het kadaster moest worden ingevoerd. Voor de Franse regering was dit bedoeld als een middel om grondbelasting te kunnen heffen. Vanaf 1812 werd begonnen met het inmeten van percelen, huizen en wegen. Twintig jaar later - de Fransen waren allang weer vertrokken - trad het Kadaster formeel in werking. De eerste kaarten, de Minuutplans, geven de toestand weer uit deze periode. Op de nu toegevoegde kaarten, de Netteplans uit 1887, is te zien wat er veranderde in 45 jaar.

De kadastrale kaarten zijn op de website van Tresoar te vinden onder Mens en goed > Kaartcollectie.

Ook met http://www.hisgis.nl/ is een mooie combinatie te maken.

En nu ik het toch over oude boeken en kaarten online heb: kijk eens naar de nieuwe Book Reader van The Open Library Blog, met bv Darwins On the Origin of Species.

woensdag 8 december 2010

Jan Hendrick Jarichs van der Leij in online RGP

Het is lekker grasduinen in de database van de online Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Zo vond ik o.a. een bericht omtrent de Dokkumer Jan Hendrick Jarichs van der Leij:

No. 716. Verklaring betreffende een uitvinding op het gebied der zeevaartkunde
1621 September 17.
Not. arch. 287 f. 213. Not. Fr. van Banchem.

Jacob Ysbrantsz. Bontekoe (broer van de bekende Willem Ysbrantsz Bontekoe ?) en mr. Abraham Verniers, leermeester der groote zeevaart te Enkhuizen, verklaren ten verzoeke van Jan Hendrick Jarichsz., ontvanger-generaal ter Admiraliteit van Dokkum, dat sy, getuygen, op gisteren, wesende den 16en September, geweest sijn in de vergaderinge van de Camer der Compagnie van Oost-Indiën binnen deser stede Amsterdamme, omme aldaer haer onpertydige gevoelen ende verclaringe te doen over 't fondament van de generale regel van 't Gesicht des grooten Zevaarts), geinventeert by den producent, twelck hen, getuygen, door dispuyt van Cornelis Jansz., leermeester van de voors. Compagnie, tegen den voors. ontfanger, producent, belet wert te doen, nyet-tegenstaende de gemèlte ontfanger tot verscheyden maelen vermaende ende versochte, dat d' voorn. Cornelis Jansz. met hem wilde uuytstaen, soo heeft Cornelis Jansz. daer nyet op geantwoort van toestemminge. Ende alsoo d' voors. ontfanger, producent, hen, getuygen, gevoele by regel van geschrifte versochte, soo hebben sy, getuygen, sulcx nyet connen weygeren.

Als u nog wat geld los in de zak heeft zitten kunt u voor 50.000 euro deze 2 zeldzame boeken van Jan Hendrick Jarichs van der Leij aanschaffen: LEY, Jan Hendrick Jarichs van der. 't Ghesicht des grooten zeevaerts: beginselen ende fondamenten der generale regel, van 't ghesicht des groten zee-vaerts: dienstich tot afmeten, soo wel des weerelts lenghde als brete, inde groote zee. Franeker, Jan Lamrinck, 1619. Oblong 4to (170 x 227 mm). Eighteenth century sprinkled calf, spine gilt in compartments with red morocco title-label lettered in gold, red sprinkled edges. Engraved allegorical frontispiece with in centre Moses above a drawing of a navigational instrument, flanked at the right by Euclid and at the left Pythagoras on pedestals by P. Feddes Har(lingensis), engraved portrait of the author by P. Feddes Har(lingensis), over 25 woodcuts in text, woodcut initials and headpieces. (34), 125, (7) pp. (x1, *6-1, 3*2, x(portrait), (2nd series) 3*2, x (laudatory poem), 4*4, 5*2, A-Q4, R2).

Deel 2: Voyage van't experiment vanden generalen regul des gesichts van de groote zeevaert ghedaen door ordre van de ... Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, by Carel Nijs, provoost generael vanden legher, Capiteyn superintendent, neffens Iohan Buys, commijs ende meester Joris Carolus, schipper ende opper-stuyr-man, mede superintendenten: waer door volkomentllijck blijckt, dat soo wel de longitude als de latitude ghemeten is. Beschreven en uyt-ghegheven door Jan Henrick Jarichs vander Ley....1620. The Hague, Hillebrant Jacobssz. van Wouw (I), 1620. Engraved vignette on title with compass, engraved portrait of the author on recto B1 by P. Feddes Har(lingensis), folding engraved plate (295 x 405 mm) pasted on leaf D2, 7 woodcuts in text. (18), 52, (2) pp. (A-I4).

Meer informatie over Jan Hendrick Jarichs van der Ley ook in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek.

En natuurlijk zijn we nog steeds benieuwd of en wat de link is tussen de Braziliaanse familie Wanderley en de Friese familie Van der Leij.

De graveur Pieter Feddes van Harlingen was trouwens vrij actief in de jaren 1610-1620 , getuige de diverse pamfletten en prenten van hem in de collectie van het Rijksmuseum.

maandag 6 december 2010

Kwartaalblad Genealogie van CBG december 2010

Vrienden van het Centraal Bureau voor Genealogie ontvingen afgelopen week weer een nieuw nummer van het blad Genealogie. Weer met diverse interessante artikelen:
De levensverhalenfabriek
Sinds kort lijkt het door een professioneel auteur laten optekenen van het eigen levensverhaal een ware trend onder ouderen te zijn. Lilian de Bruijn sprak met enkele auteurs en stelt zich de vraag of de verhalen een goudmijn voor toekomstige genealogen vormen. Enkele voorbeelden: http://www.levensinterview.nl/ ,
http://www.mijnlevensverhaal.com/ ,
http://www.taalenverhaal.nl/ ,
http://www.destijds.nl/ en
http://www.testamonium.nl/

Adellijke verwantschap in laatmiddeleeuws Zeeland
Het begrip ‘familie’ heeft tal van betekenissen. Arie van Steensel brengt de verschijningsvormen van het begrip voor de laatmiddeleeuwse Zeeuwse adel in kaart. In de zestiende eeuw nam het dynastieke besef van de edelen toe, concludeert hij. Bronnen via http://www.zeeuwsarchief.nl/

De grafzerken van de Sint Jan
Honderd jaar geleden was de Sint Jan in Den Bosch een van de eerste Nederlandse kerken die zich mocht verheugen in een beschrijving van haar belangrijkste grafmonumenten. Nu valt de Brabantse kerk de eer te beurt om haar complete grafzerkenbestand in een alles denkbare omvatte publicatie vereeuwigd te krijgen. Redmer Alma geeft een eerste indruk van dit nieuwe, vierdelige werk. Online via http://www.degrafzerkenvandesintjan.nl/

De stiefkinderen van de genealogie
De meeste familieonderzoekers krijgen vroeg of laat te maken met adoptie-, pleeg- en stiefkinderen. Tot ver in de twintigste eeuw werden zij in de meeste publicaties weggemoffeld. De laatste decennia groeit het ongemak over deze formalistische zienswijze. Cor de Graaf geeft een leidraad voor genealogen voor het omgaan met de ‘stiefkinderen van de genealogie’.

Samenwerken in Stamboom-Nederland
In september werd StamboomNederland gelanceerd. Het programma is in eerste instantie bedoeld voor het duurzaam bewaren van digitale genealogische informatie. Maar StamboomNederland heeft ook tal van andere mogelijkheden. Maarten van Bourgondiën legt uit hoe u met andere onderzoekers kunt samenwerken aan één project. Online via http://www.stamboomnederland.nl/

Herinneren en vergeten
Had de Franse bezetting van Nederland in de jaren 1795-1813 het gezicht van de cultuur van herdenken en herinneren in ons land al grondig veranderd, de jaren 1940-1945 betekenden voor deze cultuur een aardverschuiving waarvan de omvang pas jaren later duidelijk werd. Aldus Kees Kuiken in de laatste aflevering van zijn serie over memorie, memoriecultuur en voorouderonderzoek.

Verder zoals gebruikelijk de rubrieken Nieuws, Gesignaleerd en Uitgelicht en de vaste columns, waaronder de lezerscolumn Familiekroniek.

Genealogie is het tijdschrift voor familiegeschiedenis en wordt toegezonden aan de Vrienden/donateurs van het CBG. Het is ook mogelijk om losse exemplaren te bestellen.

zaterdag 4 december 2010

Harpoeniers en Robbenjagers uit Noordoost Friesland

Weer eens een paar boeken aangeschaft voor mijn collectie maritieme historie/ walvisvaart/ Spitsbergen. Het boek van Joost Schokkenbroek van Scheepvaartmuseum Amsterdam getiteld Harpoeniers en Robbenjagers leek me in eerste instantie wat te modern maar bij nader inzien ben ik er toch enthousiast over. Vooral door de illustraties en lijsten met namen van opvarenden. En de trouwe lezer weet dat ik van lijstjes houd. Daarom dus even de Noordoost Friezen uit die lijsten (er staan nog veel meer Friezen in, vooral Harlingers). Ook heb ik wat genealogische gegevens van de opvarenden opgezocht. Het boek is trouwens in de aanbieding voor slechts 8,95.

Bijlage 1 geeft een Overzicht van reizen ter walvisvaart en robbenslag naar de Arctis onder Nederlandse vlag 1815-1885:
Bijlage 2, Bemanningslijsten Groenland 1815-1825 (bron: StadsArchief Amsterdam Waterschout 38, Nr.95, 5 april 1815. Pink Groenland, 43 koppen, bestemming Groenland):
Lichtmatroos, Hendrik Pieters (Boodsman), Ameland
Nr. 113, 22 maart 1820:
Matroos, Klaas Pitersen (Kerschau), Ameland
Hendrik Janse Spleet, Ameland
Nr. 116, 23 februari 1821:
Matroos, Tierk Piters, Ameland
Nr. 120, 7 maart 1823:
Matroos, Hendrik Jans Spleet, Ameland
Bijlage 3, Bemanningslijsten Dirkje Adema, 1858-1863:
Gemeente-archief Harlingen, WS 15a, 1858, no 23 en WS2, fos 23-24
Harpoenier, (onleesbaar maar waarschijnlijk:) Tiete Sjordema, Anjum
Partvaarder, Hette Walda, Paesens
Onbevaren, K. Bolt, Ternaard (Boltje?)
1859, fos 87-88
Harpoenier, (onleesbaar maar waarschijnlijk:) Tiete Sjordema, Anjum
Partvaarder, Hette Walda, Paesens, 35 jaar
Onbevaren, H. Hamstra, Anjum, 24 jaar
Onbevaren, F. Visser, Anjum, 29 jaar
1860, fos 10-11
Harpoenier, Tiete Sjordema (er staat Fieke, waarschijnlijk een leesfout), Anjum, 38 jaar
Maandvaarder, Jacob Machiela, Holwerd, 21 jaar
1861, BXX
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 41 jaar
1862
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 42 jaar
Maandvaarder, Pieter van Dijk, Anjum, 21 jaar
Maandvaarder, Lieuwe P. Hovinga, Anjum, 19 jaar
1863
Harpoenier, Tiete Sjordema, Anjum, 43 jaar
Partvaarder, Lieuwe P. Hovinga, Anjum, 20 jaar

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1821
Aangiftedatum 24 maart 1821, akte nr. 31
Tiete Sjoordema, geboren 22 maart 1821
Zoon van Lieuwe Jans Sjoordema en Baukjen Tietes

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1842
Aangiftedatum 16 juli 1842, blad nr. 70
Lieuwe Hovinga, geboren 15 juli 1842
Zoon van Pieter Johannes Hovinga en Martje Jans Steiger

Geboorteakte Westdongeradeel, 1838
Aangiftedatum 23 juni 1838, akte nr. 94
Jacob Machiela, geboren 22 juni 1838
Zoon van Anne Heerts Machiela en Dirkje Johannes Faber

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1823
Aangiftedatum 3 november 1823, akte nr. 177
Hette Walda, geboren 3 november 1823
Zoon van Anne Annes Walda en Jeltje Rientzes Wytsma

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1834
Aangiftedatum 11 december 1834, blad nr. 100
Hendrik Hamstra, geboren 8 december 1834
Zoon van Meint Fokkes Hamstra en Baukjen Tjerks Velda
Wonende te Anjum

Bijlage 4, Overzicht van kwekelingen ter walvisvaart aan de School voor Wis- en Zeevaartkunde in Harlingen 1842-1864
1855-1856
Klaas Visser, Dokkum, 27 jaar, 17 jaar ervaring (!), 1 winter les, 2e stuurman naar Groenland
Meindert Meinsma, 23 jaar, 8 jaar ervaring, 1 winter les, Bootsman naar Groenland
1856-1857
Klaas Visser staat nu met 5 winters les en 2e stuurman bij O. Mehlen
Meindert Meinsma nu als Bootsman bij O. Mehlen

Geboorteakte Dokkum, 1828
Aangiftedatum 27 september 1828, blad nr. 46
Klaas Visser, geboren 27 september 1828
Zoon van Rindert Klases Visser en Johanna Hotzes Boom

Geboorteakte Oostdongeradeel, 1832
Aangiftedatum 16 januari 1832, akte nr. 13
Meindert Meinsma, geboren 15 januari 1832
Zoon van Bendert Meinderts Meinsma en Dedtje Lubberts Meinsma

vrijdag 3 december 2010

Letterlap en buste aanwinsten Admiraliteitshuis Dokkum

Afgelopen woensdag 1 december werd het museum Admiraliteitshuis in Dokkum verblijd met twee bijzondere aanwinsten.
De eerste was eigenlijk een legaat. Want mevrouw Aaltje Jansma, geboren in Holwerd, was overleden op 96-jarige leeftijd te Ferwerd. Zij had bepaald dat enkele dingen naar het museum moesten. En een familielid heeft haar wens dan ook vervuld.

Het is een heel oude lap, die een welkome aanvulling vormt op de grote collectie merklappen die het museum rijk is. Op deze merklap komen twee data voor, namelijk 1708 en 1750. Onderzoek moet uitwijzen welke van de twee de datum van vervaardiging zal zijn geweest. Omdat een dergelijke lap in 1750 toch al wat ouderwets zou zijn, denkt het museum in eerste instantie meer aan 1708. Het bijzondere aan de lap is vooral dat er heel veel hemdsboordranden in witwerk op zijn geborduurd. Met die randen oefende het schoolmeisje dat de lap maakte de versieringen die ze later moest aanbrengen op de linnen lijfshemden. Zo’n lap had het museum nog niet, maar door onderzoek van de textielafdeling bleek dat dezelfde lap in 1972 wel al een keer in het museum was geweest als bruikleen voor een merklaplappen expositie. De lap is heel goed bewaard gebleven en heeft nog frisse kleuren. Erbij hoorde nog een andere, kleinere borduurwerklap met hemdsboordranden in kleur geborduurd.

Op dezelfde dag werd het museum met nog een aanwinst verblijd. Dankzij de oproep van enkele weken geleden aangaande Gerrit Visser, kwam het museum in contact met de 71-jarige heer Riekele Visser. Hij is een ‘omke-sizzer’ van de beeldhouwer Gerrit Visser, aan wie het museum vanaf 17 december a.s. een expositie wijdt. Riekele Visser was als jongen door zijn oom geportretteerd. De gipsen portretbuste uit 1953 wilde hij wel in bruikleen afstaan voor de expositie. Maar wat later kwam een telefoontje: na overleg met de familie wilde hij het wel schenken aan het museum. Ook dit is een welkome aanwinst, want vooral het vroege werk van Gerrit Visser is van hoge kwaliteit. Het was ook nog net op tijd om het boekje aan te passen, dat onder de titel Miskend Natuurtalent? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser (1911-1998) bij de expositie verschijnt. Daar stond namelijk bij een foto van de portretkop nog vermeld dat de huidige verblijfplaats onbekend was.

Tentoonstelling: 17 december t/m 19 maart 2011: Miskend natuurtalent? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser (1911-1998), Admiraliteitshuis Dokkum

donderdag 2 december 2010

WL3 als scheepsmodel

De vloot van Paesens-Moddergat voerde in zijn zeilen de afkorting WL, voor WestdongeradeeL, gevolgd door een nummer.
In de Sneuper vermelden we regelmatig schepen uit deze vloot die betrokken waren bij bv de Ramp van Moddergat in 1883 en andere, kleinere, incidenten.
Een van onze leden, Herman Visser, nazaat van de schipper Gerben Visser, heeft dit geïnspireerd om een scheepsmodel te maken van de WL3. Deze blazer, Zeldenrust, was ook bij de Ramp betrokken. Zelfs het detail van 'een stukje in het grootzeil', wat bekend was uit overlevering, is meegenomen.
Visser maakt overigens vaker en zeer professioneel scheepsmodellen, zie zijn website bartscheepsmodellen.nl 

maandag 29 november 2010

Almanak Ferwerd uit 1653 in digicollectie Tresoar

In de digicollectie van Tresoar is de gescande versie van een Almanak van Ferwerd uit 1653 opgenomen. Officieel heet deze de Oprechten Ferwerder almanach over het jaer 1653. Door Joannes Petri, Gheadmitteerde Landm, van het Hof van Friesland en Proc.post.
Blader eens lekker door deze Ferwerder almanak heen!

Van Hallum was al eerder een almanak uit 1779 in de Digicollectie opgenomen.

zondag 28 november 2010

Tweede nummer Historisch Tijdschrift Fryslân

Half november lag er al weer een nieuw nummer van Historisch Tijdschrift Fryslân, het ledenblad van het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, op de mat. De bedoeling was dat het blad tweemaandelijks zou uitkomen, ofwel 6 keer per jaar maar dat gaat in 2010 niet meer lukken. Er zijn in 2010 dus maar 3 nummers in totaal verschenen van Fryslân, waar dat in de vorige formule 4 keer per jaar was. Een beetje vreemd allemaal, maar goed, volgend jaar dus 2 extra nummers.

Persoonlijk ben ik wat minder gecharmeerd van de overdaad aan recente historie. Ik ben meer van de 17e eeuw en een beetje 18e eeuw. Voor een breder publiek is de nieuwe formule wellicht prettiger, ook omdat er veel meer beeld wordt gebruikt en de artikelen korter zijn.
Het nieuwe nummer heeft een aantal artikelen over het Friese bankwezen, met als gastredacteur Douwe Keizer, (die volgens mij ook de D.P. Keizer is die auteur van Reboelje yn de Dongeradielen is):
- De School der bescheidenheid
- De nachtmerrie van een bankrun
- Nederlanders financierden Amerika
- Geld is niet belangrijk, een boeiend leven wel
- Sparen doet vergaren

Verder nog een verhaal over Jan Jelles Hof (1872-1958), die zich inzette voor het behoud van de Friese taal. Een lezing van Goffe Jensma over Regionale gemeenschappen als de Friese.
Een mooi verhaal met oude schilderijen is Pillegiften: sparen voor later, met een afbeelding uit 1618 van de 3-jarige Anna van Popma van Weidum met een dooppenning om haar hals.
Het artikel Puntpaal handelt over de grenspaal 13 tussen Friesland en Groningen, over welk onderwerp trouwens een interessante website bestaat.
De website van het tijdschrift zelf wordt overigens maar mondjesmaat bijgewerkt. Geen cover en inhoudsopgave van het tweede nummer, en onder het kopje Huidig nummer merendeels artikelen uit het vorige nummer. En dat twee weken na verschijnen!
Enfin, de websites van interesse die in de rubriek Kort Nieuws worden genoemd zijn zeker het bekijken waard:
- Smallingerland Canon, via http://www.smelneserfskip.nl/
- Vondst oude tegels bij verbouwing Fries Scheepvaartmuseum, http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/
- Conservator Next: http://weblog.tno.nl/ictchallenge/category/museumvereniging/
- Tentoonstelling Gemist, volledige film over Oranjegoed! http://www.princessehof.nl/
- Atelier Bisschop in Teylers Museum: http://www.mythenvanhetatelier.nl/

donderdag 25 november 2010

Grondlegger Amsterdamse School had Friese Roots

Recent bezocht ik in Amsterdam een klein maar zeer interessant museum: het Schip in de Spaarndammerbuurt. Het is een complex sociale huurwoningen dat gebouwd is in de stijl van de
Amsterdamse School. Het voormalige postkantoor is het deel wat nu als museum fungeert, met aan de andere kant van het gebouw een modelwoning met toren die bezichtigd kan worden.
Een van de grondleggers van de Amsterdamse School en architect van het schitterende Amsterdamse Scheepvaarthuis, Johan Melchior (Jo) van der Meij, werd geboren op 19 augustus 1878 in Delfshaven. Zijn moeder was de ongehuwde vrouw Akke van der Meij uit Workum. Uit de publicatie in Sneuper nummer 97, juni 2010, over De families Edelman, Klaver en Van der Werff uit de Noordoosthoek van Fryslan, blijkt dat zeer waarschijnlijk de Dokkumer Frans Edelman zijn natuurlijke vader was. In 1910 koopt Van der Meij in het Limburgse Geulle een zestiende-eeuwse vakwerkboerderij. Gelijktijdig start hij in Amsterdam een architectenbureau. Vanaf dat moment pendelt hij tussen Geulle en Amsterdam.  Zie ook het project Retour Geulle-Amsterdam. Bij de verbouwing van zijn boerderij experimenteerde hij met de vormgeving die later de Amsterdamse School zou gaan heten.

maandag 22 november 2010

Brieven familie Rosier bij Fries Scheepvaartmuseum

Onlangs kreeg ik een tip van sneuper Tjeerd Inia over een oude brief van de familie Rosier uit 1798 in de database van het Geheugen van Nederland. Het bleek te gaan om een brief van Johannes Rosier aan zijn gelijknamige neef in Anjum: Geadresseerd aan 'Monsieur / Mons. Johannes Rosier / Mr. Chirurgin & Vroedmeester / Tot / Anjum'. In het papier een watermerk met daarin een wapenschild waaronder 'D & C Blauw'. De brief was gesloten met een rood lakzegel waarin een wapenschild met een geheven arm met zwaard..

Toen ik enkele dagen later voor de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy een Workshop Online Maritieme Bronnen gaf noemde ik dit voorbeeld. Het bleek dat een van de deelnemers aan de workshop, oud-burgemeester P.F. Visser deze Rosier in zijn voorgeslacht had. Een mooie (online) vondst dus! En aangezien Jeannette Tigchelaar van het Fries Scheepvaartmuseum ook deelnemer was, werd er gelijk een contact gelegd voor een bezoek.

Het invoeren van de naam Rosier in het zoekveld van Geheugen van Nederland levert nog veel meer mooie vondsten op. Zo is er ook een Album Amicorum van Johanna Rosier te Nijland en een brief van de eerdergenoemde Johannes Rosier aan zijn zoon Ids Rosier uit 1796 en nog een van 1799 naar zijn gelijknamige neef in Anjum. De moeite waard om zelf dus ook eens uit te proberen!

vrijdag 19 november 2010

Handgeschreven boek Ids Sippes Tjaarda uit 1797

De database van het Geheugen van Nederland is een geweldige bron van prachtige afbeeldingen. Bij de Workshop Online Maritieme Bronnen die ik onlangs gaf bij Tresoar noemde ik deze als een potentiële bron van beeldmateriaal bij maritiem onderzoek.
Diverse scheepvaartmusea, waaronder die van Amsterdam en Friesland (Sneek), hebben een flink deel van de afbeeldingen uit hun collectie via deze weg ontsloten. We deden tijdens de workshop al een mooie vondst van brieven van de familie Rosier (waarover in een later artikel meer) maar nog veel mooier vind ik deze van een 13-jarige Ids Sippes Tjaarda uit Haskerland die met zijn vader Sippe Yedes Tjaarda op de Sont vaart. Hij hield een handgeschreven boek of journaal bij waarvan een pagina in de database is opgenomen. Blijkbaar ligt het origineel in de bibliotheek van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De beschrijving geeft het volgende aan: Bladzijde uit het boek 'Kunnen lezenswaarde zaken nu uwen geest vermaken? Zit ge nu reeds met een boek graag eenzaam in een hoek?'. Handschrift van Ids Sippe Tjaarda over de vrachtreizen met zijn vader naar Noorwegen, Frankrijk en Ibiza.
De tekst op de afgebeelde pagina luidt: In t jaar 1797 zijn ik met mijn vader Sippe Yedes Tjaarda, naar zee gegaan met het Kofschip genaamt de 2 Gebroeders Groot 84 Lasten onder de Papenborger vlag, van Amsterdam in de Maand Mei Gelaaden met Huis of dakken Pannen naar Drontheim in Noorweegen, en zijn toen weder Gelaaden met Koffiboonen en Pijpkaneel weder te Amsterdam gekomen, en t schip Gelast en toen Het Schip op de Helling gehaalt, waar tot onze Groote verwondering een steen in t vlak zat, hadde de Steen er uit gegaan hadden wij met alle man weg geweest. En toen het schip...

dinsdag 16 november 2010

Album Amicorum Dokkumer Hector Livius van Altena

De online nieuwsbrief van Tresoar, Letterhoeke nr. 16, besteedde aandacht aan een nieuwe aanwinst: het Album Amicorum van Hector Livius van Altena. Hij werd in Dokkum geboren op 18 december 1807 als zoon van Johannes Petrus Epeus van Altena, rijksontvanger der belastingen, en Hillegonda Fongers de Haan. Gedoopt werd hij op 17 januari 1808 in Dokkum

Hector liet zich op 18 april 1826 inschrijven bij de Franeker Academie en zette in 1828 zijn studie in Leiden voort. Op 15 mei 1830 kwam hij jammerlijk aan zijn einde toen hij in het nabij Leiden gelegen Oegstgeest verdronk, nog maar 22 jaar oud.
In de digicollectie van Tresoar kunt u het Album Amicorum doorbladeren.

zondag 14 november 2010

Hallumer grafstenen blootgelegd

Sneuper Hessel de Walle, bekend van het monumentale boek Friezen uit vroeger eeuwen, waarin alle bekende Friese inscripties van voor 1811 zijn opgenomen, meldt nieuwe vondsten in Hallum.
De kerkvloer is verwijderd en daarmee zijn weer vele grafstenen blootgelegd. En vaak zijn het zeer monumentale. Veel namen van leden uit adellijke Friese families, zoals Van Eminga, Van Sythiema, Van Juckema, Van Camminga, Van Scheltema, Van Goslinga, Van Donia, Van Douma, Van Burmania, Tjaarda van Starkenborg, Van Galama, Van Jaarla, Van Feytsma, Van Roorda, Van Aebinga, Van Liauckema, maar ook dominee Sixtus Acronius (1588-1626) en de Leeuwarder lakenkoper Jonas Franses Oldersma en zijn vrouw Reineke Pieters Sevensma.

Als aanvulling op zijn boek houdt De Walle een genealogische website bij waarin regelmatig aanvullingen worden opgenomen. Met handige drop-down menuutjes kan snel de gezochte plaats of naam bekeken worden. Mooi werk!

vrijdag 12 november 2010

Gevoel voor tijd

Soms kom je een filmpje online tegen die de moeite waard is om te delen met anderen. Deze Amerikaan geeft niet alleen een interessante kijk op het leven, hij gebruikt ook mooi beeld. Wel een beetje druk, maar voor genealogen en historici de moeite waard om te bekijken!

woensdag 10 november 2010

Lidmatenboeken Noordoost Friesland in database Tresoar

Tot mijn verrassing zag ik vandaag dat in de bekende online Tresoar database nu ook, naast de gebruikelijke DTB ook de Lidmatenboeken doorzoekbaar zijn.
In ieder geval voor Noordoost Friesland (regio 1 t/m 4) is dat al het geval. En zelfs een link naar een scan lijkt hierbij al toegevoegd te zijn in de zoekresultaten. Mogelijk is dit een tijdelijke preview en wordt over enkele weken de database officieel gelanceerd.
Hoewel ik de vermeldingen wel kende zag ik weer enkele van mijn directe voorvaderen en zelfs vond ik een huishoudster van Jochem Geerts die ik helemaal niet kende!

Probeer het maar eens uit via deze link naar de Tresoar database. (Voorouders vóór 1811; vierde hokje (na geboorte, huwelijk en overlijden op 1, 2, en 3). De link naar de scan zie je pas in het zoekresultaat, onderaan.
Update: Inmiddels is deze zoek-optie weer verwijderd. Het was een tijdelijke link naar de interne server van Tresoar. Ter plekke in Leeuwarden kunt u er dus wel op zoeken, voorlopig nog niet vrijelijk online.

maandag 8 november 2010

Lezing DNA en Genealogie op 24 november in Tresoar

In het kader van het leesbevorderingsproject Fryslân Lêst Syn Toppers wordt een lezing gehouden met de titel “DNA en Genealogie". Sprekers zijn Bart Pander, docent Biologie en Aly van der Mark, schrijfster.

Woensdag 24 november.
Aanvang 19.30 uur.
Plaats: Tresoar

Toegang gratis. Eveneens een gratis boek van Anne Wadman!
In de roman ‘De Smearlappen’ van Anne Wadman wordt o.a. een genealoog beschreven. Vandaar...
 
Het onderwerp DNA en Genealogie is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen. Van uitgever Leo van Waalwijk van Doorn heb ik begrepen dat binnenkort deel 2 van Zonen van Adam in Nederland wordt gepubliceerd, waarin ook in verkorte versie de stamreeksen van deel 1 worden opgenomen.

vrijdag 5 november 2010

Lezing over Klooster Claercamp in Hiauster kerk

Van onze verslaggever ter plaatse, Henk Aartsma

De voorzitter van de Stichting Klooster Claercamp, Ton Stierhout, hield woensdagavond in de sfeervolle kerk in Hiaure een boeiende lezing over de geschiedenis van het klooster Claercamp. Het imposante klooster is rond 1165 gebouwd op een terp die in de oude kronieken onder de naam Ringersheim voorkomt. Het Cisterciënzer klooster werd rond 1580 volledig afgebroken.

De enthousiaste inleider toonde de aanwezigen een kloostermop, die tijdens het onlangs gehouden archeologisch onderzoek op de voormalige locatie van het klooster te voorschijn kwam. Het streven van de Stichting Klooster Claercamp is om een archeologisch steunpunt met vondsten en foto’s van het roemrijke klooster in het MFC te Rinsumageest te realiseren. Ook het laten verschijnen van een standaardwerk over de rijke geschiedenis van het klooster staat op het programma van de actieve Stichting. http://www.kloosterclaercamp.nl/

dinsdag 2 november 2010

Hervormde kerkelijke gemeenten Ferwerderadeel geheel digitaal

Anton Musquetier meldt dat het fotograferen van de kerkboeken van Ferwerderadeel voltooid is. Het betreft Dopen, Trouwen, Lidmaten, Rekeningboeken, Armvoogdij, Diaconieboeken, Ingekomen en Uitgaande stukken, Kasboeken Kerk en Diaconie bezittingen.
Dit zijn plaatsen en jaartallen waarover de informatie beschikbaar is:
- Blija en Hogebeintum- 1611-1980
- Ferwerd-1654-1958
- Hallum-1532-1934
- Marrum-Westernijkerk-1619-1962
- Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980
- Wanswerd en Jislum 1686-1977
Van Wanswerd en Jislum zijn een aantal bijzondere boeken bewaard gebleven waarin, naast het overlijden, zelfs de doodsoorzaak vermeld wordt.
Invt. nr. 65 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak, 1831-1877,
Invt. nr. 66 Registers van de graven en begravenen, met vermelding van de doodsoorzaak-1877-1961,
Invt. nr. 67 Kaart van het kerkhof te Wanswerd behorende bij invt. nr. 66, 20e eeuw.

Tevens is Wanswerd de geboorteplaats van de oudste bewoner van Nederland op dit moment, Wytske van Dijk-Meindersma.

De digitale versies van de oude kerkboeken kunt u online doorbladeren via http://www.altijdstrijdvaardig.nl/
In de linkerkolom (menu) klikt u dan op Foto's van documenten uit de kerkarchieven van Friesland.
Een mooie gelegenheid om de donkere winteravonden mee te vullen!

zondag 31 oktober 2010

Dossier van de zaak Eije Wijkstra, 1929

In het digitale archief van Tresoar zitten enkele interessante dossiers van strafzaken, zoals de zaak Hogerhuis en de zaak Eije Wijkstra. Mijn vader, die opgroeide in het grensgebied van Groningen en Friesland, vertelde mij vroeger al over deze man die in Doezum, gemeente Grootegast, vier politiemannen vermoordde. Het maakte in die tijd veel indruk, zelfs op landelijk niveau.
Eije Wijkstra (1895-1941) was een los werkman die voornamelijk met muziek zijn kost probeerde te verdienen.
Hij had een verhouding met een getrouwde vrouw, Aaltje Wobbes-Van der Tuin. Zij had haar kinderen in de steek gelaten, waardoor er op 18 januari 1929 opdracht gegeven werd om de vrouw bij Eije Wijkstra weg te halen. Daartoe werden twee gemeenteveldwachters en twee rijksveldwachters op het huis afgestuurd. Toen de veldwachters bij het huis aankwamen werden zij door Eije Wijkstra met een karabijn beschoten. Alle vier de veldwachters werden gedood, en van drie werd ook nog de hals doorgesneden. Wijkstra werd in eerste instantie tot levenslang en daarna tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
De zaak is verfilmd door Pieter Verhoeff onder de titel Het Teken van het Beest.
Hoe Eije Wijkstra zelf op de zaak terugkeek kunt u lezen op de site van de Blokhuispoort.

Sneuper Martinus Jongsma heeft een deel van de kwartierstaat van Eije Wijkstra uitgezocht.
U kunt het dossier Eije Wijkstra doorbladeren via deze link.

Interessant is ook om de index op de rolboeken door te kijken. In de database van het Strafrechterlijk Archief vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek.

donderdag 28 oktober 2010

Woensdag 3 november: Winterjûnenocht in Hiaure

Lezing: ‘Klooster Claerkamp’ en haar betekenis voor de Dongeradelen en de stad Dokkum.

Historisch Dongeradeel lezing door de Stichting Klooster Claerkamp (met o.a. publicist Ton Stierhout), Nieuwe feiten over bewoning en werken naar aanleiding van recente opgravingen in september jl.

Waar : kerkje Hiaure
Wanneer : aanstaande woensdag 3 november
Aanvang : 20.00 uur

Wij zorgen weer voor koffie en een warme kachel. Van harte uitgenodigd, iedereen is welkom!

Stichting Vrienden van de kerk Hiaure

Evt. informatie bij Bert Barten, 0519 220104

woensdag 27 oktober 2010

Museum ‘t Fiskershúske verzorgt gratis Nacht van de Nacht

Op zaterdag 30 oktober is museum ’t Fiskershúske in Moddergat ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur open in het kader van de Nacht van de Nacht. Vandaag gaat op veel plaatsen in Nederland de buitenverlichting uit en ’t Fiskershúske doet daar op een bijzondere manier aan mee.

We gaan terug in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. De petroleumlamp wordt aangestoken en rondleiders nemen bezoekers met een stormlamp door het museum. In alle huisjes is wat anders te beleven en met klapperende luikjes en spaarzaam kaarslicht komt men erachter waarom er vroeger zo veel bijgeloof was.

Wat bezoekers kunnen verwachten:
• Fiskershúskers in sfeerverlichting
• Met de voeten op de stoof
• Chocolademelk van het petroleumstel
• Verhalen over bijgeloof en vreemde gebruiken
• Een snurkende bewoner in de bedstee
• Een donker Peasens-Moddergat

De toegang tot het museum is deze avond gratis.

Buiten bij het museum en bij het monument op de dijk worden verhalen verteld door Olga Baggelaar en Ale Hansma. In Kofje en tee drinkerij Yke-Muoi speelt trekzak speelster Anita Schaaf samen met violiste Nanda Ezenga.

zondag 24 oktober 2010

Register Persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens

Eendenkooien-expert Gerard Mast stuurde mij een Register op Persoonsnamen van een boekwerkje getiteld De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens. Deze is beschikbaar in Tresoar en werd als artikel in De Sneuper, nummer 97, gepubliceerd.
Register van persoonsnamen op De verdwenen eendenkooien van Brantgum en Waaxens

Auteur: Gerard Mast, Stiens.

Naam, Pagina vermelding
Amminga 2, 4
Andreae, mr. Pieter 12
Aylva, Douwe Ernst van 9
Aylva, jhr. Ulbo van 2
Banga, Uilkje Cornelis 3
Boer, Hendrik Meinard de 7
Bonga, Jacob Pijtters 11
Bosch, Hendrik Piers 7, 15
Bosch, Foekje 7
Bosch, Klaas Pieters 9, 10
Bosch, Petronella Douwes 12
Bosch, Pier (Hendriks) 7
Bosch, Pier Pieters 7
Bosch, Pieter Klazes 5, 6, 8, 10, 11
Bosch, Tetje Pieters 5, 6, 14
Botes, Pieter 8
Botma, Trijntje Ypes 14
Braaksma, Gerben Ages 6
Brunsvelt (Bruinsveldt), Gerryt (Gerrijt) 11
Bruinsveldt, Pytter 11
Burmania, Bocko van 10
Burmania, Bouwina van 9
Burmania, jhr. Edsard Hobbe van 1
Burmania, vrouwe Lucia Helena van
(douarière Tjaarda van Starkenborg) 8, 9
Camstra, jhr. Tjalling Homme van 2
Camstra, vrouwe Elisabeth Helena 2
Clases (Zadema), Harmen 3
Clases, Oeds 3
Clases (Klaases), Rinnert (Rindert) 3, 9
Clases, Sybren 3
Daniels, Hans 6
Dijkstra, Douwe 7
Dijkstra, Gerrit 7
Dijkstra, Sjolle 7
Dijkstra, Sjouke 7
Douwes, Saakje 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14
Echten, Claes van (Heer van Entingen) 9
Eekhoff, Wopke 2, 4, 6, 11
Feikema, Sint 6
Fockema, Eelco 5
Geerts, Marten 3
Groendijk, Cornelis 15
Groot, familie de 6
Groot, Tiete de 15
Haima (Hayma), Jilles Jacobs 5, 10
Hannema, Trijntje Johannes 14
Harinxma thoe Slooten, jhr. J.S. 5
Harmens, Antje 3
Harmens, Claes 3, 9
Hartmans, Hartman Durks 5, 7
Heep, Josephus Joannes 5, 7
Heep, Klaas Sipkes 12
Heide, Rinze Oebeles van der 10
Holwerda, Jan Klazes 10
Holwerda, Janke (weduwe Gosling W.) 5
Hijlckema, Van 12
Jacobs, Jacob 8, 9
Jacobs, Ybe 5, 11
Jans, Rindert (Tolsma)
Jans, Ysbrand 3
Jelkes, Wierd (weduwe) 2
Jochums, Watse 2
Klaasesz, Harmanus Boekhout 10, 13
Klaasesz, Jan 10
Klaasesz, Ytske 5
Klases, Klaaske 3
Klazes, Harmen 3, 4
Klazes (Claases), Pieter (Pytter) 6, 8, 9, 11, 12, 14
Klazinga, Jan Jans 4, 5, 6
Klazinga, Trijntje Jans 13
Kleffens, mr. Auke Hermannus van 14
Kleffens, mr. Lambert Willem van 14
Koning (Heere toe Peijse), Jhr. J.B. de 3,9
Koning (Coning), Vrouwe 9
Leve, Sytske van 9
Lieuwens, juffr. Sydske Margarite 9
Martens, Anne 3, 4, 5, 10, 12
Martens, Antje Annes 4
Martens, Harmen Annes 4, 5, 10
Martens, Klaasje Annes 4
Martens, Ymkje Annes 4
Mei, Van der 14
Mellema, Antje Boeles 10, 14
Mellema, Boele Sybes (sr.) 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
Mellema, Boele Sybes (jr.) 7
Mellema, Sybe Boeles 3, 7
Mellema, Tjitske Boeles 12
Memerda, Douwe M. 14
Minnema, Andries Annes 15
Morel 10
Nauta 11
Nijsloot, Jelle Annes 12
Olijnsma, Doedtje Andries 5
Olivier, Louw 11
Olivier, Tiete 11
Paulus, Tietske (Jetske) 9
Peizel, Kornelis Tjebbes 12
Pieters, Grietje 5
Pieters (Bosch), Tetje 6
Pijtters, Sjoeke 11
Pierson 10
Poelstra, mr. Pier Daniël 12
Poortinga, Frans Iebes (Yebes) 5, 10
Poortinga, Aafke Sybes 7
Poortinga, Foekje Sybes 7
Poortinga, Grietje Sybes 7
Poortinga, Jacob Iebes 5, 11
Poortinga, Moeder Fransen 6
Poortinga, Moeder Yebes 5
Poortinga, Sijbe (Sybe) Iebes (Ybes) 5, 6, 7
Rinia van Nauta, mr. Franciscus 5, 8, 11, 12
Ripperda 12
Roelofs, Baukjen 11
Rotte, Eva Chr. Johanna de 14
Schotanus, Christianus 1
Schotanus à Sterringa, Bernardus 1, 8
Schratenbach, Johanna Wilhelmina
barones van 1
Schregardus, Alle Dirks 4, 7
Schregardus, Antje Alles 7
Schwartsenberg en Hohenlansberg,
Johan Sicco baron van 2
Sijtsma, Jacob 15
Starkenborg (heer van Wehe), Edzard
Tjaarda van 9
Steensma 15
Sytsma, Jaap 7
Terpstra, Aafke Broers 7
Terpstra, Aaltje Wytzes 14
Terpstra, Anne Wijtzes 13
Terpstra, Antje Wytzes 14
Terpstra, Boele Broers 14
Terpstra, Boele Wytzes 14
Terpstra, Broer Wijtzes sr. 14
Terpstra, Broer Wijtzes jr. 14
Terpstra, Douwe Wytzes (Wijtzes) 12, 13, 14, 15
Terpstra, Geert Wytzes 12
Terpstra, Jacob Wytzes 14
Terpstra, Jan Wytzes 12
Terpstra, Nieske Wytzes 12
Terpstra, Pieter Wytzes 12
Terpstra, Trijntje Wytzes 12
Terpstra, Wytze Annes 12, 13, 14
Terpstra, Wijtze (Wytze) Broers sr. 12, 14
Terpstra, Wijtze Broers jr. 14
Terpstra, Ype Wytzes 14
Tholen 10
Tolsma, Reinder 8
Uitzes (Oedses), Antje 3
Veldema, Frans Hanses 4, 10, 11, 13
Visser, Beitske Pieters 10
Visser, Cornelis 3
Vries, Jan Klazes de 5
Waatses, Jochum 2
Walta, jhr. Pyter 2
Wendelaar, Mient 8
Wiersma, Gosling 5
Wiersma, Ids 4
Wiersma, Nieske Sijes 10
Wiersma, Sije 10
Ypma 8
Ypma, Biense Piers 6, 14
Ypma, Frans Piers 6
Ypma, Nieske Piers 6
Ypma, Pier Bienses 6
Ytsma, Isaac Klazes 5
Zadema 2,4, 6, 7
Zadema, Antje Harmens 3
Zadema, Harmen Klazes 3, 4

Zie voor andere boeken over Noordoost Friesland en indexen/inhoudsopgaven de boekenpagina van de Sneuper-site.

vrijdag 22 oktober 2010

Silhouetportretten in Admiraliteitshuis Dokkum

Aan het eind van de 18e eeuw, toen er nog geen fotografie was, was het enige tijd populair onder de gegoede burgerij om een silhouetportret te laten maken. Vaak waren het rondreizende kunstenaars die deze dienst aanboden. Het silhouet doet mij vaak denken aan knipselkunst, wat je nog wel eens op braderieën tegen komt.

Tijdens de recente ledendag van de Historische Vereniging Noordoost Friesland zag ik in een vitrine in het Admiraliteitshuis enige silhouetportretten van Dokkumer notabelen waar geen naam bij stond. Directeur Ihno Dragt kon mij via de mail wel de namen geven, die ik hierbij met een groter publiek deel.
Ooit heb ik wel eens een webpagina gemaakt met beschrijvingen van silhouetportretten van de families Van Assen en Van Slooten. Tot mijn verbazing heeft zelfs het Rijksmuseum een silhouetportret van Dokkumer Taco Schonegevel, toegeschreven aan de kunstenaar Hausdorff.
De portretten op de foto hiernaast had ik nog niet eerder gezien en zijn van drie dominees, in de stijl van de tweede helft 19e eeuw, v.l.n.r.:
J.C. Eijkman (1857, Rinsumageest), P.D. Koopmans en ds. Muntingh.
De bekende Dokkumer Doederus Kamminga zei over Muntingh: Een prettige uitzondering was dominee Muntingh van Harich. Zesenveertig jaar lang diende hij deze zelfde gemeente, en zoozeer voelde hij zich thuis op de oude Minnema-state, dat hij alle beroepen afsloeg, zelfs van de rijkste gemeenten in Friesland. Voorzeker een trouw dominee. Ook een trouw vaderlander; hij was in den Franschen tijd de eenige kerkedienaar die steeds geweigerd heeft de doopboeken af te geven! Maar ook een trouw speurder naar oudheden van Frieslands bodem. Moest er ergens een kanaal aangelegd of een terp afgegraven worden, steeds hoorde Ds. Mutingh tot de eerste bezoekers en hij loofde een premie uit voor de arbeiders, die bodemvondsten voor hem bewaarden. Hij had een muntenverzameling, die hij op deze wijze gestadig uitbreidde en correspondeerde met den Leeuwarder historicus Wopke Eekhoff lange jaren.
Recent werd in het blad van NGV Friesland, 11en30, het silhouetportret beschreven van Frederik Witteveen (1848-1915) uit Metslawier in 1855, op 6-jarige leeftijd. Auteur Geert van der Veer uit Drachten vermeldde hierbij ook silhouetportretten van jonkheer Volkert Adrianus Heringa en jonkvrouw Wikje Minnema van Haersma de With.

woensdag 20 oktober 2010

Standhouders Genealogiedag zaterdag 23 oktober in Tresoar

Wie als standhouders op de HCC-Genealogiedag in Tresoar staan op zaterdag 23 oktober kunt u in bovenstaand plaatje zien. Naast de 'usual suspects' als CBG en NGV zijn het met name leveranciers van software voor genealogie-programma's. Opvallende afwezige is dan Aldfaer , maar dat zal wel komen doordat ze de enige zijn met een gratis programma en dus zich ook geen kosten voor een stand kunnen permitteren. Misschien dat het CBG dit oplost door in hun stand alsnog Aldfaer te demonstreren.
Aardig is wel dat de Mormonen aanwezig zijn, naar ik mag aannemen met een demo van hun gescande Friese Burgerlijke Stand gegevens. Het pikante is dan dat zij wel Noordoost Friesland online aanbieden terwijl dit nog niet in AlleFriezen.nl zit (overigens werkt de versie zonder www niet)!
Verder mist u natuurlijk de regionale historische verenigingen. Volgens mij zijn ze simpelweg niet uitgenodigd (vreemd!), zodat u de Historische Vereniging Noordoost Friesland of de verenigingen uit Barradeel, Stellingwerven etc. online zult moeten aanspreken. Ook Anton Musquetier met zijn geweldige website met gegevens van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (1813-1924) mis ik in de lijst.
Naast de standhouders kunt u tijdens de genealogiedag luisteren naar lezingen van Bert Looper en Kerst Huisman, of een rondleiding bijwonen.
Helaas kan ik zelf niet langskomen op 23 oktober. Ik had het toch wel leuk gevonden om de vele Friese sneupers weer eens in levende lijve te ontmoeten. Laat het me weten als u foto's online of een verslag van de dag (of delen ervan) hebt. Ik link of publiceer ze graag op dit blog!

maandag 18 oktober 2010

Noordpolderzijl benefietconcert zondag 24 oktober

Vereniging Vrienden Noordpolderzijl stuurde mij (en vele anderen) bijgaand bericht. Jaren geleden ging ik regelmatig met mijn moeder op zondagmiddag naar het Zielhoes aldaar, bijvoorbeeld voor een mooi muziekoptreden. Het prachtige getijdenhaventje in de kop van de provincie Groningen aan de Waddenzee ademt nog de rust en ruimte van weleer.
Dit is het bericht:
De dreiging is nog niet voorbij, de 'Slag om Noordpolderzijl' nog niet gewonnen. Alhoewel de gemeente Eemsmond stelt het Projectplan Zielhoes (http://www.noordpolderzijl.nl/projectplan_zielhoes.pdf) nog een keer tegen het licht te zullen houden, persbericht:  http://www.eemsmond.nl/index.cfm?sid=135&pid=530&itemid=144&contentItemid=1489 lijken de plannen voor het gigantische accommodatiegebouw nog steeds overeind te staan. Wel is de goothoogte verlaagd van 5 naar 3 meter, maar de hoogte van het complex is nog immer 8 meter (lengte ruim 30 m. en breedte ruim 9,50 m.) Sinds kort staat het aangepaste ontwerp op de website van de gemeente Eemsmond. Dit ontwerp is te vinden middels voorgaande link.

Maar kennelijk gaat er onder druk van publiek en media nagedacht worden over de upgrading van Noordpolderzijl en over de wijze waarop 't Zielhoes ingericht zou moeten gaan worden. Het moge duidelijk zijn dat wij als vereniging vinden dat er zo weinig mogelijk veranderd dient te worden. Geen inrichting met een modern tintje, geen uitbreiding met een restaurant, geen 'streekproducten', gewoon houden zoals het is en de huidige uitbater als huurder handhaven.

Na publicaties in het Dagblad van het Noorden, Trouw en uitzendingen van KRO's Brandpunt en bij Hart van Nederland stromen de nieuwe leden binnen. Inmiddels noteerden wij al ruim 2300. De leden die zich via email hebben aangemeld verzochten wij om de gemeente Eemsmond een brief of email te sturen en daarin kenbaar te maken wat hun grieven tegen de modernisering en 'upgrading' van Noordpolderzijl zijn. Aan die oproep is inmiddels op grote schaal gehoor gegeven en alle reacties kort samenvattend wil iedereen vooral behouden wat we hebben. Noordpolderzijl ademt een sfeer uit en roept een gevoel op dat alleen daar te vinden is.

Daar begrijpen onze bestuurders maar niets van. Dat wadlopers zich willen afspoelen bij een wasbak of in de poel bij het gemaal vinden ze niet meer van deze tijd en of deze wadlopers het nu willen of niet, douches zullen er komen, kleedkamers, een museaal gedeelte, slaapplaatsen voor buschauffeurs, wasmachines, wasdrogers. Nu is op een douche en toilet niets tegen (dat hoort bij een haven waar havengeld wordt geheven), maar dat kan naar onze overtuiging op zeer beperkte schaal.

Ook u willen we oproepen om uw eventuele grieven tegen het Projectplan Zielhoes en het accommodatiegebouw kenbaar te maken en om in uw eigen woorden aan de gemeente Eemsmond uit te leggen waarom u tegen dat plan bent.
U kunt dat per email doen naar algemeen@eemsmond.nl (wilt u een cc sturen naar info@vrienden-noordpolderzijl.nl ?), per post kan dat naar Gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA UITHUIZEN (een kopie graag naar Ver. Vrienden Noordpolderzijl, Wadwerderweg 6, 9988SX USQUERT) U bewijst Noordpolderzijl daar naar wij hopen een dienst mee, want zoveel te meer protesten de gemeente bereiken, zoveel te beter.

KOM ZONDAG 24 OKTOBER NAAR NOORDPOLDERZIJL !

Alhoewel wij de rust op Noordpolderzijl koesteren willen we voor 1 maal laten zien voor hoeveel mensen Noordpolderzijl bijzondere betekenis heeft. Op initiatief van oud TV presentator en verslaggever Wibo van de Linde wordt er die dag een benefietconcert georganiseerd. Wibo speelt in een jazzcombo met de naam 'Out of Nowhere' (zie http://www.muziekbiediek.nl) waarin ook de bij kenners bekende trompettist Eddie Engels.

Wibo is zeer betrokken bij het wel en wee rond Noordpolderzijl. De opbrengsten van deze dag (consumptieverkoop, vrijwillige donaties) komen ten goede aan de uitbater van 't Zielhoes om zodoende een bijdrage te leveren aan de inmiddels torenhoge juridische kosten die zijn gemaakt om uitzetting uit 't Zielhoes te voorkomen. Een hoge opkomst draagt bovendien in de lopende procedure bij om het publiek belang aan te tonen om de zaken vooral te laten zoals ze zijn. Herstel de oude sluis, repareer steigers en meerpalen, maar verder vooral handen af van Noordpolderzijl!

Om iedereen kennis te laten nemen van de omvang van het 'multifunctionele onderkomen voor wadlopers' zullen wij deze dag op de geplande locatie een tent plaatsen van 30x10 meter (de hoogte halen we echter niet maar zullen we op andere wijze zichtbaar maken). In de tent onderdak voor het geval ons ruig herfstweer ten deel valt, maar ook het benefietconcert zal daar via een scherm te volgen zijn. We willen deze dag dan ook een ledenbijeenkomst laten zijn waar gelijkgestemden samen komen om door hun aanwezigheid te protesteren tegen de plannen van de gemeente Eemsmond. Het muziekoptreden begint om 15:00 uur (mogelijk iets eerder) en we zijn nog bezig enige nadere invulling te geven aan de dag. Hierover berichten we in de week voorafgaand aan 24 oktober. Vanaf 10:00 uur gaan 't Zielhoes en de tent los.

Uiteraard zijn ook mensen die (nog geen) lid zijn van harte welkom om hun steun te betuigen. Zoveel te meer zielen, zo veel te meer vreugd. Want om 'ziel' gaat het hier. Aanmelden als lid kan via het emailadres info@vrienden-noordpolderzijl.nl
Vereniging Vrienden Noordpolderzijl, http://www.vrienden-noordpolderzijl.nl/

donderdag 14 oktober 2010

Indexen op molenboek Jim mutte komme: ut waait!

Jim mutte komme: ut waait!
Molens en molenaars in Dongeradeel

We meldden al eerder de komst en de uitreiking van het boek van Warner Banga. Wat volgens mij belangrijk is voor genealogen en regionale historici is of er in het boek bekende familieleden of plaatsen vermeld worden. Tijdens de ledendag van onze vereniging sprak ik Warner en vroeg hem de index en inhoudsopgave van het boek in digitale vorm aan te leveren. Google houdt van lijstjes en veel mensen zoeken op namen van voorouders. Alvorens hier naar te verwijzen nog even een korte beschrijving van boek en ontstaansgeschiedenis:
Een molenaar is afhankelijk van de wind: zonder wind kan er niet gemalen worden. Dus als het waait, moet je aan het werk! De Dokkumer molenaar Albert Willems Banga riep desnoods midden in de nacht zijn knechten uit bed met de woorden: “Jim mutte komme: ut waait!”
Het is een oproep uit een vervlogen tijd die slechts nog in stand gehouden wordt door herinneringen en monumentale windmolens, die ons handen vol geld kosten. Wat is hun waarde en waarom mag het erfgoed uit dit roemruchte verleden, dat zo typerend is voor de Nederlanden, niet verloren gaan?

Vrijwillig molenaar en oud-bestuurslid van de stichting Monumentenbehoud Dongeradeel Warner B. Banga schreef een boek over molens en molenaars in de gemeente Dongeradeel, vol nieuwe en niet eerder gepubliceerde feiten en foto’s.

Aan dit standaardwerk over molens in de Dongeradelen is tien jaar gewerkt en het boek wordt uitgegeven door de stichting Historia Doccumensis. Onder meer over de belasting op het gemaal, waarover in Friesland nog niet veel gepubliceerd werd, is een interessant hoofdstuk opgenomen, terwijl van meer dan 75 molens in Dongeradeel de eigen geschiedenis beschreven wordt vol met bronmateriaal en anekdotes over de molenaars en hun gezinnen. Verder gebruikt de auteur, die ook regelmatig in de Utskoat publiceert over molens in Dongeradeel, meer dan 2000 foto’s en historische opnamen, maar ook veel sfeerbeelden uit de wereld van de molen.

Het boek is te bestellen bij stichting Historia Doccumensis, postbus 369, 9100 AJ in Dokkum of via http://www.historia-doccumensis.nl/  onder de button ‘Uitgaven’ en te verkrijgen voor € 46.50.


Zoek uw voorouders in het register op persoonsnamen en namen van molens.

Bij deze ook nog een oproep: plaats ook uw eigen indexen en inhoudsopgaven online! Het vergroot het aantal potentiële kopers/lezers enorm. Voor boeken met een link naar Noordoost Friesland kunt u ze ook per mail als Word-bestand naar ons toesturen, dan zetten we het online voor u.
Inmiddels heeft de stichting Friedoc ook een database bij Tresoar.nl online gezet waarin familienamen in hun boekencollectie gezocht kunnen worden.

Update: Er staat een foutje in het register van het Molenboek. De molenaar op de Aalsumerpoortstermolen (blz 57) was niet Ate/Ato Abrahams, maar diens zoon, Adam Ates. Hij wordt ook vermeld op de Sneupersite bij voorbeelden uit het Memorieboek van Catharina Schrader: (2596) den 24 ocktober (1705) bij adam mollenar sijn wiff maijken an de alsemport een son.
Ate Abrahams zelf was molenaar te Bolsward.