dinsdag 5 juni 2012

Monumenten van Geschiedenis en Kunst Noordoost Friesland online

Ze staan al een tijdje online en ik had ze ook al opgenomen in de lijst van Andere relevante sites op het Sneuper blog. Maar echt aandacht had ik er nog niet aan besteed. Het vuistdikke papieren exemplaar over de Dongeradelen uit de serie van Herma van den Berg, Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, heb ik inmiddels op onze ledendag weggegeven. Dat scheelt weer een stukje boekenplank.
Het mooie aan de boeken in deze serie is de uitgebreide behandeling van monumenten in de dorpen van Noordoost Friesland. Zowel qua tekst, tekeningen als foto's. De correctheid van de historische beschrijvingen is lang niet altijd optimaal maar laat niet verlet dat het een prachtige Fundgrube is voor stamboomonderzoekers met familie in ons werkgebied. Van de serie zijn de exemplaren over de Dongeradelen, Ferwerderadeel en Dantumadeel volledig online gezet en doorzoekbaar:

- Noordelijk Oostergo. Dongeradelen 
Dit betreft de dorpen
a De gemeente Westdongeradeel Overzichtskaart
Bornwird
Brantgum
Foudgum
Hantum
Hantumhuizen
Hantumeruitburen
Holwerd
Moddergat
Nes
Raard
Ternaard
Waaxens
Wierum
B De gemeente Oostdongeradeel Overzichtskaart
Aalzum
Anjum
Ee
Engwierum
Jouswier
Lioessens
Metslawier
Morra
Niawier
Nijkerk
Oostrum
Paesens
Wetzens

- Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel
Dit betreft de dorpen 
Birdaard
Blija
Ferwerd
Genum
Hallum
Hogebeintum
Jislum
Lichtaard
Marrum
Reitsum
Wanswerd

- Noordelijk Oostergo. Dantumadeel
Dit betreft de dorpen
Birdaard
Broeksterwoude
Damwoude, Akkerwoude
Damwoude, Dantumawoude
Damwoude, Murmerwoude
Driesum
Janum
Rinsumageest
Roodkerk
Sybrandahuis
Valom
Veenwouden
Wouterswoude
Zwaagwesteinde

Geen opmerkingen: