woensdag 30 december 2009

Dokkum in Google Streetview

Google heeft de afgelopen maanden met autootjes diverse steden in Nederland gefilmd voor het project Streetview. Hiermee kun je vanachter je computer door de straten wandelen zoals ze nu zijn. Ook Dokkum is hierin nu beschikbaar. Als je van de Diepswal naar de Zijl loopt komt er net een bruiloftstoet het stadhuis uit. Leuk om eens uit te proberen en te zien of je nog bekenden tegenkomt!
Zo te zien kun je nog niet alle straten in, maar wel degene die met witte strepen zijn aangegeven in beeld (als je met je muispijl over het beeld beweegt). Gezichten en nummerplaten zijn bewust onscherp gemaakt. Duidelijk is dat het nog vrij zomers was toen de beelden geschoten werden, want de meeste mensen lopen er luchtig gekleed bij.
Vreemd genoeg zie ik in de Alt-tekst staan dat we in Ee zijn ipv Dokkum (dat klopt natuurlijk niet). En neem even de tijd om het beeld hieronder te laten laden als je in eerste instantie alleen vaag satellietbeeld ziet.
Afijn, gewoon met je muis wat op de pijltjes klikken of ergens in het plaatje en zien hoever je komt. Reacties en wetenswaardigheden welkom!

Grotere kaart weergeven

dinsdag 29 december 2009

Catharina Schrader in Canon van Geneeskunde in Nederland

Sinds de publicatie van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis regent het varianten op dit thema. Zo is er al een Canon van de Friese Geschiedenis en wordt het wellicht tijd eens een Canon van Noordoost Friesland te maken. Voor het zover is hebben we echter al beroemde personen uit onze regio die in andere canons figureren. Zo is kortgeleden de Canon van de Geneeskunde in Nederland gepubliceerd. En zoals ik verwachtte figureert hierin onze vroedvrouw aller vroedvrouwen, Catharina Geertruida Schrader. Een mooie erkenning van deze vrouw wier dagboek zo'n mooie aanvullende bron is voor genealogen en (medisch) historici over de periode 1693-1745 in Noordoost Friesland.
Misschien heeft het geholpen dat een van de redacteuren van de canon medisch historicus M.J. van Lieburg is, die ook de publicatie verzorgde van het Memoryboeck van de Vrouwens, waarin circa 20% van de door Schrader beschreven bevallingen is gepubliceerd. Tevens is hij bibliothecaris van het KNMG, waarvan de collectie (inclusief het origineel van Schraders aantekeningenboek) is ondergebracht in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.

Deze canon is ook in boekvorm uitgegeven, in de boekhandel te koop voor 17,50 en online te bestellen bij Elsevier Gezondheidszorg.

maandag 28 december 2009

Nieuw boek: Jim mutte komme, ut waait!

Ons lid en molenkenner Warner Banga publiceert in 2010 een boek over zijn passie: Jim mutte komme, ut waait! Het boek is het resultaat van jarenlang onderzoek in de Dongeradelen door deze vrijwillig molenaar. Het bevat vele nieuwe en niet eerder gepubliceerde feiten en foto’s. Een molenaar is afhankelijk van de wind: zonder wind kan er niet gemaald worden. Dus als het waait, moet je aan het werk! De Dokkumer molenaar Albert Willems Banga, riep desnoods midden in de nacht zijn knechten uit bed met de woorden: "Jim mutte komme: ut waait!"
Het is een oproep uit een vervlogen tijd die slechts nog in stand gehouden wordt door herinneringen en monumentale windmolens, die ons handen vol geld kosten.

U kunt het boek bij voorintekening met korting bestellen (40 euro ipv de reguliere 46,50) via Historia Doccumensis, de stichting die in Dokkum lezingen verzorgd en boeken publiceert.

woensdag 23 december 2009

Sneuper 94 en 95 december 2009 gepubliceerd

Vlak voor Kerst zijn 2 nummers van ons verenigingsblad De Sneuper verschenen. Nummer 94 is een regulier decembernummer en nummer 95 is een extra (gratis) nummer, gevuld met lijsten van Onderwerp van Onderzoek van de leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen de ruim 400 leden onderling te bevorderen. Met deze laatste uitgave wordt weer eens voor het voetlicht gebracht met welke familienamen en onderwerpen de regionale historici en genealogen bezig zijn. Ondanks de herhaalde oproepen hebben echter lang niet alle leden hun emailadres doorgegeven of ge-update, zodat er ongetwijfeld foutieve of ontbrekende gegevens zijn. Geen paniek, geef deze dan alsnog even door aan de redactie via ons emailadres. Ook als van een medelid blijkt dat zijn email niet werkt, laat het ons dan even weten! Nog beter is als u uw onderzoek middels een artikel bij ons publiceert, want dan staat meteen uw goede emailadres erbij en kunnen aanvullingen door andere leden makkelijk naar u gestuurd worden.

Het reguliere decembernummer staat weer bol van interessante artikelen en vele historische foto's. Hierbij in het kort de inhoudsopgave:
206 Redactioneel - R. Tolsma
206 Bestuurlijk - J. de Jager
207 Ledennieuws - J. Dijkstra

Genealogie
208 Kwartierstaat Nyncke Margriet Riemersma (met oa Kramer, Jansma, Spijkerman, Poortinga, Harders)- A. Glas
219 Groeten uit Amerika (deel 8: Gerrit G. vd Weit, Abraham P. Buwalda, Roorda)- K. Postma
230 Reactie grafsteen Wytse Folckerts - M.O. Koopmans
269 Stamlijn Douwes Isema (Ezumazijl) - J. Douwes Isema

Streekgeschiedenis
234 Twee eeuwen posthistorie van Dokkum - P. Danz, http://www.danz.nl/
249 Sybrandus en Sjoerd Huisinga - S. Wagenaar, http://www.sakewagenaar.nl/
253 Oude dakbedekkingen in NOF (riet, diverse types pannen)- P. de Haan
260 Een bijzondere stranding (Moddergatster vissers op Schiermonnikoog, 1819) - P.F. Visser
262 J.H. Haverschmidt: Een winterse oversteek (met broer Cornelis & Nicolaas vd Werff, Ameland, 1850) - A. Staal

Varia
229 Ingeboekt: Ontstaan Openbaar Vervoer NOF - H. Aartsma
264 Tseard Aaltjes en dochter Christina (Tjeerd Aaltjes de Vries, Wierum, Geert Meindertsma)- F. Duinstra
266 Verhalen over Opa (Gerit Boonstra, Marrum)- Fr. Schaaper
267 Munnekezijl, beeld van een dorp - R.H. Postma
270 Een naam is een naam……(deel 10: slot) - E. Smits

U ontvangt zelf de Sneuper al voor slechts 15 euro per jaar ( 4 dikke nummers en regelmatig een extra) en als welkomstgeschenk een DVD met de eerste 75 Sneupers digitaal kado (waarde 15 euro). Lid worden kan gemakkelijk online. En nog steeds is kopij altijd welkom via ons email-adres

dinsdag 22 december 2009

Kunst of Kitsch middag Moddergat 28 december

Jacob Bosma meldt het volgende:
Museum ’t Fiskershúske en Dorpsbelang Paesens-Moddergat organiseren een ‘Kunst of Kitsch’ middag op maandag 28 december.

De deuren van het garnalenfabriekje in Moddergat staan aanstaande maandag 28 december voor iedereen open om waardevolle spullen te laten beoordelen. 5 deskundigen staan voor u klaar om te beoordelen of kunst of kitsch meegenomen heeft.

Heeft u iets in huis wat al heel lang in de familie is? Of een vreemd object waarvan u niet weet wat het is? Ligt er al jaren een schilderij op zolder en wilt u nu wel eens weten of het ook een historische waarde heeft of misschien wel een fortuin waard is? Dan is dit uw kans om daar achter te komen.

Bezoekers kunnen maandag tussen 14.00 en 17.00 uur objecten komen laten determineren. De toegang is gratis en het aantal objecten dat men kan laten beoordelen is onbeperkt. Voor eventuele verdere info kan men met Jacob Bosma mailen.

Update: voor een verslag, zie de Nieuwe Dockumer Courant online en de papieren versie van 31 december. Er werden o.a. een originele Ids Wiersma, zeldzaam porselein en divers glas aangeboden. Meer kunst dan kitsch dus!
Update 2: Jacob Bosma meldt nog enkele leuke vondsten:
  • Een letter/merklap uit 1708 gemaakt door iemand uit Morra.
  • Een laat middeleeuws pelgrimsinsigne.
  • Een schilderij van Jopie Huisman.
  • Een bijzonder zeldzame Koustermoune (houten apparaatje waarmee door vissers zelf vislijnen gedraaid werden).

zondag 20 december 2009

Werkgroep Maritieme Geschiedenis symposium

Op vrijdag 29 januari 2010 organiseert de Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy een symposium in It Aljemint , Doelestraat 2‐4, Leeuwarden.
Het onderwerp is deze keer: Steden, Schippers en Sontvaart, Friesland en de Hanze, Ca. 1300 ‐ 1550.
De uitnodiging aan de leden en aspirant-leden (onderzoekers die zich met de maritieme geschiedenis van Friesland bezighouden) meldt het volgende:

De Friese handelsvaart op de Oostzee gaat al terug tot de 11de eeuw. Als opvolgers van de Vikingen, die tot rond het jaar 1000 de handelscontacten beheersten , hadden Friese kooplui tot aan het einde van de 13de eeuw een belangrijk aandeel in de Oostzeehandel. De Friese invloed in deze periode wordt weerspiegeld in het Staverse zeerecht dat van grote invloed was op het zeerecht van deze regio in de middeleeuwen. De Friese koopvaardij op de Oostzee was zo omvangrijk dat de opkomende Hanzesteden in Noord‐Duitsland deze rond 1294 aan banden trachtten te leggen.
Sedertdien was er in de betrekkingen met de Hanze enerzijds sprake van concurrentie en anderzijds van partnerschap.
Friese kooplieden en schippers bleven actief in de vaart door de Sont, hadden vaste markten in Zuid‐Zweden, deelden in de Hanzeprivileges en de steden Bolsward en Staveren waren in de 15e en 16e eeuw lid van de Hanze. Na 1550 verloor het Hanzeverbond aan betekenis. Antwerpen en later Amsterdam werden de belangrijkste handelscentra. Friesland profiteerde van de opkomst van Amsterdam en wist wederom een groot aandeel in de koopvaardij op de Oostzee te verwerven. Dit symposium richt zich op de vroegste geschiedenis van de vaart op de Oostzee en de handelsbetrekkingen met de Hanze.

Programma:
13.30h. Ontvangst met koffie en thee
13.50h. Opening van de bijeenkomst door Dr. J.W. Veluwenkamp, leider van het Sonttolproject
14.00h. Dr. Hanno Brand (Fryske Akademy), Op gespannen voet. Friese steden en schippers in de Hanze.
14.40h. Drs. Bert Looper (Tresoar), Friese handel in Hanzeverband : kenmerken en organisatie
15.15h. Pauze
16.10h. Dr. Job Weststrate (RUG), Aan de rand van de Hanze. De positie van Westerlauwers Friesland in de laatmiddeleeuwse handelsnetwerken rond de Noordzee.
16.50h. Dr. Edda Frankot (Universiteit Aberdeen), De 'Ordinancie van Staveren' en het Hanzeatisch zeerecht
17.30h. Afsluiting
Na afloop is er tijd voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een hapje en een drankje
De bijdragen aan dit symposium worden gepubliceerd in een themanummer van het tijdschrift It Beaken.
Over de Hanze is, onder redactie van Hanno Brand en Egge Knol, onlangs een mooi boek gepubliceerd bij Uitgeverij Verloren: Koggen, Kooplieden en Kantoren.
Ook in het decembernummer van de nieuwsbrief van de Fryske Akademy, Ut de Smidte, wordt aandacht aan dit boek geschonken. Ook worden weer nieuwe leden en diverse lezingen aangekondigd.

woensdag 16 december 2009

Schaatswedstrijden te Dokkum

Dokkum is een belangrijke stad in het traject van de Elfstedentocht. Het is niet alleen een cruciaal keerpunt, maar ook vaak een beslissend punt voor de wedstrijd. Legendarisch is het Pact van Dokkum (1940), waarbij ooit door de kopgroep werd afgesproken gezamenlijk te finishen.

Maar, in tegenstelling tot wat velen denken, de Elfstedentocht is nog maar amper 100 jaar oud. Daarvoor werd er natuurlijk al eeuwenlang geschaatst, echter nauwelijks in wedstrijdverband.
In de loop van de 19e eeuw kwam daar verandering in. Er werden regelmatig kortebaanwedstrijden gehouden, waarbij de plaatselijke middenstand prijzen uitloofde.

Van schaatswedstrijden, ook wel hardrijderijen genoemd, in Dokkum zijn deelnemerslijsten bewaard gebleven van 29 december 1840 (met als hoofdprijs een gouden zakhorloge met dito sleutel of 13 gouden Willems en een premie van een zware zilveren zak–tabaksdoos of drie gouden Willems). Deze werd gewonnen door Jacob Dirks Talsma uit Oudkerk, terwijl de premie ging naar Johannes Jelles de Jong uit Damwoude, aldus de Leeuwarder Courant.
En van 19 december 1853 (met een hoofdprijs van 130 gulden en een premie van 30 gulden). De Leeuwarder Courant meldde over de laatste: Van de 100 rijders gelukte het aan Jacob Sikkema van Buitenpost, oud 30 jaren de prijs en aan Freerk Jacobs Tuininga oud 22 jaren van Sybrandahuis de premie te behalen, terwijl aan Wopke Kastelein te Suawoude en Uilke Klases Brinksma te Oppenhuizen ieder een cadeau werd uitgereikt.
Tuininga wint later als 23-jarige de eerste prijs van 100 gulden bij een hardrijderij te Leeuwarden met een deelnemersveld van tachtig schaatsers, eind januari 1855 en is ook winnaar van de grote hardrijderij te Dokkum (geldprijs weer 130 gulden), begin februari 1857 en op 17 januari 1861.
Als ik in het archief van de Leeuwarder Courant binnen de 19e eeuw zoek op 'hardrijderij Dockum' dan zie ik dat o.a. ook op 13 januari 1842 te Dokkum een schaatswedstrijd plaatsvond, evenals op 18 januari 1844, 4 januari 1849, 17 januari 1850 en op 30 januari 1862. Inschrijving was vaak bij herberg Benthem van J. Jonker en het batig saldo ging naar de armen van Dokkum. De wedstrijd zelf was meestal op de Oostergracht, bij het Oosterbolwerk.
Op de illustratie bij dit artikel ziet u zo'n kortebaanwedstrijd uit de tweede helft van de 19e eeuw, met op de achtergrond de molen op het bolwerk van Dokkum.

Neem ook eens een kijkje in het Virtuele Schaatsenmuseum of het echte Schaatsmuseum in Hindeloopen. En natuurlijk de Elfstedentochten in Beeld en Geluid.

Wist u trouwens dat in 1882 de NSB werd opgericht, de Nederlandse SchaatsenrijdersBond (en voorloper van de KNSB), wat na de Tweede Wereldoorlog nog schrijnende misverstanden opleverde met, ten onrechte van collaboratie beschuldigde, leden!

Van de legendarische Elfstedentocht van 1963 is nu een film gemaakt: De Hel van 63.

zondag 13 december 2009

Website Nieuwland nu met diefstal en geweld

Sinds enige tijd heeft Tresoar online de digitale versie geplaatst van de onderzoeken in Tietjerksteradeel van oud-archivaris Pieter Nieuwland. In oktober werden de Speciekohieren van Tietjerksteradeel beschikbaar gesteld en nu is daar het Nedergerecht bij gekomen.
In het Nedergerecht worden allerlei politiezaken vermeld en dat is voor de rechtgeaarde archiefonderzoeker vaak smullen. Met name diefstal en geweld komen aan de orde.

Vermeldenswaard is een missive uit 1787 waarin wordt opgeroepen een hele groep mannen (en niet de minste) te arresteren, die als patriotten geprobeerd hadden een coup te plegen in de Friese Staten:
Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, informatieboek 1787
Datum: 26 sept. 1787
Missive van het Hof van Friesland, met een lijst van te arresteren personen:
(1) Coert Lambertus van Beyma (KOERT BEIMA);
(2) dr. Tuinhout, Franeker;
(3)J. Roorda (J. ROORDA), gecommitteerde staat ten landdage;
(4) dr. Tholen,Franeker;
(5) P. Fontein (P. FONTEIN) alias de Lange Fontein, wonende bijFraneker;
(6) De Boer, majoor van het vrijcorps te Witmarsum;
(7) H.A.H. vanKnijf (H. KNIJFF), grietman van Ferwerderadeel;
(8) E.F. van Aylva (AYLVA),grietman van Baarderadeel;
(9) H.Z. Attema (H. ATTEMA),
(10) R. Feenstra (R.VEENSTRA) en
(11) W. Hogenbrug (W. HOGENBRUG), allen te Sneek en gecommitteerden ten landdage;
(12) P. Breugeman (P. BREUGEMAN), gecommitteerde staat wegens Dokkum;
(13) R. van Cleffens (R. KLEFFENS), alsvoren;
(14) H.L.van Altena (H. ALTENA), onder Tietjerk;
(15) Jacob Popta (JAKOB POPTA);
(16)de ritmeester P.B. van Wijdenbrug (P. WIJDENBRUG);
(17) J.L. Huber (J. HUBER),op Dronrijp;
(18) dr. N. Scheltema (N. SCHELTEMA);
(19) burgemeester T.Lamkema (T. LAMKEMA);
(20) E. Eisinga (E. EISINGA);
(21) J. Tuinema (J.TUINEMA);
(22) Pytter Sannes (PIETER SANNES);
(23) Douwe Nota (DOUWE NOTA);
(24) F. Emmen (F. EMMEN);
(25) P.H. Romar (P. ROMAR);
(26) J.M. Andela (J.ANDELA);
(27) Douwe Sijlstra (DOUWE ZIJLSTRA);
(28) E. van der Swaag (E.ZWAAG) (nrs. 18-28 allen woonachtig te Franeker);
(29) R. Dibberts (R.DIBBETZ), med.dr. te Heerenveen;
(30) Philippus Meinsma (FILIPPUS MEINSMA), teLeeuwarden;
(31) Hoite Peisel (HOITE PEISEL);
(32) Klaas Jans (KLAAS JANS),kapitein;
(33) Jan Jansen (JAN JANS) Post (JAN JANS POST), de zoon van Jan Jansen;
(34) Harmen Piers (HARMEN PIERS);
(35) Pyetter Reinders (PIETER REINERS) (31-35 allen te St. Annaparochie)

N.B. Deze missive ingetrokken 8 feb. 1795

Origineel: Tresoar, toegang 13-38, inv.nr. 4, pag. 155
Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

zondag 6 december 2009

Guur weer door de eeuwen heen

Als u eenmaal een stamboom redelijk in beeld heeft met data van geboorte, doop, huwelijk en overlijden, wordt het interessant deze dorre gegevens wat meer tot leven te brengen. Om te beginnen is het leuk zoveel mogelijk oude foto's te verzamelen, niet alleen van personen, maar ook van huizen waarin ze gewoond hebben of auto's en schepen die ze in bezit hadden.
Het optekenen van familieverhalen die door de generaties zijn doorverteld of zelf zijn meegemaakt vergt al wat meer moeite, maar heeft dan ook een grote toegevoegde waarde. Niet voor niks zijn dergelijke verhalen, zoals verzameld in ons boek Op de Praatstoel, tegenwoordig erg populair.

De stamboom krijgt zo steeds meer 'body' en gaat veel meer leven. Het toevoegen van kleine en grote gebeurtenissen in het leven van uw voorouders maken het geheel compleet. Overstromingen, epidemieën, oorlogen en dagelijkse beslommeringen, zoals het weer. Een mooi boek waarin veel te lezen valt over het weer is dat van de heer Buisman, Duizend jaar weer in de Lage Landen. Vooral het deel waarin de periode 1675-1750 wordt beschreven sluit vaak goed aan op het begin van vele stambomen. Er wordt veel aan Friese bronnen gerefereerd, zoals het aantekenboek van de boer Dirck Jansz (1578-1636) en de aantekeningen van schoolmeester Hoyte Roucoma uit Dronrijp, die oa de zonsverduistering van 1715 beschreef. Ook het dagboek van vroedvrouw Catharina Schrader (bv op vastenavond 23 februari 1693) maakt af en toe melding van, vaak barre, weersomstandigheden.
Van latere tijd is de Kroniek van een Friese boer, Doeke Wijgers Hellema (1821-1856) interessant.
Een andere prachtige bron voor het weer in Noordoost Friesland vind ik zelf ook de brief van Hotse van Sinderen uit 1753, waarin hij een zwaar noodweer beschrijft dat dwars over de Dongeradelen trekt.
En natuurlijk heeft het KNMI een dossier online waarin de historie van het weer vanuit diverse invalshoeken wordt belicht.
Vorige week bezocht ik in het Rijksmuseum de tentoonstelling IJspret, over de winterse schilderijen van Hendrick Avercamp (1585-1634), de Stomme van Kampen, die ook familie in Noordoost Friesland had. Zijn vader was apotheker te Kampen.
De zoon van de dominee van Ee, Hendricus Avercamp (vermoedelijk een neef), vormde begin 17e eeuw een studieclubje met o.a. de vader van Pieter Stuyvesant, Balthasar Stuyvesant.
En Lambert Avercamp, apotheker afkomstig van Kampen, die in juli 1612 in Leeuwarden huwde met Jannetien Simons, was waarschijnlijk een broer van de winterschilder.

dinsdag 1 december 2009

Sneuper in Nieuwe Dockumer Courant

Leden van de Historische Vereniging Noordoost Friesland ontvangen elk kwartaal het ledenblad De Sneuper en regelmatig een extra exemplaar.
In 2008 was dit, naar aanleiding van het 20-jarig bestaan, de special over Katholieke linnenweversfamilies van Duitse komaf in Noordoost Friesland. Dit jaar zal dit een nummer zijn waarin van de leden de onderwerpen van onderzoek en familienamen worden weergegeven.
Het gaat er tenslotte om om elkaar zo goed mogelijk te helpen bij het doen van genealogisch en historisch onderzoek in Noordoost Friesland. En dat lukt vrij aardig met ruim 400 leden die zich richten op een relatief klein geografisch gebied. De laatste jaren zijn met name nieuwe leden van buiten de regio toegetreden, die zich via de website hebben aangemeld.

Sinds enige tijd doet de vereniging, naast dit blog dat sinds januari 2008 bestaat en voor iedereen gratis toegankelijk is, ook weer wat extra voor haar regionale volgers. In de Nieuwe Dockumer Courant (NDC) verschijnt wekelijks een korte tekst met illustratie die door ons geleverd wordt. Afgelopen week was ik aan de beurt, met een bijdrage over een van mijn favoriete onderzoeksonderwerpen, de Dokkumer vroedvrouw Catharina Schrader. Dit was de tekst van het artikel dat u rechtsboven ziet:
De gewelddadige geboorte van Grietie
Vroedvrouw Catharina Schrader kreeg in 1730, toen ze zelf al bijna 73 was, een moeilijk geval te behandelen. De aanstaande baby zat muurvast en moest met het nodige geweld op de wereld geholpen worden. Gelukkig ging het uiteindelijk goed.
1730 den 30 mey bij Luttien Kuper sijn vrouw Siwke gehalt. Bevont dat se een scheve baarmoder hadd. Most alle de ontslut[ing] macken. Durde van morgens ten vir uren tot middags. Blef onbeweglick sitten, denckende dar moet wat an schelen. Ondersogt het. B[ev]ont dat het met arrmen en beenen achter het ysben lag en met het angesigt nae boven. Seer gevarlick. Most haar op het hooft setten, tot twe maal. En kerde het onderste boven. En haalde het met de voeten van achteren, settede har don weer op haar platz. Halde het met grott gewelt. Ick hadde het bijnae overgegeven, mar de Heere gaff mij grotte chracht en sterrrckte. Mar hadde nit gedocht dat het kint int leven konde gebleven hebben of ock an sijn leeden verminckt moste worden. Mar de Heere sij gedanckt, dy mij uyt dusenden prickelen geholpen hefft. En nu wederom mijn sugten en gebeeden verhort hefft en mij met overwinning verblit heft, sodat moeder en kint vris sijn behouwden. Een wellvarende. Een dochter.
Het verslag is afkomstig uit het door Schrader geschreven Memoryboeck van de Vrouwens, in 1984 te Amsterdam (deels) uitgegeven onder redactie van G.J. Kloosterman en M.J. van Lieburg.
De ouders waren Luitjen Sierks en Sjoukje Pijtters. Zij komen voor in de huwelijksboeken van Dokkum. Bevestiging huwelijk op 3 maart 1726. Man: Luitjen Sierks afkomstig van Dokkum. Vrouw : Sjoukje Pijtters afkomstig van Dokkum. Opmerking : hij is mr. kuiper.
Dokkum, dopen, doopjaar 1730. Dopeling: Grietie. Gedoopt op 31 mei 1730 in Dokkum. Dochter van Luitjen Sierks en niet genoemde moeder.
Grietje Luitjens werd dus al een dag na haar zware geboorte gedoopt, gewoon op een doordeweekse dag: woensdag. Online komt ze ook voor in de genealogie Vlieg/ Van der Laan. Een broer van haar nam de achternaam Tonnema aan.