donderdag 10 september 2015

Dokkumer bewonersgeschiedenis op unieke wijze in beeld

Koppeling Pre-kadastrale gegevens Dokkum met kadaster 1832 kan bewonersgeschiedenis sinds 1711 reconstrueren.

Jarenlang monnikenwerk door sneuper Piet de Haan, in samenwerking met het Streekarchief te Dokkum, heeft geresulteerd in een unieke koppeling van Pre-kadastrale gegevens met het kadaster van 1832.

Archivaris Tjeerd Jongsma van het Streekarchief te Dokkum is zeer ingenomen met de resultaten van de redacteur van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. De Haan is er onlangs in geslaagd om belastingboeken van 1805 van geheel Dokkum binnen de grachten te koppelen met het kadaster van 1832. Daarvoor wroette hij door meer dan 1.000 koopbieven, proclamaties, notariële akten en advertenties.
Hierdoor is het mogelijk geworden om de gehele woning - en bewonersgeschiedenis van Dokkum vanaf 1711 tot de dag van vandaag te reconstrueren.
Eerder slaagde Reinder Tolsma uit Oosternijkerk er al in om ook nog eens 88 Dokkumer percelen uit 1585 aan 1711 te koppelen.

Het resultaat is dat nu duizenden aan- en verkopen uit voorgaande eeuwen aan het kadaster gekoppeld kunnen worden. Dat het de gehele stad betreft is uniek voor Friesland en wellicht voor heel Nederland.
Zo is er in het septembernummer 2015 van De Sneuper een artikel over de Dokkumer zeeheld Dooitzen Eelkes Hinxt, van wie vastgesteld kon worden dat hij woonde aan de huidige Diepswal 33, een oud huis met een hengst als gevelsteen!
Volgens Jongsma en De Haan is deze manier van aanpak mogelijk ook op andere plaatsen in Fryslân toepasbaar.
In de loop van het jaar zal gewerkt worden aan het beschikbaar stellen van de gegevens voor het grote publiek.

Naar aanleiding van het persbericht dat we eerder deze week verzonden werd Piet de Haan door journalist Wytse Vellinga van Omrop Fryslan geïnterviewd. Dat doet Vellinga trouwens standaard met alleen een iPhone + microfoon (prachtig)!
Piet vertelde daarbij ook dat, naar een idee van Jelle Arjaans van de Stichting Historia Doccumensis en de straatnamencommissie van de gemeente Dongeradeel, nu overwogen wordt bordjes met oude huisnamen in de Dokkumer binnenstad terug te plaatsen.
U kunt het interview voor Omrop Fryslan met beeld en geluid nakijken via het online bericht getiteld Dokkumer huzen krije histoaryske namme werom!

Ook de Leeuwarder Courant schonk middels een kort artikel aandacht aan dit prachtige werk van Piet, met steun van archivaris Tjeerd Jongsma en Reinder Tolsma.

Geen opmerkingen: