zondag 31 augustus 2008

Fries boek: Achter de skêrm

Deze keer eens aandacht voor een boek over relatief recente geschiedenis, namelijk die tijdens WO II. En ook nog eens in het Fries:

Achter de skêrm

Skriuwer: Einte Prins

Achter de skêrm is basearre op it wiere ferhaal van twa Dútsers dy’t yn ‘e simmer fan 1939 mei in jacht foar de wâl fan Moddergat foar anker gienen. Hja waarden letter fertocht fan spionaazje. De Nederlânske ynljochtingestsjinst GS-III komt harren op it spoar, As in reade tried rint troch dit boek it leafdesferhaal fan ien fan dy Dútsers mei in (troud) frommeske út dit fiskersdoarp

Siden: 188

Bân: hurd

Priis:€ 14,-

ISBN/EAN: 978-90-74918-59-6

To keap: http://www.kffb.nl/ en Dokkumer boekhandel

maandag 25 augustus 2008

Archief van het web en alerting services

Het internet is niet voor iedereen even overzichtelijk. Via zoekmachine Google kun je weliswaar veel vinden, maar dat is lang niet alles!

Zo kan Google bijvoorbeeld geen databases doorzoeken, zoals een Tresoar-database met DTB gegevens. Alleen als er een versie is met zogenaamde 'platte pagina's' kan Google het indexeren. Vandaar dat de lijsten/indexen op de Sneuper website ook zo goed via Google doorzocht kunnen worden!

Ook verdwijnen er wel eens websites die interessante informatie bevatten. Voor dit laatste probleem is soms een oplossing te vinden door een zoekmachine te gebruiken die een deel van de historie van internet heeft opgeslagen: archive.org. Als je een URL van een verdwenen site hebt kun je die hier intypen en zul je in veel gevallen een oude versie kunnen bekijken. Zo zijn er van de Sneuper website nog homepages beschikbaar van juni 2000, toen we nog Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum heetten.

Een nog niet zo bekende maar wel heel handige dienst zijn de zogenaamde alerting services. Zo kun je bij Google een zoekwoord opgeven die met enige regelmaat nieuwe resultaten naar je emailadres stuurt: Google Alerts.

Tresoar biedt al wel enkele jaren een email attendering via een RSS-feed voor nieuwe aanwinsten in de bibliotheekcollectie.

Ook de landelijke genealogische database Genlias biedt een dergelijke interessante optie: Genlias Monitor. Deze service is overigens door een particulier opgezet, dus niet door Genlias zelf! Zoals wordt aangegeven: de monitor is ontwikkeld om in de gaten te houden of er van een bepaalde familie nieuwe gegevens beschikbaar zijn gekomen. De gratis Genlias Monitor service biedt u de mogelijkheid een zoekopdracht op te geven (maximaal 40 per persoon).

Probeer het eens uit en laat ons uw ervaringen weten!

donderdag 21 augustus 2008

Friese admiraal terug in Dokkum

Vrijdagavond 29 augustus starten de Dokkumer stadsfeesten met een openingspektakel waarin cabaretier en theatermaker Rients Gratama optreedt als de Friese Admiraal. Hij treedt in de voetsporen van beroemde Friese admiraals als Tjerk Hiddes de Vries en Auke Stellingwerf. Staand op ‘fiskerskip’ de Wierumer Aek als zijn vlaggeschip keert de Friese admiraal terug uit de Dokkumer stadshistorie met in zijn kielzog een ‘oorlogsvloot’ van zeilpramen van Dokkumer ondernemers. Tot 1645 was Dokkum de hoofdzetel van de Friese Admiraliteit. Het Admiraliteitshuis en de Admiraliteitshelling in Dokkum herinneren nog aan deze tijd.

Zaterdagavond 30 augustus vindt in Esonstad - Oostmahorn - de jaarlijkse Dokkum Lauwerszee Regatta plaats. Deze zeilrace in een initiatief van de Ondernemers Sociëteit Dokkum (OSD). Noordoost Friese ondernemers en hun zakenrelaties strijden in open zeilpramen om de Wierumer Aek Bokaal. Winnaar in 2007 en titelverdediger is fa. Holtrop en Jansma uit Dokkum. 'Fiskerskip' de Wierumer Aek treedt op als juryschip met skûtsje-schipper Eelke Dijkstra (o.a. eigenaar van skutsje de Oude Zeug en klipper Grote Beer) als wedstrijdleider.

De Dokkumer stadsfeesten in 2008 staan in het teken van ‘Dokkum, maritiem bolwerk’. Ooit legden handel en scheepvaart op zee de basis voor groei en welvaart van de stad. Tot ver in de 19e eeuw zijn Dokkumer kooplieden actief in Oostzeelanden. Het kapitaal van vermogende burgers houdt ook de visserij in kustdorpen van dorpen als Paesens-Moddergat of Wierum mede in stand. Sprekend voorbeeld is de 19e eeuwse voorganger van de tegenwoordig weer rondvarende Wierumer Aek. De oorspronkelijke WL19, De Drie Gebroeders, van visser Jacob Gerlofs de Haan uit Moddergat was mede eigendom (beide 1/8 in de partenrederij) van wijnhandelaar/ burgemeester Doederus de Vries en de apotheker Frederik Wouters Boekhout uit Dokkum. Twee van de drie zonen/gebroeders (de derde heette Gerlof), Cornelis en Douwe Jacobs de Haan, waren beide voor 3/8 eigenaar. Tot aan het begin van de 20e eeuw is het Dokkumer Grootdiep in de wintertijd nog een kleurrijke ligplaats van vracht- en vissersschepen. Maar militair geschut komt er in het bedrijfsleven al lang niet meer aan te pas. Anno 2008 gaan schippers en ondernemers hier elkaar alleen nog te lijf in een sportieve strijd van bloed, zweet en tranen! En eens te meer wordt maar weer bewezen dat geschiedenis leeft in Dokkum en omgeving.

Bron: o.a. Skutsje.nl
Update: een verslag van de start van de stadsfeesten vindt u op Waldnet.

woensdag 20 augustus 2008

De Hellinga’s en aanverwante families

Recent heeft de secretaris van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, Jan de Jager, een boek gepubliceerd: De Hellinga's en aanverwante families. Hij deed dit in samenwerking met Henk Talma.

In dit bijzondere boek worden de Hellinga’s in 15 generaties genoemd. De eerste Hellinga die bekend is, is Douwe Gercks, geboren in 1523. Hij huwt met Saeck en ze hadden in ieder geval één zoon: Aelse Douwes.
De kleinzoon van Douwe Gercks is Douwe Aelses. Hij is boer en eigenaar van de boerderij ‘Klein Hellinga’ te Warga.
Behalve de familie Hellinga zijn ook de complete stambomen van de Baarsma’s en de Jensma’s in dit unieke boekwerk verwerkt. Daarnaast zijn Kingma en Bierma veel voorkomende namen.
De genealogie van De Hellinga’s bestaat uit 2 delen en omvat maar liefst zo’n 40.000 namen.
Het aantal pagina’s bedraagt 1496 en de inhoud wordt verfraaid door vele foto’s, waarvan sommige in kleur. De omvangrijke index staat op een CD. De verkoopprijs bedraagt € 59,50. De verzendkosten bedragen € 6,20
Wilt u in het bezit komen van het boek De Hellinga's, dan kunt u contact opnemen met Jan de Jager, Kouwe 9, 9103 PE Dokkum. Tel: 0519-220135. email: kouweg@knid.nl

zondag 17 augustus 2008

Schelpenvissers bij de kalkoven van Ezumazijl

Mijn voorvader Jochem Geerts woonde vlakbij de sluis Ezumazijl, op de plek waar nu de boerderij Eben Haezer van boer Heeringa staat. Het was een woonhuis met een moestuin ernaast, aan het water van de Dokkumer Ee, aan het einde van het doodlopende stukje Munnikhusterwei. In Hisgis te vinden onder Anjum, kadasterkaart 1832 AnjumB842a en B844, eigenaar Johannes Sjoukes Visser. Op de foto van waarschijnlijk 1931 (toen de door paalworm aangetaste sluis werd vervangen) ongeveer in het midden te zien.
Het was de basis voor zijn zoon Geert Jochems om in 1811 de achternaam Zijlstra aan te nemen. Op basis van het gehucht Ezumazijl namen minimaal 4 gezinnen, die geen familie van elkaar waren, in 1811 die achternaam aan! Mijn voorvader leefde toen al in Niawier, maar wilde blijkbaar zijn roots in ere houden.

Jochem Geerts werd gedoopt te Anjum op 14 februari 1740 en trouwde op 26-jarige leeftijd met Baukjen Tjerks. Na ondertrouw in Ee en Anjum op 30 augustus trouwen zij op 21 September 1766 te Anjum.
In 1767 vermeldt het Speciekohier (met de heffing voor de Vijf Speciën ) van Anjum (incl. Ezumazijl) bij no.85 dat Jochem Geerts 'dienstbaar geweest' is maar dus vanaf dat moment hoofdbewoner wordt. Het huis had 1 schoorsteen en was ''t huis anno 1761 in 't voorjaar geboud'.

Op 20 juli 1769 kopen ze van de familie Joukes voor 188 carolyguldens ‘sekere onse huisinge en hovinge staande en gelegen op Ezumbuiren, hebbende tot naastlegers Jacob Harmens ten Oosten, de Zijls-rijd ten Zuiden, Bauke Tietes ten Westen, den Weg ten Noorden, beswaard met Ezumerhondert, beneftens een Huis-steed, met nog twee Dijksfloreenen, 17 stuivers, etc.’ De Ezumahondert zou een stuk dijk kunnen zijn waarvoor het onderhoud gedaan moest worden, omdat in het Dijkboek van Oostdongeradeel (Tresoar), folio 150, sprake is van '…Ezumahondert wort nu onderholden van die van Ezumbuiren, vier voet dijk en gelijke veel paal, …'

In 1780 wordt in het Hypotheekboek van Oostdongeradeel gemeld dat Jochem Geerts, woonagtig op Ezumaburen 110 carolieguldens schuldig is aan Lieuwe Ypes, coopman op Ezumerzijl, wegens leverantie van hout, steen, kalk etc. tot nodige reparatie aan zijn bewoonde huisinge. Op 12 juni wordt de acte geregistreerd.

In 1772 staat Jochem als lidmaat van de Hervormde kerk te Anjum te boek (nr.122) alsmede in 1776, 1780, 1783 en oktober 1785. Bij de registratie in mei 1797 komt hij nog voor, als nr. 32, maar in juli 1807 niet meer. Voor de verkoop van zijn huis in 1804 door zijn kinderen is hij al overleden, want het Speciekohier van dat jaar vermeldt zijn overlijden.

Zijn broer Dirk (Durk) Geerts wordt gedoopt op 30 mei 1734 te Anjum. Hij wordt lidmaat en ouderling van de Hervormde kerk te Anjum. Hij komt voor, als Durk Geerts, in 1772, 1776 (beide keren met vrouw Wytske) en alleen in 1780, 1783, 1785, 1792 (dan als lid van de kerkeraad) en uiteindelijk in 1797. Van beroep visser te Ezumazijl.
Hij verklaart op 26 september 1769, samen met vrouw Wytske, 180 carolyguldens schuldig te zijn aan Hans Teunis en Aukjen Dirks te Ezumazijl. Hypotheekboek OOD 1774-1780, fol. 101.
Overleden in 1805 omdat in het Speciekohier van dat jaar wordt aangegeven dat hij is overleden. In het lidmatenboek staat na zijn vermelding als lidmaat in 1797 de toevoeging ‘obiit’ later bijgeschreven, wat ‘overleden’ betekent. Trouwde op 16 mei 1762 te Anjum met Wytske Kornelis. Zij woonden in huis no. 74, met 1,5 schoorsteen (in 1765 nog 1 schoorsteen). De halve schoorsteen was boven de plaats waar men het eten bereidde. Dit huis werd voorheen bewoond door zijn ouders. Hun zoon Kornelis neemt in 1811 de achternaam Gaasterland aan.

Hoewel ik het nergens vermeld heb zien staan is de kans groot dat Jochem samen met zijn broer Durk schelpenvisser was. De kalkoven van Lieuwe Ypes op Ezumazijl werd door een groot aantal schelpenvissers uit de omgeving voorzien van de grondstof, de schelpen, die in de Lauwerszee en op het wad met sleepnetten werd gevangen. De vader van Lieuwe Ypes, Ype Jacobs uit Munnekezijl, was al kalkbrander en visser te Ezumazijl.
Het Proclamatieboek van Oostdongeradeel meldt reeds op 19 november 1660: Huis te Esumazijl "het calckhuijs ten noorden", op 29 februari 1664: Minckes Jansen Fontein executeur van OD CU BBC op de coop van seeckere helfte van huijsinghe, tuin ca met de helfte van twee calckovens, lasckhuijs ledige plaetse meetvaeten, schraegen ende tobben sampt vordere dependentien beswaert met 4 voeten dijck neffens d schans(dus bij Oostmahorne/Ezumazijl) 155, en op 28 januari 1667: Poppe Jans en de Sybrich Geerts bbc op huis met twee kalkovens, laschhuijs en vorder aen het Calckwerck behoorende te Aenjum (187).

De (Friese) skilfiskers zijn er tegenwoordig bijna niet meer. Alleen in Katwijk schijnen er nog een paar te zijn, getuige deze radio-reportage (vanaf 26:28).
Ook Freerk Christiaans Kamma uit Wierum, die later zendeling werd, was begin 20e eeuw nog schelpenvisser op de Waddenzee. De VPRO besteedde in een uitzending aandacht aan hem. De vloten van Wierum en Paesens-Moddergat lagen vaak 's winters in Ezumazijl. Zie voor meer oude foto's van Ezumazijl het Sneuper foto-album hier en hier.

Op 19 maart 1990 publiceerde R. Nouta in de Nieuwe Dockumer Courant een artikel Schelpenvissen in historisch perspectief, over de schelpenvisserij vanuit Ezumazijl. Hierin ook een foto van rond 1925 met daarop Age Kornelis Vanger (8 aug 1869-20 okt 1948, Nes) en Wijtske Post (13 aug 1871-1 mei 1955, Nes). Age Vanger was schelpenvisser met zijn tjalk WL20, De Twee Gebroeders, een houten schip van 68 ton, zonder roef (afbeelding rond 1935 te Ezumazijl). Beide echtelieden zijn te Paesens begraven. De schelpen werden overigens bij een andere kalkoven afgeleverd, omdat die van Ezumazijl zelf al niet meer bestond.

Is er iemand die dit artikel kan leveren ? Graag een leesbare jpeg of pdf naar dit emailadres.
Update: De artikelen heb ik inmiddels ontvangen via Reinder Tolsma en Henk Aartsma. Als extraatje zelfs nog een artikel van dezelfde auteur met als titel 'Ezumazijl in historisch perspectief'. Hierin een schets van het ontstaan van de terp Ezumaburen en een foto van rond 1900, toen deze grotendeels werd afgegraven. Mijn dank gaat nog uit naar Gerard de Weger, voor de foto's bij dit blogartikel. Ik heb de afbeeldingen op groot formaat foamboard aan de huidige 'sluiswachter' van Ezumazijl, de heer Faber, geschonken.

woensdag 13 augustus 2008

Foekje Dillema: vrouw of man ?

In de aanloop naar de Olympische Spelen is er vrij veel aandacht geweest voor het fenomeen Foekje Dillema uit Burum/Kollum. Nog niet zo lang geleden is Foekje overleden (5 december 2007), en blijkbaar gaf dat reden tot het oprakelen van deze toch wat trieste geschiedenis. Foekje leek een glanzende carriere in het verschiet te hebben toen ze op diverse internationale toernooien verbluffende overwinningen behaalde.
Uit angst voor een te sterke tegenstander zou Fanny Blankers-Koen, de vliegende huisvrouw die op de Olympische Spelen in London 1948 vier maal goud won, via haar man Jan Blankers het gerucht hebben verspreid dat Foekje een man was. Jan Blankers was sportjournalist bij de Telegraaf en had zo grote invloed op de publieke opinie. Zo zou Foekje zich niet in de kleedkamer hebben durven uitkleden en ook haar fysieke verschijning riep vragen op. Ze had een nogal stevige bouw en een mannelijke kaaklijn. Foekje werd dan ook aan een sexe-test onderworpen en op een gegeven moment bikkelhard geschorst.

Op basis van huidschilfers of haren op de kleding van Foekje, die nog bij haar neef Foeke bewaard waren, heeft een journalist een moderne DNA-test laten doen. Overigens zonder toestemming van de familie! De resultaten waren desalniettemin verrassend. Daar waar een normale vrouw 2 keer een X op chromosoom 23 heeft en een man XY bleek Foekje een afwijkende XXY combinatie te hebben. Ik zou zeggen: ze was dus eigenlijk noch man noch vrouw. Maar zo eenvoudig schijnt het niet te zijn, getuige de discussies op de site van Sportgeschiedenis.
Daarop ook een link naar een filmpje op YouTube waarin een wetenschapper het verhaal uitlegt. Op de bekende video-site staan ook bewegende beelden van Foekje die een Nederlands record loopt op de 200 meter sprint voor dames.

Journalist Max Dohle schreef een boek over 'Het verwoeste leven van Foekje Dillema', dat sinds kort in de winkels ligt.

Voor de kwartierstaat van Foekje Dillema verwijs ik wederom naar de voortreffelijke website van sneuper (en wielerkenner) Martinus Jongsma uit Surhuisterveen. Hij heeft vele kwartierstaten van bekende en onbekende Friezen uit Achtkarspelen en omgeving (het Fries-Groningse grensgebied) op zijn site gepubliceerd.

Update: Tymen Wierstra meldt het volgende: Ik herinner me Foekje Dillema nog best. Ze kwam regelmatig, toen ik nog zo’n 15 jaar oud was, bij het eerste van Kollum kijken. Daar stond ze dan, meestal moederziel alleen, in een lange leren jas stoïcijns naar de wedstrijd te kijken. Natuurlijk herinner ik mij de kwalificaties die toen de ronde deden en die het gevolg waren van de kwalijke Blankers-praktijken. Een broer van haar, volgens mij de jongste, zat in hetzelfde klaslokaal als ik destijds, hij in de 8e en ik in de 6e klas van de openbare lagere school te Kollum. Ik weet nog goed dat hij, Mient, ook heel goed in sport was, een grote jongen, zeker in vergelijking met mij destijds.

Verder hebben we nog een kwajongensstreek met Foekje uitgehaald, maar die stond los van haar geaardheid en had ieder ander kunnen overkomen. Er was bazaar in Burum en wij als Kollumer kwajongens gingen daarheen. Ik meen me te herinneren dat het in een soort schuur was en Foekje stond bij het buksschieten. Echter, ze hadden de hoofdprijs, een eend, naast het doelwit gehangen, van die kaartjes in een blikken toeter. Wij hebben vaak buks geschoten en de eend vol lood gepompt. “Nou”, zei Foekje, “jim kinne d’r ok niks van”. We hadden graag geweten hoe de hoofdprijs op tafel is gekomen.

Dat laatste is ons gezin trouwens ook eens overkomen toen we van een oom een houtduif hadden gekregen. Ik denk nog steeds dat hij die op een afstand van één meter heeft geliquideerd. Man, toen ik een vleugel oppakte, klonk het ting, ting, ting en daar vielen de hagels op mijn bord.

zaterdag 9 augustus 2008

Mallabaarse brieven van Dokkumer dominee

In oktober verschijnt een publicatie van Sneuper-lid Bauke van der Pol over de Mallabaarse brieven van een dominee uit Dokkum: Jacobus Canter Visscher.
Dominees uit Noordoost Friesland waren in de VOC-tijd een gewild export-product.
Jacobus (1692-1735) was, na een studie theologie in Franeker en Leiden, in 1715 naar de oost afgereisd: Schip: Gamron. Inventarisnr.: 14129. Kamer: Rotterdam. Folio: 5. Uitreis: 21/04/1715. Bestemming: Batavia. DAS- en reisnr 2245.4. Aankomst: 17/02/1716. Hij was dus in dienst van de kamer Rotterdam van de VOC en arriveerde in 1717 vanuit Batavia in India, aan de Mallabaarse kust.
In de VOC-vestiging Mallabar (Malabar) te Cochin werkte hij 6 jaar als predikant. Als een veredeld cultureel antropoloog deed hij verslag van zijn waarnemingen in 37 brieven aan zijn familie in Friesland. In 1735 overleed hij, waarna zijn brieven in 1743 door zijn broer Cornelis werden gepubliceerd als Mallabaarse brieven, behelzende eene naukeurige beschrijving van de kust van Mallabaar, den aardt des landts, de zeden en gewoontens der inwoneren, Leeuwarden, 1743.
Bauke van der Pol hertaalde de brieven in modern Nederlands en publiceert ze nu met vele aanvullende gegevens bij uitgeverij Walburg Pers, waar het in oktober zal verschijnen.
Overigens zijn nog enkele zilveren platen bewaard gebleven die na het overlijden van Jacobus ter nagedachtenis werden gemaakt.

Stamvader van de familie Canter Visscher is Tammerus Visscher (1666-1736), die evenals zijn vrouw Magteltje Canter en een aantal nakomelingen in de Grote Kerk van Dokkum in familiegraf 101 begraven is.

Jacobus was niet de enige Fries die in dienst was van de VOC. Ook via zijn zoon Hendricus Canter Visscher was er een link met deze multinational. Hendricus trouwde 21 augustus 1746 met Wikjen Michiels Minnema uit Dokkum. Zij hertrouwde na Hendricus' overlijden (1748) in 1750 te Dokkum met de Deen Jan de With (die eigenlijk Jens True heette), en die in 1746 was benoemd tot commandeur van de jaarlijkse retourvloot uit Batavia. Hij was op het laatste moment als vervanger voor de plotseling overleden Christoffel Blom aangewezen. Op zijn 14e was hij in 1729 met twee broers vanuit Aarhus, Jutland bij de VOC aangemonsterd. Deze stamvader van de familie Van Haersma de With, die later Stania state kocht (die hij naar zijn eerste schip Hofwegen noemde), heeft een ivoren scheepje en een grote gouden medaille met ketting van 120 cm (zoek op: draagpenning de with) nagelaten die momenteel in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek te zien zijn. Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1750. DTB nr: 197, 1743 - 1755. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 april 1750, Dokkum. Man: Jan de With, Amsterdam. Vrouw: Wikjen Minnema, Dokkum. NB: beroep bruidegom: oud-commandeur v. d. Oost-Indische retourvloot.

Nog een andere Fries, Reinicus Siersma uit Leeuwarden, was commandeur van Mallabar van 1742-1747. Op YouTube heb ik een kort filmpje over hem gezet.

Voor Omrop Fryslan heeft Bauke van der Pol al het nodige verteld over de publicatie van de Mallabaarse Brieven. Luister hier online mee (vanaf 01:21:20).
Ook geeft de cultureel antropoloog aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden eind dit jaar een cursus naar aanleiding van zijn publicatie.

donderdag 7 augustus 2008

Duitse muts van kant

Toen ik kortgeleden op de Duitse Autobahn achter een vreemd rijdende Duitse dame reed schoot me opeens een mooie term te binnen: Duitse muts. Die kende ik nog van een artikel over silhouetportretten van Dokkumer notabelen, die ik ooit op de website van de Sneuper heb gezet (en in de papieren Sneuper nr.63 van 2002) waarin dit bijzondere hoofddeksel de revue passeerde.
Wat me nog het meest bijbleef was de omschrijving 'zo groot als een theetafeltje', van conservatrice van het Fries Museum Gieneke Arnolli. Alsof een paauw met zijn veren staat te pronken!

Tot eind november 2008 is in Museum Admiraliteitshuis nog de tentoonstelling Kant! te zien. En daar zullen dan vast, naast prachtige met kant versierde mutsen, slopen, lakens uit de periode 1650 - 1950, ook Duitse mutsen te bezichtigen zijn.
Met name de Dokkumer schilder/tekenaar Jacob Symons Bonga moet er van onder de indruk zijn geweest want zowel zijn vrouw Marike Wendelaar (door hun zoon Sjoerd, die ook Holdinga State afbeeldde) als enkele andere Dokkumer dames zijn er door hem eind 18e eeuw mee afgebeeld. Imponerend !

Overigens kom ik ook een J.S. Bonga tegen als commandant die samen met Hector Feugen de oproerkraaiers tot bedaren probeert te brengen tijdens het Kollumer Oproer van 1797. Zijn naam wordt twee keer genoemd in het boek van B.K. van der Veen. Als het dezelfde is dan is het wel een bijzondere carrierestap.

woensdag 6 augustus 2008

Digitale collectie Tresoar uitgebreid

De webmaster van Tresoar, Andrys Stienstra, meldt dat de digitale collectie verder is uitgebreid. Ik ben ook even op deze site gaan kijken, hoewel het zonder plaatjes duidelijker is. En ik moet zeggen dat ik positief verrast ben. Je kunt via een zoek-functie beginnen, maar een echte Sneuper klikt gewoon lekker een beetje rond.

Wat is er zoal voor Noordoost Friesland aan interessante dingen te vinden ?

In de categorie Genealogie een bijbel met aantekeningen van Bokke Wiggers Meindersma, een bekende familie uit Brantgum/Ee, die zich in Leeuwarden vestigde.
Of het diaconieboek van Birdaard over de periode 1645-1796.

Aardig is het poesie-album van Tietje van der Veen uit Veenwouden van 1916. En voor de liefhebbers van criminele zaken het Register van Strafzaken.

Ook diverse boeken zijn gedigitaliseerd, zoals Herinneringen aan Waling Dykstra, in pdf-vorm.

Zo kan ik natuurlijk een tijdje doorgaan, maar probeert u het gewoon eens lekker zelf. En laat het ons weten als u iets bijzonders bent tegengekomen!