vrijdag 1 november 2013

Drukker en uitgever Louis Vlasbloem te Dokkum rond 1650

De naam Vlasblom of Vlasbloem was ik wel vaker tegengekomen in oude Friese geschriften. Maar Louis Vlasbloem kende ik nog niet. Toch heeft hij enige jaren vanuit Dokkum boeken gedrukt en uitgegeven. Daar kwam ik achter toen ik op dit boek stuitte over Chirurgie: Methodus der vryer conste van de medecyne ende chyrurgie, door Pieter Carels met prachtige voorplaat in 1650 uitgegeven door Louis Vlasbloem. De Universiteitsbibliotheek van Gent heeft hem digitaal op haar website beschikbaar gemaakt.

Ook te Dokkum gepubliceerd en blijkbaar in de collectie van Tresoar: 1650, Anthropon Adami, Nieuw Woud-Boers Almanach Voor 't Jaer ons Heeren MDCL. Ghedruckt tot Doccum By Louis Vlasbloem, Boeckdrucker. Tresoar, A3348. Uitgave: Estrik LXXXII, p.96.

Blijkbaar was Louis Vlasbloem van het Remonstrantse geloof blijkens zijn inschrijving uit 1655:
Lidmatenboek Dokkum, 1655: Louis Vlasbloem
 - In 1655 lidmaat
Bron: Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 203 Remonstrantse Gemeente Dokkum, lidmaten 1623-1678, 1696, 1703,
1709, 1716, 1729, 1734 en ca. 1755. Klik hier voor pagina lidmatenboek.


Hij publiceerde deze mooie paskaart van de Zuiderzee: http://www.raremaps.com/gallery/detail/22787/Paskaart_vande_ZuyderZee_Nieulicx_Uytgegeuen_Door_Louis_Vlasblom/Vlasbloem.html 

En deze prachtige Celestial hemispheres (hemelkaarten): http://modcult.org/read/2011/4/21/celestial-hemispheres Highres hier: http://modcult.org/image/3013 

In 1674 tekent hij als Ludovicus Vlasbloem, med.doct., in het Album Amicorum van Jacob Heyblocq (1623-1690), rector van de Latijnse school te Amsterdam. In hetzelfde schitterende album Heyblocq tekenden overigens ook Rembrandt, Govert Flinck, Vondel, Jacobus Revius en Anna Maria van Schuurman!

In de kunsthistorische database Ecartico van ons lid Dr. Marten Jan Bok heet hij Louis Hessels Vlasblo(e)m: http://burckhardt.ic.uva.nl/ecartico/persons/13463

Zijn vader, blijkbaar een Hessel Vlasbloem zou wel eens deze Hessel Jans Vlasbloem kunnen zijn die in Leeuwarden in 1617 koper was.
In het Weeskamerarchief van Amsterdam komt hij voor in combinatie met de Remonstrantse klokkenmaker, kompasmaker en kunstkoper Gerrit Brant in 1637.

En is dit waarschijnlijk de zoon van Louis Vlasbloem, die ik wel eens eerder op het blog beschreven heb:
Ik kom bijvoorbeeld in de database VOC-opvarenden assistent Hessel Vlasblom in het Rampjaar 1672 tegen met als herkomstplaats Doctum, op het schip Rhenen! Hem kende ik nog van een aantekening die ik vele jaren geleden maakte op de Sneuper-websitepagina Friezen in de VOC, gebaseerd op een publicatie in De Navorscher van 1861, p. 187: Onder de nagelaten goederen van wijlen Hessel Vlasblom, van Dokkum, boekhouder aan boord van het Oostind. compagnieschip Rheenen den 10den december 1672 overleden, komt voor "Een coopere schrijffpen": deze wordt, in éen koop, "met 1 koocker met pennemes en 1 duymstock" gekocht voor de som van twee gulden zeven stuivers door Sebastiaan Pittavin van Amsterdam. Deze Pittavin was de fiscaal op het schip, die onfortuinlijk genoeg op oudejaarsdag 1672 zelf ook aan boord overleed. Er was zelfs een kunstschilder mee op deze reis, Esaias Boursse, die op een eerdere VOC-reis naar Ceylon vele (portret-)tekeningen had gemaakt (nu in de collectie van het Rijksmuseum). Maar ook hij overleed aan boord, op 16 november 1672.
In een andere publicatie wordt de verkoop van Hessel Vlasbloms spullen nog wat uitvoeriger belicht (op pag.6): het bracht 378,10 gulden op, waaronder boeken van Ovidius, Vondel, een bijbel en vele kaarten en atlassen. Misschien wel gedrukt door zijn eigen vader...

Update: Reactie van Harry Perton:  In Groningen had je een familie Vlasbloem, zie foto gevelsteen Hoge der A - zouden het verwanten zijn? https://twitter.com/Gelkinghe/status/396305251264761856/photo/1

Geen opmerkingen: